Cấu hình

klay_chainID

Trả về mã chuỗi của chuỗi.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_chainID","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":"0x7e2"
}

klay_clientVersion

Trả về phiên bản máy khách hiện tại của nút Klaytn.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_clientVersion","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":"Klaytn/v0.9.1+3518232250/linux-amd64/go1.11.2"
}

klay_gasPrice

Trả về gợi ý cho giá gas tính bằng peb.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_gasPrice","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xAE9F7BCC00" // 250,000,000,000 peb = 250 ston
}

klay_gasPriceAt

Trả về các giá trị khác nhau dựa trên điều kiện được mô tả bên dưới. Đơn vị của giá trị trả về là peb.

 • Nếu baseFee không được xác định trong tiêu đề, nó sẽ trả về đơn giá từ tham số quản trị

 • Nếu khối là một khối đang chờ xử lý, nó sẽ trả về giá gas của txpool.

 • Nếu không, nó trả về phí cơ bản của khối đã cho.

Tham số

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_gasPriceAt","params":["0x64"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xAE9F7BCC00" // 250,000,000,000 peb = 250 ston
}

klay_isParallelDBWrite

Trả về true nếu nút đang ghi dữ liệu chuỗi khối theo cách song song. Nút được kích hoạt theo mặc định.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_isParallelDBWrite","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":true
}

klay_isSenderTxHashIndexingEnabled

Trả về giá trị true nếu nút đang lập chỉ mục hàm băm giao dịch của người gửi thành thông tin ánh xạ hàm băm giao dịch. Tính năng này bị tắt theo mặc định và có thể được bật bằng cách --sendertxhashindexing.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_isSenderTxHashIndexingEnabled","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":true
}

klay_protocolVersion

Trả về phiên bản giao thức Klaytn của nút. Phiên bản hiện tại (kể từ v1.9.0) của Cypress/Baobab là istanbul/65.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_protocolVersion","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":"0x40"
}

klay_rewardbase

Trả về địa chỉ ví rewardbase của nút hiện tại. Rewardbase là địa chỉ của tài khoản nơi phần thưởng khối được chuyển đến. Chỉ yêu cầu đối với CN.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_rewardbase","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result - If requested from non-CN nodes
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "error":{
    "code":-32000,
    "message":"rewardbase must be explicitly specified"
    }
}

// Result - If requested from CN nodes
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":"0x96Fd91f34Cc8da9f6338C106Ba37aA8B48FB4Fa5"
}

Last updated