Ủy thác phí một phần

FeeDelegatedValueTransferWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedValueTransferWithRatio biểu thị một giao dịch chuyển giá trị có phí ủy thác theo tỷ lệ. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedValueTransferWithRatio.

FeeDelegatedValueTransferWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedValueTransfer.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedValueTransferWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedValueTransferWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  to: '0x9957dfd92e4b70f91131c573293343bc5f21f215',
  value: caver.utils.toPeb(1, 'KLAY'),
  gas: 25000,
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedValueTransferWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedValueTransferWithRatio('0x0af8d78204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84325a0dde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090caa01c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0091ecf53f91bb97bb694f2f2443f3563ac2b646d651497774524394aae396360a044228b88f275aa1ec1bab43681d21dc7e3a676786ed1906f6841d0a1a188f88a')
FeeDelegatedValueTransferWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0xf4240',
  _nonce: '0x4d2',
  _gasPrice: '0x19',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x25', _r: '0xdde32...', _s: '0x1c8c3...' } ],
  _feePayer: '0x5a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0x091ec...', _s: '0x44228...' } ],
  _feeRatio: '0x1e',
  _to: '0x7b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d0',
  _value: '0xa'
}

FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio biểu thị một giao dịch chuyển giá trị có phí ủy thác theo tỷ lệ kèm ghi chú. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio.

FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  to: '0x9957dfd92e4b70f91131c573293343bc5f21f215',
  value: caver.utils.toPeb(1, 'KLAY'),
  gas: 25000,
  input: '0x68656c6c6f',
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedValueTransferMemoWithRatio('0x12f8dd8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f1ef845f84326a0769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78a06a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a0c1c54bdc72ce7c08821329bf50542535fac74f4bba5de5b7881118a461d52834a03a3a64878d784f9af91c2e3ab9c90f17144c47cfd9951e3588c75063c0649ecd')
FeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0xf4240',
  _nonce: '0x4d2',
  _gasPrice: '0x19',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0x769f0...', _s: '0x6a7b9...' } ],
  _feePayer: '0x5a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x25', _r: '0xc1c54...', _s: '0x3a3a6...' } ],
  _feeRatio: '0x1e',
  _to: '0x7b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d0',
  _value: '0xa',
  _input: '0x68656c6c6f'
}

FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio biểu thị một [giao dịch cập nhật tài khoản có phí ủy thác theo tỷ lệ](../../../../../klaytn/design/transactions/partial-fee-delegation.md#txtypefeedelegatedtài khoảnupdatewithratio). transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio.

FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Để biết cách tạo một đối tượng [Account] cho mỗi loại AccountKey, hãy tham khảo [Bắt đầu - Cập nhật tài khoản](../../getting-started.md#tài khoản-update) hoặc [caver.tài khoản.create](../caver.tài khoản.md#caver-tài khoản-create).

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedAccountUpdateWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 50000,
  tài khoản: caver.tài khoản.createWithAccountKeyLegacy('0x{address in hex}'),
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedAccountUpdateWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedAccountUpdateWithRatio('0x22f8ec018505d21dba00830493e0945c525570f2b8e7e25f3a6b5e17f2cc63b872ece7a302a102a1d2af887950891813bf7d851bce55f47246a5269a5d4be1fc0ab78d78ae0f5a1ef847f845820feaa08553a692cd8f86af4d335785468a5b4527ee1a2d0c5e18517fe39375e4e82d85a0698db3a07cc81427eb8ea877bb8af33d66abfb29526f58db6997eb99010be4fd94294f5bc8fadbd1079b191d9c47e1f217d6c987b4f847f845820feaa0a44cbc6e30f9df61633ed1714014924b8b614b315288cdfd795c5ba18d36d5d8a0011611104f18e3bb3d32508317a0ce6d31f0a71d55e2363b02a47aabbc7bf9d4')
FeeDelegatedAccountUpdateWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio',
  _from: '0x5c525570f2b8e7e25f3a6b5e17f2cc63b872ece7',
  _gas: '0x493e0',
  _nonce: '0x1',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x0fea', _r: '0x8553a...', _s: '0x698db...' } ],
  _feePayer: '0x294f5bc8fadbd1079b191d9c47e1f217d6c987b4',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x0fea', _r: '0xa44cb...', _s: '0x01161...' } ],
  _feeRatio: '0x1e',
  _tài khoản: Account {
    _address: '0x5c525570f2b8e7e25f3a6b5e17f2cc63b872ece7',
    _tài khoảnKey: AccountKeyPublic { _publicKey: '0x02a1d...' }
  }
}

FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio biểu thị một giao dịch triển khai hợp đồng thông minh có phí ủy thác theo tỷ lệ. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.

FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  input: '0x60806...',
  gas: 100000,
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio('0x2af902cd0e8505d21dba00830493e0808094294f5bc8fadbd1079b191d9c47e1f217d6c987b4b901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029801e80f847f845820fe9a08a20b415ae7cd642f7682e59b63cb81068723a18eb0d8d3ba58fa7545c4fc8a5a05ba8a86f4496f124f04293d4b0afec85ab3946b039d1f6a25424217508df586794c56a1fafa968d64d19b4b81c306ecbab6e489743f847f845820fe9a0a525cba1b73cbe33b4df9be7165f8731b848ce3deba607690896eda8791a1a96a05ea75b4da1b6744bb98bc2b9748d0eca5c47714ea1c09e26bebc5de386ff9958')
FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio',
  _from: '0x294f5bc8fadbd1079b191d9c47e1f217d6c987b4',
  _gas: '0x493e0',
  _nonce: '0xe',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x0fe9', _r: '0x8a20b...', _s: '0x5ba8a...' } ],
  _feePayer: '0xc56a1fafa968d64d19b4b81c306ecbab6e489743',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x0fe9', _r: '0xa525c...', _s: '0x5ea75...' } ],
  _feeRatio: '0x1e',
  _to: '0x',
  _value: '0x0',
  _input: '0x60806...',
  _humanReadable: false,
  _codeFormat: '0x0'
}

FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio biểu thị một giao dịch thực thi hợp đồng thông minh có phí ủy thác theo tỷ lệ. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio.

FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  to: '0x{address in hex}',
  input: '0xa9059...',
  gas: 90000,
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio('0x32f8fc8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21ef845f84326a074ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766fa04c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a04a4997524694d535976d7343c1e3a260f99ba53fcb5477e2b96216ec96ebb565a00f8cb31a35399d2b0fbbfa39f259c819a15370706c0449952c7cfc682d200d7c')
FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0xf4240',
  _nonce: '0x4d2',
  _gasPrice: '0x19',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0x74ccf...', _s: '0x4c937...' } ],
  _feePayer: '0x5a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x25', _r: '0x4a499...', _s: '0x0f8cb...' } ],
  _feeRatio: '0x1e',
  _to: '0x7b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d0',
  _value: '0xa',
  _input: '0x6353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2'
}

FeeDelegatedCancelWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedCancelWithRatio biểu thị một giao dịch hủy có phí ủy thác theo tỷ lệ. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedCancelWithRatio.

FeeDelegatedCancelWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedCancelWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedCancelWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Để tạo giao dịch feeDelegatedCancelWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  nonce: 1,
  gas: 25000,
  feeRatio: 30,
})

// Để tạo giao dịch feeDelegatedCancelWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedCancelWithRatio('0x3af8c18204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84326a072efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5a062006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a06ba5ef20c3049323fc94defe14ca162e28b86aa64f7cf497ac8a5520e9615614a04a0a0fc61c10b416759af0ce4ce5c09ca1060141d56d958af77050c9564df6bf')
FeeDelegatedCancelWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0xf4240',
  _nonce: '0x4d2',
  _gasPrice: '0x19',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0x72efa...', _s: '0x62006...' } ],
  _feePayer: '0x5a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0x6ba5e...', _s: '0x4a0a0...' } ],
  _feeRatio: '0x1e'
}

FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio

caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio.create(transactionObject)

FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio biểu thị một giao dịch neo dữ liệu chuỗi có phí ủy thác theo tỷ lệ. transactionObject có thể có các thuộc tính dưới đây để tạo giao dịch FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio.

FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio có các thuộc tính sau đây giống như các biến thành viên. Thuộc tính được đánh dấu là optional nghĩa là các thuộc tính được tùy ý đưa ra trong transactionObject khi người dùng tạo giao dịch FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo một đối tượng FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP. Hãy xem ví dụ dưới đây. LƯU Ý: caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio.create được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.1.

LƯU Ý: Kể từ phiên bản caver-js v1.8.1-rc.4, tính năng tạo giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng hàm create. Nếu bạn đang tạo giao dịch bằng cách sử dụng hàm tạo như new caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio({...}), vui lòng đổi thành caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio.create({...}).

thuộc tính

Ví dụ

// Tạo một giao dịch feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio
> caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 50000,
  input: '0xf8a6a...',
  feeRatio: 30,
})

// Tạo một giao dịch feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio từ chuỗi mã hóa RLP
> caver.transaction.feeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio('0x4af90177128505d21dba0085174876e80094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb8aff8ad80b8aaf8a8a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405800658f845f84326a0c612a243bcb3b98958e9cce1a0bc0e170291b33a7f0dbfae4b36dafb5806797da00c734423492ecc21cc53238147c359676fcec43fcc2a0e021d87bb1da49f0abf9433f524631e573329a550296f595c820d6c65213ff845f84325a0a3e40598b67e2bcbaa48fdd258b9d1dcfcc9cc134972560ba042430078a769a5a06707ea362e588e4e5869cffcd5a058749d823aeff13eb95dc1146faff561df32')
FeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0x174876e800',
  _nonce: '0x12',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x26', _r: '0xc612a...', _s: '0x0c734...' } ],
  _feePayer: '0x33f524631e573329a550296f595c820d6c65213f',
  _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x25', _r: '0xa3e40...', _s: '0x6707e...' } ],
  _feeRatio: '0x58',
  _input: '0xf8ad8...'
}

Last updated