7. Chạy ứng dụng

Chạy ứng dụng trong trình duyệt. gõ $ npm run local

Last updated