v1.9.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Phiên bản này nhằm mục đích cải thiện bản trình theo dõi và bản vá bảo mật.

Tính năng mới

 • Triển khai các API mới theo dõi các giao dịch trong một phạm vi khối (#1586 #1590)

  • debug_traceChain (debug_subscribe với tùy chọn traceChain) trả về ID đăng ký cung cấp kết quả theo dõi của một phạm vi cho trước. API này nên được gọi qua kết nối websocket

  • debug_traceBlockByNumberRange theo dõi tất cả giao dịch trong một phạm vi số khối cho trước

 • Giới thiệu phương pháp cấu hình nút mới bằng cách sử dụng yaml (#1580)

Cải thiện

 • Giới thiệu logic kiểm soát bộ nhớ để tìm nạp phạm vi của chaindatafetcher (#1583)

 • Tái cấu trúc trình theo dõi tx và cải thiện kiểm soát bộ nhớ trong các API gỡ lỗi (#1581)

Sửa lỗi

 • Xử lý các lỗi API estimateGas xảy ra khi người gửi không có đủ KLAY (#1588)

 • Ngăn panic nút qua tin nhắn P2P được tạo đặc biệt (https://github.com/klaytn/klaytn/pull/1592/commits/f7270496cb11f248e78d261f289fa4e473da961d)

Khác

 • Một số bảo trì nhỏ (#1566 #1576 #1584 #1585 #1589 #1591)

Last updated