caver.klay.abi

caver-js API liên quan đến mã hóa và giải mã ABI.

Gói caver-klay-abi cho phép bạn giải mã và mã hóa các tham số từ ABI (Giao diện nhị phân ứng dụng). Quy trình này được sử dụng để gọi ra các hàm của hợp đồng thông minh đã triển khai.

encodeFunctionSignature

caver.klay.abi.encodeFunctionSignature(functionSignature)

Mã hóa chữ ký hàm thành chữ ký ABI - là 4 byte đầu tiên của hàm băm sha3 của tên hàm bao gồm các loại tham số.

Tham số

TêntypeMô tả

functionSignature

Chuỗi | Đối tượng

Chữ ký hàm hoặc đối tượng giao diện JSON của hàm cần mã hóa. Nếu đây là một chuỗi thì nó phải ở dạng function(type, type,...), vd: myFunction(uint256,uint32[],bytes10,bytes)

Giá trị trả về

typeMô tả

Chuỗi

Chữ ký ABI của hàm.

Ví dụ

// Từ một đối tượng giao diện JSON
caver.klay.abi.encodeFunctionSignature({
  name: 'myMethod',
  type: 'function',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'string',
    name: 'myString'
  }]
})
> 0x24ee0097

// Từ một chữ ký hàm
caver.klay.abi.encodeFunctionSignature('myMethod(uint256,string)')
> '0x24ee0097'

encodeEventSignature

caver.klay.abi.encodeEventSignature(eventSignature)

Mã hóa chữ ký sự kiện thành chữ ký ABI - là hàm băm sha3 của tên sự kiện bao gồm các loại đầu vào.

Tham số

TêntypeMô tả

eventSignature

Chuỗi | Đối tượng

Chữ ký sự kiện hoặc đối tượng giao diện JSON của sự kiện cần mã hóa. Nếu đây là một chuỗi, nó phải ở dạng event(type,type,...), vd: myEvent(uint256,uint32[],bytes10,bytes)

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chữ ký ABI của sự kiện.

Ví dụ

// Từ một đối tượng giao diện JSON
caver.klay.abi.encodeEventSignature({
  name: 'myEvent',
  type: 'event',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'bytes32',
    name: 'myBytes'
  }]
})
> 0xf2eeb729e636a8cb783be044acf6b7b1e2c5863735b60d6daae84c366ee87d97

// Từ một chữ ký sự kiện
caver.klay.abi.encodeEventSignature('myEvent(uint256,bytes32)')
> 0xf2eeb729e636a8cb783be044acf6b7b1e2c5863735b60d6daae84c366ee87d97

encodeParameter

caver.klay.abi.encodeParameter(type, parameter)

Mã hóa một tham số dựa trên loại của tham số đó thành biểu diễn ABI.

Tham số

TênLoạiMô tả

loại

Chuỗi | Đối tượng

Xem danh sách các loại tham số tại tài liệu về solidity.

tham số

Hỗn hợp

Tham số thực tế cần mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Tham số được mã hóa ABI.

Ví dụ

caver.klay.abi.encodeParameter('uint256', '2345675643')
> "0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b"

caver.klay.abi.encodeParameter('bytes32', caver.utils.rightPad('0xdf3234', 64))
> "0xdf32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

caver.klay.abi.encodeParameter('bytes', '0xdf3234')
> "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003df32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

caver.klay.abi.encodeParameter('bytes32[]', [caver.utils.rightPad('0xdf3234', 64), caver.utils.rightPad('0xfdfd', 64)])
> "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002df32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fdfd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

encodeParameters

caver.klay.abi.encodeParameters(typesArray, parameters)

Mã hóa các tham số hàm dựa trên đối tượng giao diện JSON của các tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

typesArray

Array<String|Object>|Object

Một mảng có các loại hoặc giao diện JSON của hàm. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

tham số

Mảng

Các tham số cần mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Tham số được mã hóa ABI.

Ví dụ

caver.klay.abi.encodeParameters(['uint256','string'], ['2345675643', 'Hello!%'])
> "0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f212500000000000000000000000000000000000000000000000000"

caver.klay.abi.encodeParameters(['uint8[]','bytes32'], [['34','255'], caver.utils.rightPad('0x324567fff', 64)])
> "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040324567fff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff"

encodeFunctionCall

caver.klay.abi.encodeFunctionCall(jsonInterface, parameters)

Mã hóa lệnh gọi hàm bằng cách sử dụng đối tượng giao diện JSON và các tham số đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

jsonInterface

Đối tượng

Đối tượng giao diện JSON của một hàm.

tham số

Mảng

Các tham số cần mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Lệnh gọi hàm được mã hóa ABI là chữ ký hàm + tham số.

Ví dụ

caver.klay.abi.encodeFunctionCall({
  name: 'myMethod',
  type: 'function',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'string',
    name: 'myString'
  }]
}, ['2345675643', 'Hello!%'])
> "0x24ee0097000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f212500000000000000000000000000000000000000000000000000"

decodeParameter

caver.klay.abi.decodeParameter(type, hexString)

Giải mã tham số được mã hóa ABI thành loại JavaScript của nó.

Tham số

TênLoạiMô tả

loại

String|Object

Xem danh sách các loại tham số tại tài liệu về solidity.

hexString

Mảng

Mã byte ABI cần giải mã.

Giá trị Trả về

LoạiMô tả

Hỗn hợp

Tham số được giải mã.

Ví dụ

caver.klay.abi.decodeParameter('uint256', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010')
> "16"

caver.klay.abi.decodeParameter('string', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
> "Hello!%!"

decodeParameters

caver.klay.abi.decodeParameters(typesArray, hexString)

Giải mã các tham số được mã hóa ABI thành loại JavaScript của các tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

typesArray

Array<String|Object>|Object

Một mảng có nhiều loại hoặc một mảng các kết quả đầu ra của giao diện JSON. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

hexString

Chuỗi

Mã byte ABI cần giải mã.

Giá trị trả về

typeMô tả

Đối tượng

Đối tượng kết quả chứa các tham số đã giải mã.

Ví dụ

caver.klay.abi.decodeParameters(['string', 'uint256'], '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ea000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
> Result { '0': 'Hello!%!', '1': '234' }

caver.klay.abi.decodeParameters([{
    type: 'string',
    name: 'myString'
  },{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  }], '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ea000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
> Result {
  '0': 'Hello!%!',
  '1': '234',
  myString: 'Hello!%!',
  myNumber: '234'
}

decodeLog

caver.klay.abi.decodeLog(inputs, hexString, topics)

Giải mã dữ liệu bản ghi được mã hóa ABI và dữ liệu chủ đề được lập chỉ mục.

Tham số

TênLoạiMô tả

đầu vào

Mảng

Một mảng đầu vào giao diện JSON. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

hexString

Chuỗi

Mã byte ABI trong trường data của bản ghi.

chủ đề

Mảng

Một mảng có các chủ đề tham số chỉ mục của bản ghi, không có chủ đề[0] nếu đó là sự kiện không ẩn danh, ngược lại sẽ có chủ đề[0].

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Đối tượng kết quả chứa các tham số đã giải mã.

Ví dụ

caver.klay.abi.decodeLog([{
    type: 'string',
    name: 'myString'
  },{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber',
    indexed: true
  },{
    type: 'uint8',
    name: 'mySmallNumber',
    indexed: true
  }],
  '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f252100000000000000000000000000000000000000000000000000',
  ['0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f310', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010'])
> Result {
  '0': 'Hello%!',
  '1': '62224',
  '2': '16',
  myString: 'Hello%!',
  myNumber: '62224',
  mySmallNumber: '16'
}

encodeContractDeploy

caver.klay.abi.encodeContractDeploy(jsonInterface, hexString, params)

Mã hóa bytecode hợp đồng thông minh với các đối số của hàm tạo.

Tham số

TênLoạiMô tả

jsonInterface

Mảng

Giao diện JSON của hợp đồng.

hexString

Chuỗi

Một bytecode của hợp đồng thông minh sẽ được triển khai.

tham số

Hỗn hợp

Các đối số để chuyển đến hàm tạo.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Việc triển khai hợp đồng thông minh được mã hóa ABI với các đối số hàm tạo là byteCode + tham số.

Ví dụ

// Không có đối số cho hàm tạo
caver.klay.abi.encodeContractDeploy([
    {"constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b50610116806100246000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582064856de85a2706463526593b08dd790054536042ef66d3204018e6790a2208d10029')
> "0x60806040526000805534801561001457600080fd5b50610116806100246000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582064856de85a2706463526593b08dd790054536042ef66d3204018e6790a2208d10029"

// Có một đối số cho hàm tạo (uint256)
caver.klay.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160208061015d8339810180604052810190808051906020019092919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820ec774499bcdb89d9e570156a76249b33e99c766dfc6944e55aeeca316b41debf0029', 1)
> "0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160208061015d8339810180604052810190808051906020019092919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820ec774499bcdb89d9e570156a76249b33e99c766dfc6944e55aeeca316b41debf00290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"

// Có hai đối số cho hàm tạo (uint256, uint256)
caver.klay.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "uint256" }, { "name": "_b", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160408061016883398101806040528101908080519060200190929190805190602001909291905050505050610116806100526000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820f85b40d5ad70d0b3599200515915dca3074bcf609f27660845ecbfe882d3eeee0029', 1, 2)
> "0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160408061016883398101806040528101908080519060200190929190805190602001909291905050505050610116806100526000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820f85b40d5ad70d0b3599200515915dca3074bcf609f27660845ecbfe882d3eeee002900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002"

// Có một đối số cho hàm tạo (chuỗi)
caver.klay.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "string" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405161015d38038061015d8339810180604052810190808051820192919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582082c35290d5a3c5f9ae552e0f638388cdc57d596a0973febe5de8eb9ee6df48a60029', 'stringParams')
> "0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405161015d38038061015d8339810180604052810190808051820192919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582082c35290d5a3c5f9ae552e0f638388cdc57d596a0973febe5de8eb9ee6df48a600290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c737472696e67506172616d730000000000000000000000000000000000000000"

Last updated