caver.wallet.keyring

caver.wallet.keyring là một gói cung cấp hàm liên quan đến Keyring bao gồm địa chỉ và (các) khóa riêng tư.

Lớp

Keyring là một cấu trúc chứa địa chỉ của một tài khoản và (các) khóa riêng tư. Đây là một lớp trong caver-js cho phép người dùng đăng nhập bằng [tài khoản Klaytn](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-tài khoảns) của chính họ.

Keyring có thể được phân thành ba loại, tùy thuộc vào loại khóa được lưu trữ: SingleKeyring để lưu trữ một địa chỉ và một khóa riêng tư, MultipleKeyring để lưu trữ một địa chỉ và nhiều khóa riêng tư và RoleBasedKeyring để lưu trữ một địa chỉ và một hoặc nhiều khóa riêng tư cho mỗi vai trò.

SingleKeyring

const keyring = new caver.wallet.keyring.singleKeyring(address, key)

SingleKeyring là lớp lưu trữ address của tài khoản và private key. Để tạo đối tượng SingleKeyring bằng chuỗi khóa riêng tư, vui lòng tham khảo caver.wallet.keyring.create.

SingleKeyring sử dụng khóa riêng tư không được chỉ định vai trò.

thuộc tính

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản.

khóa

Một đối tượng PrivateKey chứa một khóa riêng tư bên trong.

MultipleKeyring

const keyring = new caver.wallet.keyring.multipleKeyring(address, keys)

MultipleKeyring là lớp lưu trữ address của tài khoản và nhiều private key. Để tạo một đối tượng MultipleKeyring với các chuỗi khóa riêng tư, vui lòng tham khảo caver.wallet.keyring.create.

MultipleKeyring sử dụng các khóa riêng tư không được chỉ định vai trò.

thuộc tính

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản.

keys

Mảng

Một mảng các đối tượng PrivateKey chứa một khóa riêng tư bên trong.

RoleBasedKeyring

const keyring = new caver.wallet.keyring.roleBasedKeyring(address, keys)

RoleBasedKeyring là lớp lưu trữ address của tài khoản và private key được sử dụng cho mỗi vai trò ở dạng một mảng.

RoleBasedKeyring xác định keys được triển khai dưới dạng mảng hai chiều (keys trống giống như [ [], [], [] ]) có thể bao gồm nhiều khóa cho mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles). Phần tử mảng đầu tiên xác định (các) khóa riêng tư cho roleTransactionKey, phần tử thứ hai xác định (các) khóa riêng tư cho roleAccountUpdateKey và phần tử thứ ba xác định (các) khóa riêng tư cho roleFeePayerKey.

thuộc tính

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản.

keys

Mảng

Mảng hai chiều xác định các khóa được sử dụng cho mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles). Mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles) bao gồm (các) đối tượng PrivateKey. Phần tử đầu tiên trong phần này là roleTransactionKey. Phần tử thứ hai là roleAccountUpdateKey. Phần tử cuối cùng là roleFeePayerKey.

Dưới đây là một getter được xác định trong keyring để sử dụng trực quan khóa được xác định cho từng vai trò. Khóa được sử dụng cho từng vai trò có thể được truy cập dễ dàng hơn thông qua getter bên dưới.

TênLoạiMô tả

roleTransactionKey

Mảng

roleTransactionKey dùng để ký các giao dịch (ngoại trừ các giao dịch để cập nhật tài khoản). keyring.roleTransactionkey sẽ trả về phần tử đầu tiên của thuộc tính keys.

roleAccountUpdateKey

Mảng

roleAccountUpdateKey dùng để ký các giao dịch cập nhật tài khoản. keyring.roleAccountUpdateKey sẽ trả về phần tử thứ hai của thuộc tính keys.

roleFeePayerKey

Mảng

roleFeePayerKey dùng để ký các giao dịch với tư cách là người trả phí. keyring.roleFeePayerKey sẽ trả về phần tử thứ ba của thuộc tính keys.

PrivateKey

const privateKey = new caver.wallet.keyring.privateKey('0x{private key}')

PrivateKey là lớp chứa chuỗi khóa riêng. Khóa riêng tư được sử dụng cho từng vai trò trong Keyring được xác định là đối tượng PrivateKey này.

thuộc tính

TênLoạiMô tả

privateKey

chuỗi

Chuỗi khóa riêng tư.

SignatureData

SignatureData là lớp chứa dữ liệu chữ ký bên trong. Chữ ký là kết quả của sign hoặc signMessage sẽ được trả về dưới dạng signatureData. Bạn có thể xem cách signatureData chứa (các) chữ ký bên trong như bên dưới.

const signature = new caver.wallet.keyring.signatureData(['0x1b', '0x2dfc6...', '0x15038...'])

thuộc tính

TêntypeMô tả

v

Chuỗi

Mã khôi phục ECDSA.

r

Chuỗi

Chữ ký ECDSA r.

s

Chuỗi

Chữ ký ECDSA s.

caver.wallet.keyring.generate

caver.wallet.keyring.generate([entropy])

Tạo một đối tượng SingleKeyring với khóa riêng tư được tạo ngẫu nhiên.

Tham số

TênLoạiMô tả

entropy

chuỗi

(tùy chọn) Một chuỗi ngẫu nhiên để tăng độ nhiễu loạn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Một đối tượng keyring đơn được tạo ngẫu nhiên được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.generate()
SingleKeyring {
  _address: '0x8ecdfda0281f0d36518f89e0e2444c4f98b2e718',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

caver.wallet.keyring.generateSingleKey

caver.wallet.keyring.generateSingleKey([entropy])

Tạo một chuỗi khóa riêng tư.

Tham số

TênLoạiMô tả

entropy

chuỗi

(tùy chọn) Một chuỗi ngẫu nhiên để tăng độ nhiễu loạn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi khóa riêng tư được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.generateSingleKey()
'0x{private key}'

caver.wallet.keyring.generateMultipleKeys

caver.wallet.keyring.generateMultipleKeys(num [, entropy])

Tạo chuỗi khóa riêng tư.

Tham số

TênLoạiMô tả

num

số

Số chuỗi khóa riêng tư.

entropy

chuỗi

(tùy chọn) Một chuỗi ngẫu nhiên để tăng độ nhiễu loạn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Một mảng bao gồm các chuỗi khóa riêng tư được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.generateMultipleKeys(3)
[
  '0x{private key1}',
  '0x{private key2}',
  '0x{private key3}'
]

caver.wallet.keyring.generateRoleBasedKeys

caver.wallet.keyring.generateRoleBasedKeys(numArray [, entropy])

Tạo một mảng 2D trong đó mỗi phần tử mảng chứa các khóa được xác định cho từng [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles).

Tham số

TênLoạiMô tả

numArray

Mảng

Một mảng chứa số lượng khóa cho mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles).

entropy

chuỗi

(tùy chọn) Một chuỗi ngẫu nhiên để tăng độ nhiễu loạn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Trả về một mảng 2D trong đó mỗi phần tử mảng chứa các khóa được xác định cho mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles).

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.generateRoleBasedKeys([2, 1, 3])
[
  [
    '0x{private key1}',
    '0x{private key2}'
  ],
  [
    '0x{private key3}'
  ],
  [
    '0x{private key4}',
    '0x{private key5}',
    '0x{private key6}'
  ]
]

caver.wallet.keyring.create

caver.wallet.keyring.create(address, key)

Tạo một đối tượng Keyring với các tham số.

Nếu key là một chuỗi khóa riêng tư thì đối tượng SingleKeyring sử dụng một khóa riêng tư sẽ được tạo. Nếu key là một mảng chứa các chuỗi khóa riêng tư thì một đối tượng MultipleKeyring sử dụng nhiều khóa riêng tư sẽ được tạo. Nếu key là một mảng 2D trong đó mỗi phần tử chứa (các) khóa riêng được sử dụng cho mỗi vai trò thì một đối tượng RoleBasedKeyring sẽ được tạo.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Một địa chỉ của keyring.

khóa

chuỗi \

Mảng

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Keyring

Đối tượng keyring được trả về. Tùy thuộc vào tham số key, nó có thể là SingleKeyring, MultipleKeyring hoặc RoleBasedKeyring.

Ví dụ

// Tạo singleKeyring sử dụng một khóa riêng tư
> caver.wallet.keyring.create('0x{address in hex}', '0x{private key}')
SingleKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

// Tạo multipleKeyring sử dụng nhiều khóa riêng tư
> caver.wallet.keyring.create('0x{address in hex}', ['0x{private key1}', '0x{private key2}'])
MultipleKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
  ]
}

// Tạo roleBasedKeyring sử dụng (các) khóa riêng tư khác nhau theo vai trò
> const roleBasedKeys = [
  ['0x{private key1}', '0x{private key2}'],
  ['0x{private key3}', '0x{private key4}'],
  ['0x{private key5}', '0x{private key6}'],
]
> caver.wallet.keyring.create('0x{address in hex}', roleBasedKeys)
RoleBasedKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key3}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key4}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key5}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key6}' }
    ]
  ]
}

caver.wallet.keyring.createFromPrivateKey

caver.wallet.keyring.createFromPrivateKey(key)

Tạo đối tượng SingleKeyring từ chuỗi khóa riêng tư hoặc [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format).

Tham số

TêntypeMô tả

khóa

chuỗi

Tham số này có thể là khóa riêng tư hoặc [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format).

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng SingleKeyring được trả về.

Ví dụ

// Tạo singleKeyring từ chuỗi khóa riêng tư
> caver.wallet.keyring.createFromPrivateKey('0x{private key}')
SingleKeyring {
  _address: '0xaa7b43f2eab01cfd787b07ce2f2fb5d6d20a8aa0',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

// Tạo singleKeyring từ KlaytnWalletKey
> caver.wallet.keyring.createFromPrivateKey('0x{private key}0x{type}0x{address in hex}')
SingleKeyring {
  _address: '0xaa7b43f2eab01cfd787b07ce2f2fb5d6d20a8aa0',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

caver.wallet.keyring.createFromKlaytnWalletKey

caver.wallet.keyring.createFromKlaytnWalletKey(klaytnWalletKey)

Tạo đối tượng SingleKeyring từ chuỗi [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format).

Tham số

TênLoạiMô tả

klaytnWalletKey

chuỗi

Chuỗi [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format).

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng SingleKeyring được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.createFromKlaytnWalletKey('0x{private key}0x{type}0x{address in hex}')
SingleKeyring {
  _address: '0xaa7b43f2eab01cfd787b07ce2f2fb5d6d20a8aa0',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

caver.wallet.keyring.createWithSingleKey

caver.wallet.keyring.createWithSingleKey(address, key)

Tạo đối tượng SingleKeyring từ địa chỉ và chuỗi khóa riêng tư.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ dùng để tạo keyring.

khóa

chuỗi

Chuỗi khóa riêng tư.

Giá trị trả về

typeMô tả

Đối tượng SingleKeyring được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.createWithSingleKey('0x{address in hex}', '0x{private key}')
SingleKeyring {
  _address: '0xaa7b43f2eab01cfd787b07ce2f2fb5d6d20a8aa0',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

caver.wallet.keyring.createWithMultipleKey

caver.wallet.keyring.createWithMultipleKey(address, key)

Tạo đối tượng MultipleKeyring từ một địa chỉ và chuỗi khóa riêng tư.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Một địa chỉ của keyring.

keyArray

Mảng

Một mảng chuỗi khóa riêng tư.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng MultipleKeyring được trả về.

Ví dụ

> caver.wallet.keyring.createWithMultipleKey('0x{address in hex}', ['0x{private key1}', '0x{private key2}' ])
MultipleKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
  ]
}

caver.wallet.keyring.createWithRoleBasedKey

caver.wallet.keyring.createWithRoleBasedKey(address, roledBasedKeyArray)

Tạo một đối tượng RoleBasedKeyring từ một địa chỉ và một mảng 2D trong đó mỗi phần tử mảng chứa các khóa được xác định cho mỗi [vai trò](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles).

Tham số

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Một địa chỉ của keyring.

roledBasedKeyArray

Mảng

Mảng hai chiều chứa các mảng chuỗi khóa riêng tư cho từng vai trò.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng RoleBasedKeyring được trả về.

Ví dụ

> const roleBasedKeys = [
  ['0x{private key1}', '0x{private key2}'],
  ['0x{private key3}', '0x{private key4}'],
  ['0x{private key5}', '0x{private key6}'],
]
> caver.wallet.keyring.createWithRoleBasedKey('0x{address in hex}', roleBasedKeys)
RoleBasedKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key3}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key4}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key5}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key6}' }
    ]
  ]
}

caver.wallet.keyring.decrypt

caver.wallet.keyring.decrypt(keystore, password)

Giải mã JSON lưu trữ khóa v3 hoặc v4 và trả về đối tượng Keyring đã giải mã.

Tham số

TênLoạiMô tả

keystore

đối tượng

Lưu trữ khóa v3 hoặc v4 để giải mã.

password

chuỗi

Mật khẩu dùng để mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Keyring

Đối tượng khóa được giải mã (SingleKeyring, MultipleKeyring hoặc RoleBasedKeyring).

Ví dụ

// Giải mã lưu trữ khóa v4 (khóa đơn được mã hóa)
> caver.wallet.keyring.decrypt({ 
  version: 4,
  id: '9c12de05-0153-41c7-a8b7-849472eb5de7',
  address: '0xc02cec4d0346bf4124deeb55c5216a4138a40a8c',
  keyring: [
    { 
      ciphertext: 'eacf496cea5e80eca291251b3743bf93cdbcf7072efc3a74efeaf518e2796b15',
      cipherparams: { iv: 'd688a4319342e872cefcf51aef3ec2da' },
      cipher: 'aes-128-ctr',
      kdf: 'scrypt',
      kdfparams: {
        dklen: 32,
        salt: 'c3cee502c7157e0faa42386c6d666116ffcdf093c345166c502e23bc34e6ba40',
        n: 4096,
        r: 8,
        p: 1
      },
      mac: '4b49574f3d3356fa0d04f73e07d5a2a6bbfdd185bedfa31f37f347bc98f2ef26'
    }
  ]
}, 'password')
SingleKeyring {
  _address: '0xc02cec4d0346bf4124deeb55c5216a4138a40a8c',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

// Giải mã lưu trữ khóa v4 (mã hóa nhiều khóa)
> caver.wallet.keyring.decrypt({
  version: 4,
  id: '55da3f9c-6444-4fc1-abfa-f2eabfc57501',
  address: '0x86bce8c859f5f304aa30adb89f2f7b6ee5a0d6e2',
  keyring: [
    {
      ciphertext: '93dd2c777abd9b80a0be8e1eb9739cbf27c127621a5d3f81e7779e47d3bb22f6',
      cipherparams: { iv: '84f90907f3f54f53d19cbd6ae1496b86' },
      cipher: 'aes-128-ctr',
      kdf: 'scrypt',
      kdfparams: {
        dklen: 32,
        salt: '69bf176a136c67a39d131912fb1e0ada4be0ed9f882448e1557b5c4233006e10',
        n: 4096,
        r: 8,
        p: 1,
      },
      mac: '8f6d1d234f4a87162cf3de0c7fb1d4a8421cd8f5a97b86b1a8e576ffc1eb52d2',
    },
    {
      ciphertext: '53d50b4e86b550b26919d9b8cea762cd3c637dfe4f2a0f18995d3401ead839a6',
      cipherparams: { iv: 'd7a6f63558996a9f99e7daabd289aa2c' },
      cipher: 'aes-128-ctr',
      kdf: 'scrypt',
      kdfparams: {
        dklen: 32,
        salt: '966116898d90c3e53ea09e4850a71e16df9533c1f9e1b2e1a9edec781e1ad44f',
        n: 4096,
        r: 8,
        p: 1,
      },
      mac: 'bca7125e17565c672a110ace9a25755847d42b81aa7df4bb8f5ce01ef7213295',
    },
  ],
}, 'password')
MultipleKeyring {
  _address: '0x86bce8c859f5f304aa30adb89f2f7b6ee5a0d6e2',
  _keys: [
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
  ]
}

// Giải mã lưu trữ khóa v4 (khóa dựa trên vai trò được mã hóa)
> caver.wallet.keyring.decrypt({
  version: 4,
  id: '55da3f9c-6444-4fc1-abfa-f2eabfc57501',
  address: '0x86bce8c859f5f304aa30adb89f2f7b6ee5a0d6e2',
  keyring: [
    [
      {
        ciphertext: '93dd2c777abd9b80a0be8e1eb9739cbf27c127621a5d3f81e7779e47d3bb22f6',
        cipherparams: { iv: '84f90907f3f54f53d19cbd6ae1496b86' },
        cipher: 'aes-128-ctr',
        kdf: 'scrypt',
        kdfparams: {
          dklen: 32,
          salt: '69bf176a136c67a39d131912fb1e0ada4be0ed9f882448e1557b5c4233006e10',
          n: 4096,
          r: 8,
          p: 1,
        },
        mac: '8f6d1d234f4a87162cf3de0c7fb1d4a8421cd8f5a97b86b1a8e576ffc1eb52d2',
      },
      {
        ciphertext: '53d50b4e86b550b26919d9b8cea762cd3c637dfe4f2a0f18995d3401ead839a6',
        cipherparams: { iv: 'd7a6f63558996a9f99e7daabd289aa2c' },
        cipher: 'aes-128-ctr',
        kdf: 'scrypt',
        kdfparams: {
          dklen: 32,
          salt: '966116898d90c3e53ea09e4850a71e16df9533c1f9e1b2e1a9edec781e1ad44f',
          n: 4096,
          r: 8,
          p: 1,
        },
        mac: 'bca7125e17565c672a110ace9a25755847d42b81aa7df4bb8f5ce01ef7213295',
      },
    ],
    [
      {
        ciphertext: 'f16def98a70bb2dae053f791882f3254c66d63416633b8d91c2848893e7876ce',
        cipherparams: { iv: 'f5006128a4c53bc02cada64d095c15cf' },
        cipher: 'aes-128-ctr',
        kdf: 'scrypt',
        kdfparams: {
          dklen: 32,
          salt: '0d8a2f71f79c4880e43ff0795f6841a24cb18838b3ca8ecaeb0cda72da9a72ce',
          n: 4096,
          r: 8,
          p: 1,
        },
        mac: '38b79276c3805b9d2ff5fbabf1b9d4ead295151b95401c1e54aed782502fc90a',
      },
    ],
    [
      {
        ciphertext: '544dbcc327942a6a52ad6a7d537e4459506afc700a6da4e8edebd62fb3dd55ee',
        cipherparams: { iv: '05dd5d25ad6426e026818b6fa9b25818' },
        cipher: 'aes-128-ctr',
        kdf: 'scrypt',
        kdfparams: {
          dklen: 32,
          salt: '3a9003c1527f65c772c54c6056a38b0048c2e2d58dc0e584a1d867f2039a25aa',
          n: 4096,
          r: 8,
          p: 1,
        },
        mac: '19a698b51409cc9ac22d63d329b1201af3c89a04a1faea3111eec4ca97f2e00f',
      },
      {
        ciphertext: 'dd6b920f02cbcf5998ed205f8867ddbd9b6b088add8dfe1774a9fda29ff3920b',
        cipherparams: { iv: 'ac04c0f4559dad80dc86c975d1ef7067' },
        cipher: 'aes-128-ctr',
        kdf: 'scrypt',
        kdfparams: {
          dklen: 32,
          salt: '22279c6dbcc706d7daa120022a236cfe149496dca8232b0f8159d1df999569d6',
          n: 4096,
          r: 8,
          p: 1,
        },
        mac: '1c54f7378fa279a49a2f790a0adb683defad8535a21bdf2f3dadc48a7bddf517',
      },
    ],
  ],
}, 'password')
RoleBasedKeyring {
  _address: '0x86bce8c859f5f304aa30adb89f2f7b6ee5a0d6e2',
  _keys: [
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key3}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key4}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key5}' }
    ]
  ]
}

// Giải mã lưu trữ khóa v3 JSON
> caver.wallet.keyring.decrypt({ 
  version: 3,
  id: '43f99d36-3905-40e6-bff8-ff0dfc380037',
  address: '0xc02cec4d0346bf4124deeb55c5216a4138a40a8c',
  crypto: {
    ciphertext: 'f7296e68807837a5318502c097276a89d58d91b85e45e692aee284a27bcd0955',
    cipherparams: { iv: '03fd985d07777601078840c73cc6f7f3' },
    cipher: 'aes-128-ctr',
    kdf: 'scrypt',
    kdfparams: {
      dklen: 32,
      salt: '46f85271c43fa64ab3338c5235f1d5073bc9379d9b7ba6065c89afb816d83a8a',
      n: 4096,
      r: 8,
      p: 1
    },
   mac: '947f13cd1481fa5ba186e59418ef7600fa69e9830054d59e4d5dc67176e1f967'
  }
}, 'password')
SingleKeyring {
  _address: '0xc02cec4d0346bf4124deeb55c5216a4138a40a8c',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

keyring.getPublicKey

keyring.getPublicKey()

Trả về (các) chuỗi khóa công khai. Nếu keyring là đối tượng SingleKeyring thì getPublicKey sẽ trả về một chuỗi khóa công khai. Nếu keyring là đối tượng MultipleKeyring thì getPublicKey sẽ trả về một mảng các chuỗi khóa công khai. Nếu keyring là đối tượng RoleBasedKeyring thì getPublicKey sẽ trả về một mảng hai chiều trong đó (các) khóa công khai được sử dụng cho mỗi vai trò được xác định dưới dạng một mảng.

Tham số

TênLoạiMô tả

compressed

boolean

(tùy chọn) Có ở định dạng nén hay không (mặc định: false).

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi \

Mảng

Ví dụ

// Nhận khóa công khai với singleKeyring
> keyring.getPublicKey()
'0x49b2a...'

// Nhận khóa công khai bằng multipleKeyring
> keyring.getPublicKey()
[ '0x65b51...', '0x8d85c...' ]

// Nhận khóa công khai với roleBasedKeyring
> keyring.getPublicKey()
[
  [ '0x2d939...', '0x6beb4...', '0xd8f2f...' ],
  [ '0xf09cd...', '0x96a63...', '0x02000...' ],
  [ '0xc2d33...', '0x3088f...', '0xab193...' ]
]

keyring.copy

keyring.copy()

Trả về một đối tượng keyring đã sao chép.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Keyring

Đối tượng khóa được sao chép (SingleKeyring, MultipleKeyring hoặc RoleBasedKeyring).

Ví dụ

// Khi keyring là một đối tượng SingleKeyring
> keyring.copy()
SingleKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _key: PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }
}

// Khi keyring là một đối tượng MultipleKeyring
> keyring.copy()
MultipleKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
    PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
  ]
}

// Khi keyring là một đối tượng RoleBasedKeyring
> keyring.copy()
RoleBasedKeyring {
  _address: '0x30fcfa9679c7141a234c1324c7e0a8b715bdfc90',
  _keys: [
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key3}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key4}' }
    ],
    [
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key5}' },
      PrivateKey { _privateKey: '0x{private key6}' }
    ]
  ]
}

keyring.sign

keyring.sign(transactionHash, chainId, role [, index])

Ký với transactionHash bằng (các) khóa riêng tư và trả về (các) chữ ký. Nếu người dùng chưa xác định tham số chỉ mục, keyring.sign sẽ ký giao dịch bằng tất cả các khóa riêng tư mà vai trò này sử dụng. Nếu index được xác định thì keyring.sign ký giao dịch chỉ sử dụng một khóa riêng tư tại chỉ mục. Bạn có thể kiểm tra vai trò được sử dụng trong caver-js thông qua caver.wallet.keyring.role.

Khi ký giao dịch, bạn nên sử dụng caver.wallet.sign hoặc transaction.sign.

Tham số

TênLoạiMô tả

transactionHash

chuỗi

Chuỗi hàm băm của một giao dịch để ký.

chainId

chuỗi \

số

vai trò

số

Một con số biểu thị vai trò của khóa. Bạn có thể sử dụng caver.wallet.keyring.role.

chỉ số

số

(tùy chọn) Chỉ mục khóa riêng tư bạn muốn sử dụng. Chỉ mục phải nhỏ hơn độ dài của mảng các khóa riêng tư được định rõ cho mỗi vai trò. Nếu không định rõ chỉ mục, phương pháp này sẽ sử dụng tất cả các khóa riêng tư.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Một mảng SignatureData.

Ví dụ

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleTransactionKey
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
[
  SignatureData { _v: '0x5044', _r: '0x7a8b6...', _s: '0x17139...' },
  SignatureData { _v: '0x5043', _r: '0x7f978...', _s: '0x1a532...' }
]

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleTransactionKey với chỉ mục
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey, 1)
[
  SignatureData { _v: '0x5043', _r: '0x7f978...', _s: '0x1a532...' }
]

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleAccountUpdateKey
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleAccountUpdateKey)
[
  SignatureData { _v: '0x5044', _r: '0xdbce8...', _s: '0x039a6...' },
  SignatureData { _v: '0x5044', _r: '0xf69b7...', _s: '0x71dc9...' }
]

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleAccountUpdateKey có chỉ mục
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleAccountUpdateKey, 1)
[
  SignatureData { _v: '0x5044', _r: '0xf69b7...', _s: '0x71dc9...' }
]

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleFeePayerKey
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey)
[
  SignatureData { _v: '0x5043', _r: '0xe48bf...', _s: '0x1cf36...' },
  SignatureData { _v: '0x5043', _r: '0x82976...', _s: '0x3c5e0...' }
]

// Sử dụng roleBasedKeyring có hai khóa riêng tư trong roleFeePayerKey có chỉ mục
> keyring.sign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', '0x2810', caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey, 1)
[
  SignatureData { _v: '0x5043', _r: '0x82976...', _s: '0x3c5e0...' }
]

keyring.ecsign

keyring.ecsign(hash, role [, index])

Ký với dữ liệu ở dạng băm bằng khóa riêng tư và trả về chữ ký trong đó V là 0 hoặc 1 (tính chẵn lẻ của giá trị y của đường cong secp256k1).

Hàm này chỉ được sử dụng cho một số loại giao dịch nhất định. Do đó, bạn nên sử dụng caver.wallet.sign hoặc transaction.sign khi ký giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

hash

chuỗi

Chuỗi hàm băm để ký.

vai trò

số

Một con số biểu thị vai trò của khóa. Bạn có thể sử dụng caver.wallet.keyring.role.

chỉ số

số

(tùy chọn) Chỉ mục khóa riêng tư bạn muốn sử dụng. Chỉ mục phải nhỏ hơn độ dài của mảng các khóa riêng tư được định rõ cho mỗi vai trò. Nếu không định rõ chỉ mục, phương pháp này sẽ sử dụng tất cả các khóa riêng tư.

Giá trị trả về

typeMô tả

Mảng

Một mảng SignatureData.

Ví dụ

> keyring.ecsign('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550', caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
[
  SignatureData { _v: '0x00', _r: '0x7a8b6...', _s: '0x17139...' }
]

keyring.signMessage

keyring.signMessage(message, role [, index])

Ký tin nhắn với tiền tố dành riêng cho Klaytn. Thao tác này tính toán chữ ký dành riêng cho Klaytn bằng hàm:

sign(keccak256("\x19Klaytn Signed Message:\n" + len(message) + message)))

Nếu người dùng chưa định rõ tham số chỉ mục, keyring.signMessage sẽ ký tin nhắn bằng tất cả các khóa riêng tư do vai trò này sử dụng. Nếu có tham số chỉ mục, keyring.signMessage sẽ ký tin nhắn chỉ bằng một khóa riêng tư tại chỉ mục đã cho. Bạn có thể tìm thấy vai trò được sử dụng trong caver-js thông qua caver.wallet.keyring.role.

Tham số

TênLoạiMô tả

thông báo

chuỗi

Tin nhắn cần ký.

vai trò

số

Một con số biểu thị vai trò của khóa. Bạn có thể sử dụng caver.wallet.keyring.role.

chỉ số

số

(tùy chọn) Chỉ mục khóa riêng tư bạn muốn sử dụng. Chỉ mục phải nhỏ hơn độ dài của mảng các khóa riêng tư được định rõ cho mỗi vai trò. Nếu không định rõ chỉ mục, phương pháp này sẽ sử dụng tất cả các khóa riêng tư.

Giá trị trả về

typeMô tả

đối tượng

Một đối tượng bao gồm kết quả ký.

Đối tượng được trả về chứa các mục sau:

TênLoạiMô tả

messageHash

chuỗi

Hàm băm của tin nhắn có tiền tố dành riêng cho Klaytn.

chữ ký

Mảng

Một mảng SignatureData.

thông báo

chuỗi

Tin nhắn cần ký.

Ví dụ

// Ký với roleTransactionKey
> keyring.signMessage('message to sign', caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
{
  messageHash: '0x9c4c1ae0aa1faf7e59eaf6fcf36a34542698197b379a9949b58c92925e74c069',
  signatures: [
    SignatureData { _v: '0x1b', _r: '0x2dfc6...', _s: '0x15038...' }
  ],
  message: 'message to sign'
}

// Ký với roleFeePayerKey và chỉ mục
> keyring.signMessage('message to sign', caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey, 1)
{
  messageHash: '0x9c4c1ae0aa1faf7e59eaf6fcf36a34542698197b379a9949b58c92925e74c069',
  signatures: [
    SignatureData { _v: '0x1b', _r: '0x2dfc6...', _s: '0x15038...' }
  ],
  message: 'message to sign'
}

keyring.getKeyByRole

keyring.getKeyByRole(role)

Trả về (các) khóa riêng tư được sử dụng bởi vai trò đã nhập làm tham số.

Tham số

TênLoạiMô tả

vai trò

số

Một con số biểu thị vai trò của khóa. Bạn có thể sử dụng caver.wallet.keyring.role.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Ví dụ

// getKeyByRole với singleKeyring. 
// SingleKeyring sẽ trả về cùng một đối tượng PrivateKey duy nhất bất kể vai trò.
> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleAccountUpdateKey)
PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey)
PrivateKey { _privateKey: '0x{private key}' }

// getKeyByRole với multipleKeyring. 
// MultipleKeyring cũng sẽ trả về cùng một mảng các đối tượng PrivateKey bất kể vai trò
> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
]

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleAccountUpdateKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
]

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' }
]

// getKeyByRole với roleBasedKeyring. 
// roleBasedKeyring sẽ trả về các mảng đối tượng PrivateKey khác nhau tùy thuộc vào vai trò
> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleTransactionKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key1}' }
]

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleAccountUpdateKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key2}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key3}' }
]

> keyring.getKeyByRole(caver.wallet.keyring.role.roleFeePayerKey)
[
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key4}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key5}' },
  PrivateKey { _privateKey: '0x{private key6}' }
]

keyring.getKlaytnWalletKey

keyring.getKlaytnWalletKey()

Trả về chuỗi [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format) cho keyring. Với MultipleKeyring hoặc RoleBasedKeyring, bạn không thể sử dụng [KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format). Trong trường hợp này, hãy sử dụng keyring.encrypt.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

[KlaytnWalletKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-wallet-key-format) của keyring.

Ví dụ

> keyring.getKlaytnWalletKey()
'0x{private key}0x{type}0x{address in hex}'

keyring.toAccount

keyring.toAccount([options])

Trả về đối tượng [Tài khoản](../caver.tài khoản.md#tài khoản) để cập nhật [AccountKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#tài khoản-key) của [tài khoản Klaytn](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-tài khoảns). Đối tượng [Tài khoản](../caver.tài khoản.md#tài khoản) có một đối tượng [AccountKey](../caver.tài khoản.md#tài khoảnkeylegacy) có thể chứa (các) khóa công khai bên trong. Khóa này sẽ được gửi đến Mạng Klaytn và được dùng để xác thực giao dịch. Để biết thêm chi tiết về [Tài khoản](../caver.tài khoản.md#tài khoản), xem [Cập nhật tài khoản](../../getting-started.md#tài khoả