6. Triển khai hợp đồng

 1. cấu hình truffle

 2. Thiết lập Triển khai

 3. Triển khai

1) truffle configuration

Tập tin truffle-config.js mô tả cách triển khai mã hợp đồng. Bạn có thể định cấu hình các mục dưới đây trong truffle-config.js

1) Ai sẽ triển khai hợp đồng (Tài khoản Klaytn nào sẽ triển khai hợp đồng)? 2) Bạn sẽ triển khai mạng lưới nào? 3) Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu phí gas để triển khai hợp đồng?

Có 2 phương pháp triển khai hợp đồng, đầu tiên là dùngkhóa riêng tư, cách thứ hai là dùng tài khoản không bị khóa.

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 1: Bằng khóa riêng tư

CẢNH BÁO: Bạn không nên để lộ khóa riêng tư của mình. Nếu không tài khoản của bạn sẽ bị xâm nhập.

Nếu bạn muốn triển khai hợp đồng của mình bằng khóa riêng, cần có tùy chọn nhà cung cấp.

1) Chuyển khóa riêng tư của bạn thành đối số đầu tiên của new HDWalletProvider(). 2) Chuyển URL của nút Klaytn thành đối số thứ 2 của new HDWalletProvider().

ví dụ)

{
 ...,
 nhà cung cấp: new HDWalletProvider(
  'YOUR PRIVATE KEY',
  'https://public-en-baobab.klaytn.net', // Nếu bạn đang chạy nút hoàn thiện, bạn có thể đặt url rpc của nút.
 ),
 ...
}
const HDWalletProvider = require("truffle-hdwallet-provider-klaytn");

const NETWORK_ID = '1001'
const GASLIMIT = '8500000'

/**
 * Chúng tôi trích xuất `URL`, `PRIVATE_KEY` dưới dạng biến const để có thể đặt giá trị dễ dàng.
 * Đặt khóa riêng tư và URL của nút klaytn tại đây.
 */
const URL = `https://public-en-baobab.klaytn.net`
const PRIVATE_KEY = '0x48f5a77dbf13b436ae0325ae91efd084430d2da1123a8c273d7df5009248f90c'

module.exports = {
 networks: {
  /**
   * PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 1: Bằng khóa riêng tư.
   * Bạn không nên để lộ khóa riêng tư của mình. Nếu không tài khoản của bạn sẽ bị xâm nhập!!
   */
  baobab: {
   provider: () => new HDWalletProvider(PRIVATE_KEY, URL),
   network_id: NETWORK_ID,
   gas: GASLIMIT,
   gasPrice: null,
  },
 },
}

Xem thuộc tính networks ở mã trên. Nó có khóa baobab gồm 4 thuộc tính, provider, network_id, gas, gasPrice.

Dòng provider: new HDWalletProvider(PRIVATE_KEY, URL) thông báo tài khoản người triển khai hợp đồng và URL nút mạng lưới đích.

Dòng network_id: NETWORK_ID chỉ ra mạng lưới trong Klaytn. Sử dụng 1001 đối với mạng lưới Baobab (testnet).

Dòng gas: GASLIMIT cho biết giới hạn gas bạn sẽ phải chịu để triển khai hợp đồng.

Dòng gasPrice: null cho truffle biết bạn trả giá bao nhiêu cho mỗi đơn vị gas. Hiện tại trong Klaytn, giá đang được cố định là 25000000000. Nếu bạn đặt về null, truffle sẽ tự động đặt giá trị với giá gas cố định.

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 2: Bằng cách mở khóa tài khoản (khó)

Để triển khai một hợp đồng bằng cách mở khóa tài khoản, bạn nên có nút hoàn thiện Klaytn. Truy cập bảng điều khiển nút Klaytn bằng cách gõ $ klay attach http://localhost:8551 Nếu không có tài khoản Klaytn trong nút, hãy tạo bằng cách gõ personal.newAccount() trên bảng điều khiển. Nếu bạn đã có tài khoản, hãy mở khóa tài khoản qua personal.unlockAccount().

Sau khi đảm bảo tài khoản đã được mở khóa, bạn nên đặt thuộc tính host, port, network_id, and from. 1) Mạng lưới sẽ triển khai (host, port, network_id) 2) Ai sẽ triển khai (from) 3) Bạn sẽ trả bao nhiêu phí gas để triển khai hợp đồng của mình (gas)

Đặt địa chỉ tài khoản đã mở khóa của bạn trên from. Nếu bạn đang chạy nút hoàn thiện Klaytn của riêng mình, hãy đặt máy chủ của nút là host và cổng của nút là port.

ví dụ)

{
 host: 'localhost',
 port: 8551,
 from: '0xd0122fc8df283027b6285cc889f5aa624eac1d23',
 network_id: NETWORK_ID,
 gas: GASLIMIT,
 gasPrice: null,
}

2) Thiết lập triển khai (Bạn muốn triển khai hợp đồng nào?)

migrations/2_deploy_contracts.js:

const Count = artifacts.require('./Count.sol')
const fs = require('fs')

module.exports = function (deployer) {
 deployer.deploy(Count)
  .then(() => {
  // Ghi lại địa chỉ hợp đồng được triển khai gần đây vào tập tin 'deployedAddress'.
  if (Count._json) {
   // Lưu tập tin abi vào deployedABI.
   fs.writeFile(
    'deployedABI',
    JSON.stringify(Count._json.abi, 2),
    (err) => {
     if (err) throw err
     console.log(`abi của ${Count._json.contractName} được ghi vào tập tin deployedABI`)
    })
  }

  fs.writeFile(
   'deployedAddress',
   Count.address,
   (err) => {
    if (err) throw err
    console.log(`Địa chỉ hợp đồng đã triển khai * ${Count.address} * được ghi vào tập tin deployedAddress`)
  })
 })
}

Bạn có thể chỉ định mã hợp đồng nào sẽ triển khai trong thư mục contracts/. Trước tiên, bạn hãy nhập tập tin hợp đồng của mình (Count.sol) vào tập tin này qua const Count = artifacts.require('./Count.sol') Sử dụng deployer để triển khai hợp đồng, qua deployer.deploy(Count). Nếu bạn muốn chạy một số logic sau khi triển khai hợp đồng của mình, hãy sử dụng .then(). Chúng tôi muốn lưu trữ hợp đồng ABI và địa chỉ được triển khai trong các tập tin. Mô đun fs node.js được dùng cho việc này. (fs.writeFile(filename, content, callback)) Thông qua quá trình xử lý sau này, chúng tôi lưu địa chỉ hợp đồng và ABI thành deployedABIdeployedAddress trong thư mục. Để biết thêm thông tin về artifacts., hãy truy cập trang tài liệu truffle, https://trufflesuite.com/docs/truffle/getting-started/running-migrations#artifacts-require-

3) Triển khai

Bạn cần KLAY triển khai một hợp đồng. Bạn có thể nhận testnet KLAY tại vòi.

$ truffle deploy --network baobab. Hợp đồng của bạn sẽ được triển khai theo các cấu hình xác định trong truffle-config.jsmigrations/2_deploy_contracts.js.

cf) --reset option Sau khi triển khai hợp đồng, sẽ không có gì xảy ra nếu bạn gõ $ truffle deploy --network baobab một lần nữa. Vì truffle chỉ triển khai hợp đồng khi có thay đổi trong hợp đồng, nếu không truffle sẽ không làm gì cả.\ Nếu vẫn muốn triển khai lại hợp đồng của mình, bạn có tùy chọn --reset. Nếu bạn đưa ra tùy chọn này, truffle sẽ triển khai hợp đồng ngay cả khi nội dung của hợp đồng không thay đổi.\ ex) $ truffle deploy --reset --network baobab

Để tóm tắt lại, truffle-config.js định cấu hình target network, deployer tài khoảngas limit. migrations/2_deploy_contracts.js định cấu hình contract to deploy. target network: Chúng ta triển khai hợp đồng đến nút https://public-en-baobab.klaytn.net. deployer tài khoản: '0xd0122fc8df283027b6285cc889f5aa624eac1d23' sẽ triển khai hợp đồng này. gas limit: Chúng ta có thể chịu phí ga tối đa '20000000' để triển khai hợp đồng. contract: Chúng ta sẽ triển khai hợp đồng Count.

Từ kết quả đầu ra của cửa số lệnh, bạn có thể xem triển khai có thành công không và tìm được địa chỉ đã triển khai.

Last updated