Cài đặt

Chương này giải thích về việc cài đặt Nút đồng thuận chuỗi dịch vụ(SCN).

Phân bổ lưu trữ Linux

Tập tin lưu trữ cho nút đồng thuận chuỗi dịch vụ có bố cục thư mục như sau.

Tập tin lưu trữ cho nhị phân homi có bố cục thư mục như sau.

Cài đặt

Quá trình cài đặt chính là giải nén gói đã tải xuống.

$ tar zxf kscn-vX.X.X-XXXXX-amd64.tar.gz
$ tar zxf homi-vX.X.X-XXXXX-amd64.tar.gz

Phân bổ RPM (RHEL/CentOS/Fedora)

Cài đặt

Bạn có thể cài đặt RPM đã tải về với lệnh yum sau đây.

$ yum install kscnd-vX.X.X.el7.x86_64.rpm
$ yum install homi-vX.X.X.el7.x86_64.rpm

Vị trí đã cài đặt

Gói Linux Klaytn bao gồm nhị phân thực thi và tập tin cấu hình có cấu trúc như sau.

Last updated