Cấu hình

Cấu hình EN dùng để tạo thư mục dữ liệu và thiết lập các biến môi trường trong tập tin cấu hình kend.conf.

  1. Tạo thư mục dữ liệu EN.

  2. Định cấu hình EN với kend.conf.

Tạo thư mục dữ liệu EN

Kích thước của dữ liệu blockchain Klaytn sẽ luôn tăng lên nên cần sử dụng một dung lượng lưu trữ đủ lớn. Bạn cần phải tạo thư mục trên đường dẫn bạn muốn.

$ sudo mkdir -p /var/kend/data

Cập nhật Tập tin cấu hình

Vị trí tập tin cấu hình:

  • Nếu phân bổ lưu trữ, vị trí thư mục cấu hình mặc định là $INSTALL_PATH/ken-linux-amd64/conf/.

  • Nếu phân bổ gói, vị trí thư mục cấu hình mặc định là /etc/kpnd/conf/.

Thêm Thư mục dữ liệu

Bạn nên cập nhật biến môi trường thư mục dữ liệu $DATA_DIRtrên tập tin cấu hình kend.conf.

DATA_DIR=/var/kend/data

Đồng bộ nhanh (Tùy chọn)

Mỗi EN duy trì một bản sao dữ liệu chuỗi của mạng lưới. Nếu một nút không được đồng bộ, nút này có thể lấy dữ liệu này từ các nút khác trong mạng lưới -- một quá trình được gọi là đồng bộ hóa. Khi một EN mới được bắt đầu lần đầu tiên, nó phải tải xuống toàn bộ dữ liệu chuỗi từ mạng lưới.

Để đẩy nhanh quá trình này, bạn cần thực hiện đồng bộ nhanh bằng cách tải về bản thu thập dữ liệu của dữ liệu chuỗi trước khi bắt đầu EN. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian EN cần để đồng bộ khi bắt đầu lần đầu tiên.

Tải xuống bản thu thập dữ liệu chuỗi mới nhất từ Lưu trữ thu thập dữ liệu Cypress hoặcLưu trữ thu thập dữ liệu Baobab. Trước khi bắt đầu kend, trích xuất bản thu thập dữ liệu trong DATA_DIR mà bạn định cấu hình trong kend.conf.

Ví dụ:

$ tar -C ~/kend_home -xvf klaytn-cypress-chaindata-latest.tar.gz

Hoặc,

$ tar -C ~/kend_home -xvf klaytn-baobab-chaindata-latest.tar.gz

Sau khi dữ liệu được trích xuất, bạn có thể bắt đầu EN như bình thường.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại Thay đổi dữ liệu chuỗi

Last updated