Hướng dẫn cài đặt

Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của kpn trên trang Tải xuống.

Phân bổ lưu trữ Linux

Tập tin lưu trữ bao gồm tập tin nhị phân thực thi và cấu hình có cấu trúc như sau.

Lưu ý: KHÔNG thay đổi cấu trúc hoặc tên tập tin. Nếu bạn thay đổi điều đó, nút có thể sẽ không hoạt động đúng.

- bin
  |- kpn
  |- kpnd
- conf
  |- kpnd.conf

Cài đặt

Quá trình cài đặt chính là giải nén gói đã tải về tại nơi bạn muốn cài đặt gói.

$ tar zxf kpn-vX.X.X-linux-amd64.tar.gz

Hoặc,

$ tar zxf kpn-baobab-vX.X.X-linux-amd64.tar.gz

Lưu ý: nên thêm đường dẫn thư mục chưa giải nén kcn-linux-amd64/bin vào biến môi trường $PATH để chạy kcnkcnd trên toàn hệ thống. Ví dụ,

$ export PATH=$PATH:~/downloaded/path/kpn-linux-amd64/bin

Các phần khác giả định rằng đường dẫn đã được thêm vào biến.

Phân bổ RPM (RHEL/CentOS/Fedora)

Cài đặt RPM đã tải về

Bạn có thể cài đặt RPM đã tải về với lệnh yum sau đây.

$ yum install kpnd-vX.X.X.el7.x86_64.rpm

Hoặc,

$ yum install kpnd-baobab-vX.X.X.el7.x86_64.rpm

Cài đặt từ Klaytn Yum Repo

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt kpnd từ Klaytn Yum repo, chạy:

$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/klaytn.repo https://packages.klaytn.net/config/rhel/7/prod.repo && sudo yum install kpnd

Vị trí đã cài đặt

Tập tin đã cài đặt nằm ở vị trí như sau.

Last updated