Khác

caver.klay.sha3(data[, callback])

Trả về hàm băm Keccak-256 (không phải là hàm băm SHA3-256 chuẩn hóa) của dữ liệu đã cho.

Tham số

TêntypeMô tả

data

Chuỗi

Dữ liệu cần chuyển đổi thành hàm băm SHA3.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Kết quả SHA3 của dữ liệu đã cho.

Ví dụ

> caver.klay.sha3("0x11223344").then(console.log);
0x36712aa4d0dd2f64a9ae6ac09555133a157c74ddf7c079a70c33e8b4bf70dd73

Last updated