Gas

eth_feeHistory

Trả về phí cơ sở cho mỗi gas và phí ưu tiên hiệu quả của một giao dịch trên mỗi lịch sử gas đối với phạm vi khối được yêu cầu, nếu có.êu cầu (nếu có).

Tham số

TênLoạiMô tả

blockCount

SỐ LƯỢNG

Số lượng khối trong khoảng yêu cầu được trình bày dưới dạng số thập lục phân. Có thể yêu cầu trong khoảng từ 1 (0x1) đến 1024 (0x400) khối trong một truy vấn duy nhất. Nếu không có đủ các khối cần truy vấn, thì số lượng khối trả về có thể ít hơn số lượng khối yêu cầu.

lastBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

Khối cao nhất trong khoảng được yêu cầu dưới dạng số khối hoặc thẻ khối.

rewardPercentiles

Mảng SỐ THỰC DẤU PHẨY ĐỘNG

Mảng giá trị số thực dấu phẩy động nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Giá trị trả về

TêntypeMô tả

oldestBlock

SỐ LƯỢNG

Khối thấp nhất trong khoảng trả về được trình bày dưới dạng số thập lục phân.

baseFeePerGas

Mảng SỐ LƯỢNG

Mảng phí cơ bản của khối trên mỗi gas. Mảng này bao gồm khối tiếp theo sau khối mới nhất trong khoảng trả về, vì giá trị này có thể được suy ra từ khối mới nhất.

gasUsedRatio

Mảng SỐ THỰC DẤU PHẨY ĐỘNG

Mảng tỷ lệ sử dụng gas của khối. Các tỷ lệ này được tính bằng tỷ lệ giữa gasUsed và gasLimit.

phần thưởng

Mảng SỐ LƯỢNG

Mảng phí ưu tiên hiệu quả trên mỗi điểm dữ liệu gas từ một khối duy nhất. Nếu khối không chứa điểm dữ liệu nào, thì tất cả các giá trị được trả về sẽ là 0.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_feeHistory","params":["0x10", "latest", [0.1, 0.2, 0.3]],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "oldestBlock": "0xa5b",
  "reward": [
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00",
    "0x5d21dba00"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ],
   [
    "0x0",
    "0x0",
    "0x0"
   ]
  ],
  "baseFeePerGas": [
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0",
   "0x0"
  ],
  "gasUsedRatio": [
   0,
   0,
   0,
   0,
   0,
   0.0002952004000002952,
   0,
   0,
   0.00029504250000029504,
   0,
   0,
   0.0002963777000002964,
   0,
   0,
   0,
   0
  ]
 }
}

eth_maxPriorityFeePerGas

Trả về đề xuất giới hạn tối đa phí gas trả thêm cho giao dịch phí biến đổi theo đơn vị peb.

LƯU Ý: API này có hành vi khác với hành vi của Ethereum và trả về giá gas của Klaytn thay vì đề xuất giá gas như trong Ethereum.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ giá gas hiện tại tính bằng peb.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_maxPriorityFeePerGas","params":[],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1)
 "result": "0xAE9F7BCC00" // 250,000,000,000 peb = 250 ston (Gwei)
}

Last updated