Witnet

Giới thiệu

Witnet multichain oracle phi tập trung cho phép các hợp đồng thông minh hiện thực hóa tiềm năng của chúng bằng cách cho chúng quyền truy cập vào tất cả các loại dữ liệu bên ngoài có giá trị. Các bộ dữ liệu có giá trị này bao gồm kết quả thể thao, giá cổ phiếu, dự báo thời tiết, tính ngẫu nhiên, vân vân. Để cung cấp các dịch vụ oracle phi tập trung, Witnet dựa vào một mạng lưới phân tán gồm các nút ngang hàng, thường được gọi là nhân chứng, những người này kiếm mã thông báo Wit như một phần thưởng cho việc truy xuất dữ liệu web và báo cáo trực tiếp cho các hợp đồng thông minh. Các nhân chứng chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng, truy xuất và xác minh các bộ dữ liệu. Để đảm bảo tính minh bạch, mỗi người ẩn danh được khuyến khích báo cáo dữ liệu đã truy xuất một cách trung thực và bị phạt hoặc cắt giảm nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Cách sử dụng

Mạng lưới oracle này hiện đang chạy trên Mạng chính thức Cypress Klaytn và Mạng thử nghiệm Baobab Klaytn. Để bắt đầu với việc kết nối với nguồn cấp dữ liệu và tính ngẫu nhiên trên Klaytn, hãy tham khảo các hướng dẫn sau:

Last updated