Bắt đầu

Bằng cách làm theo các bước trong phần này, bạn sẽ nhanh chóng thiết lập và chạy mạng lưới ServiceChain, mạng lưới blockchain độc lập được kết nối với mạng thử nghiệm Klaytn.

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập mạng lưới ServiceChain và kết nối mạng lưới đó với mạng lưới Baobab Klaytn. Bạn cũng sẽ biết cách kích hoạt neo định kỳ và chuyển giá trị chuỗi chéo. Để vận hành các dịch vụ blockchain thực tế với ServiceChain, chúng ta cần giải thích về Tính sẵn sàng cao, xây dựng ServiceChain theo bậc và chuyển giao giá trị giữa các ServiceChain kết nối.

Last updated