Thay đổi dữ liệu chuỗi

💡 HƯỚNG DẪN NÀY DỰA TRÊN Amazon Linux 2

BƯỚC di chuyển nút CN

Tạo ổ đĩa mới

 1. Chuẩn bị ổ đĩa mới (dung lượng 3.500GB) hoặc tạo đường dẫn mới trên ổ đĩa hiện tại (Dung lượng khả dụng của ổ đĩa phải bằng 3.500GB.)

💡 Giả sử đường dẫn mới là `/var/kcnd2`

Phương án 1 - Ổ đĩa mới (dung lượng trên 2500GB)

 1. Đính kèm ổ đĩa vào EC2 và chạy lệnh dưới đây

$ lsblk
NAME     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme2n1    259:0  0 3500G 0 disk **# New Disk**
nvme1n1    259:0  0 4000G 0 disk /var/kcnd
nvme0n1    259:2  0  8G 0 disk
├─nvme0n1p1  259:3  0  8G 0 part /
└─nvme0n1p128 259:4  0  1M 0 part
 1. Gắn ổ đĩa theo quy trình bên dưới

$ sudo e2fsck -f /dev/nvme2n1
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/nvme2n1
$ sudo mkdir /var/kcnd2
$ sudo mount /dev/nvme2n1 /var/kcnd2
$ sudo mkdir /var/kcnd2/data
$ sudo mkdir /var/kcnd2/log

Phương án 2 - Ổ đĩa hiện tại (không khuyến nghị)

 1. Tạo thư mục mới

$ sudo mkdir /var/kcnd2/data
$ sudo mkdir /var/kcnd2/log

Tải xuống dữ liệu chuỗi mới nhất

Tải xuống dữ liệu chuỗi vào dữ liệu của thư mục Klaytn Data DIR mới. (Bạn có thể kiểm tra chi tiết trên dữ liệu chuỗi tại https://packages.klaytn.net/cypress/chaindata/)

 1. Tải xuống bằng lệnh dưới đây

# (Phương án 1: khuyến nghị) curl 
$ curl -o klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/klaytn-chaindata/cypress/klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz"

# (Phương án 2) lệnh aws s3
$ aws s3 cp s3://klaytn-chaindata/cypress/klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz klaytn-cypress-chaindata-20211113011111.tar.gz 

# (Phương án 3) axel (cần cài đặt axel)
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install axel pigz
$ axel -n8 https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/klaytn-chaindata/cypress/klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz
 1. Giải nén

# (Phương án 1: khuyến nghị) tar
$ tar -xvf klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz

# (Phương án 2) pigz (cần cài đặt pigz)
$ tar -I pigz -xvf klaytn-cypress-chaindata-2021???????????.tar.gz

Cấu hình DATA_DIR & LOG_DIR

Phương án 1 - Hoán đổi đường dẫn cũ & mới

🚨 TBD

 1. Dừng quá trình daemon klaytn trước khi hoán đổi

  1. LƯU Ý Nếu loại nút là CN, bạn có thể xóa nút CN khỏi Hội đồng Klaytn

  💡 Bạn có thể nhận gói cho nút EN trong phần Khởi động CN.

 2. Hoán đổi đường dẫn cũ và mới

  1. Ổ đĩa mới

   umount /var/kcnd # old path
   umount /var/kcnd2 # new path
   mount /dev/nvme2n1 /var/kcnd

  💡 Các lệnh này nên được thực thi với các đặc quyền thích hợp.

  1. Ổ đĩa hiện tại

   sudo mv /var/kcnd /var/kcnd_old # old_path
   sudo mv /var/kcnd2 /var/kcnd # new path
 3. (Tùy chọn) Xóa đường dẫn cũ nếu không còn cần thiết

Phương án 2 - Cập nhật DATA_DIR & LOG_DIR trong tập tin cấu hình Klaytn

 1. Thay đổi đường dẫn Klaytn DIR

  • Phương án 1 - Ổ đĩa mới

   • Thay đổi giá trị fstab từ ổ đĩa cũ sang ổ đĩa mới

  • Phương án 2 - Ổ đĩa hiện tại

   • thay đổi đường dẫn DIR từ kcnd.conf

Khởi động lại quy trình (hoặc khởi động lại đối tượng)

💡 Nếu cần khởi động lại để thêm ổ đĩa khác, hãy khởi động lại đối tượng.

 1. LƯU Ý Nếu loại nút là CN, bạn có thể xóa nút CN khỏi Hội đồng Klaytn

 2. Khởi động lại quy trình hoặc khởi động lại đối tượng

Last updated