Tài khoản

defaultAccount

caver.klay.defaultAccount

Địa chỉ mặc định này được dùng làm thuộc tính from mặc định nếu không có thuộc tính from nào được chỉ định trong các tham số của các phương pháp sau đây:

Thuộc tính

String 20 byte - Địa chỉ Klaytn bất kỳ. Bạn cần có khóa riêng tư của địa chỉ đó ở trong nút mạng hoặc hệ thống lưu trữ khóa của bạn. Địa chỉ mặc định là undefined.

Ví dụ

> caver.klay.defaultAccount;
undefined

// đặt tài khoản mặc định
> caver.klay.defaultAccount = '0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe';

tài khoảnCreated

caver.klay.tài khoảnCreated(address [, defaultBlock] [, callback])

Hàm sẽ trả về giá trị true nếu tài khoản liên kết với địa chỉ được tạo. Nếu không hàm sẽ trả về false.

LƯU Ý Hàm tài khoảnCreated kiểm tra xem tài khoản có tồn tại trên mạng hay không, do đó ngay cả khi cặp khóa được tạo, nếu tài khoản khớp với địa chỉ không tồn tại trên mạng chuỗi khối thực tế, hàm sẽ trả về giá trị false.

Tham số

TêntypeMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà bạn muốn truy vấn xem tài khoản đã được tạo trong mạng hay chưa.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - Tồn tại địa chỉ đầu vào.

Ví dụ

> caver.klay.tài khoảnCreated('0x7e6ea9e6f24567cd9edb92e6e2d9b94bdae8a47f').then(console.log);
true

> caver.klay.tài khoảnCreated('0x6a616d696e652e6b6c6179746t00000000000000').then(console.log);
false

getAccount

caver.klay.getAccount(address[, defaultBlock] [, callback])

Trả về thông tin tài khoản của một địa chỉ cho trước. Có hai loại tài khoản trong Klaytn: Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) và Tài khoản hợp đồng thông minh. Xem phần [Tài khoản Klaytn](../../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-tài khoảns).

LƯU Ý Hàm getAccount trả về tài khoản tồn tại trong mạng, do đó ngay cả khi cặp khóa được tạo, nếu tài khoản khớp với địa chỉ không tồn tại trên mạng chuỗi khối thực tế, hàm sẽ trả về giá trị null.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà bạn muốn có thông tin tài khoản.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về một đối tượng JSON - Một đối tượng JSON chứa thông tin tài khoản.

Ví dụ

> caver.klay.getAccount('0x52791fcf7900a64a6bcab8b89a78ae4cc60da01c').then(console.log);
{ 
 accType: 1,
 tài khoản:
 { 
   nonce: 3,
   balance: '0x446c3b15f9926687c8e202d20c14b7ffe02e7e3000',
   humanReadable: false,
   key: { keyType: 1, key: {} } 
 } 
}

> caver.klay.getAccount('0x52791fcf7900a64a6bcab8b89a78ae4cc60da01c', 'latest').then(console.log);
{ 
 accType: 1,
 tài khoản:
 { 
   nonce: 3,
   balance: '0x446c3b15f9926687c8e202d20c14b7ffe02e7e3000',
   humanReadable: false,
   key: { keyType: 1, key: {} } 
 } 
}

getAccounts

caver.klay.getAccounts([callback])

Trả về danh sách các tài khoản mà nút kiểm soát.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Array - Mảng các địa chỉ mà nút kiểm soát.

Ví dụ

> caver.klay.getAccounts().then(console.log);
["0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe", "0xDCc6960376d6C6dEa93647383FfB245CfCed97Cf"]

getAccountKey

caver.klay.getAccountKey(address [, defaultBlock] [, callback])

Trả về mã khóa tài khoản của Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) của địa chỉ cho trước. Nếu tài khoản có AccountKeyLegacy hoặc tài khoản của địa chỉ đã cho là Tài khoản hợp đồng thông minh, hàm sẽ trả về một giá trị mã khóa trống. Xem phần [Khóa tài khoản](../../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#tài khoản-key).

LƯU Ý Hàm getAccountKey trả về mã khóa tài khoản nếu tài khoản tồn tại trên mạng, do đó ngay cả khi cặp khóa được tạo, nếu tài khoản khớp với địa chỉ không tồn tại trên mạng chuỗi khối thực tế, hàm sẽ trả về giá trị null.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà bạn muốn có mã khóa tài khoản.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Object - Khóa tài khoản bao gồm (các) khóa công khai và loại khóa.

Ví dụ

// Loại khóa tài khoản: AccountKeyLegacy
> caver.klay.getAccountKey('0x7e6ea9e6f24567cd9edb92e6e2d9b94bdae8a47f').then(console.log);
{ keyType: 1, key: {} }

// Loại khóa tài khoản: AccountKeyPublic
> caver.klay.getAccountKey('0xe1be6edd35b68cbf69fe9376ed7320476cf18b5c').then(console.log);
{
 keyType: 2,
 key:{
  x:'0xb9a4b266083c05deb3ce95055510c34c84b8bb2ad1e0a687fafaf15118511e59',
  y:'0x7a28526d3d076d019f8856a56f1fefff33c6100e9f3a190e85d9c754aae7513d'
 }
}

// Loại khóa tài khoản: AccountKeyFail
> caver.klay.getAccountKey('0xf6d69a7a006d7ab2dcef79195698f6c30895e7d5').then(console.log);
{
 keyType: 3,
 key:{}
}

// Loại khóa tài khoản: AccountKeyWeightedMultiSig
> caver.klay.getAccountKey('0x676b02b1cb59bd86577f15ff17fb0d59d8ca1ab6').then(console.log);
{
 keyType: 4,
 key: {
  threshold: 2,
  keys: [
   {
    weight: 1,
    key: {
     x: '0xae6b72d7ce2c11520ac00cbd1c4da216171a96eae1ae3a0a1f979a554c9063ae',
     y: '0x79ddf38c8717030512f3ca6f304408a3beb51519b918b8d62a55ff4a8c165fea'
    }
   },
   {
    weight: 1,
    key: {
     x: '0xd4256fc43f42b3313b7204e42a82893a8d9b562f6c9b39456ee989339949c67c',
     y: '0xfc5e78e71b26f5a93b5bec454e4d63947576ffd23b4df624579ff4eb67a2a29b'
    }
   },
   {
    weight: 1,
    key: {
     x: '0xd653eae5f0e9cd6bfe4c3929f4c4f28c94f3bd183eafafee2d73db38a020d9d8',
     y: '0xe974e859b5be80755dedaebe937ac49800cbac483ca304179050a177e9ca0270'
    }
   }
  ]
 }
}

// Loại khóa tài khoản: AccountKeyRoleBased
> caver.klay.getAccountKey('0x73436db2404853b41e4398d3cf094f1cce57f3bd').then(console.log);
{
 keyType: 5,
 key: [
   {
    key: {
     x: '0x819659d4f08e08d4bd97c6ce5ed2c2eb914201a5b3731eb9d208128df24b97dd',
     y: '0x1824267ab9e55f5a3fb1030f0299fa73fc0037305d5b1d90100e2131af41c010'
    },
    keyType: 2
   },
   {
    key: {
     x: '0x73363604ca8776a2883b02046361b7eb6bd11f4fc10700ee51c525bcded134c1',
     y: '0xfc3e3cb3f4f5b709df5a2075107bc73c8618440c08456bafc44ee6f27f9e6326'
    },
    keyType: 2
   },
   {
    key: {
     x: '0x95c920eb2571dff37baecdbbee32897e6e448c6725c5ab73569cc6f659684307',
     y: '0xef7839023c48acf710ad322356c12b7c5b7f475515ba7d5834f41a993f42b8f9'
    },
    keyType: 2
   }
 ]
}

getBalance

caver.klay.getBalance(address [, defaultBlock] [, callback])

Lấy số dư của một địa chỉ tại một khối nhất định.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ để nhận số dư.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Số dư hiện tại của địa chỉ đã cho tính bằng đơn vị peb.

Ví dụ

> caver.klay.getBalance("0x407d73d8a49eeb85d32cf465507dd71d507100c1").then(console.log);
"1000000000000"

getCode

caver.klay.getCode(address [, defaultBlock] [, callback])

Lấy mã tại một địa chỉ cụ thể.

Tham số

TêntypeMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ để nhận số dư từ đó.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Dữ liệu ở địa chỉ đã cho address.

Ví dụ

> caver.klay.getCode("0xd5677cf67b5aa051bb40496e68ad359eb97cfbf8").then(console.log);
"0x600160008035811a818181146012578301005b601b6001356025565b8060005260206000f25b600060078202905091905056"

getTransactionCount

caver.klay.getTransactionCount(address [, blockNumber] [, callback])

Nhận số lượng giao dịch đã gửi từ địa chỉ này.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ để nhận số lượng giao dịch từ đó.

blockNumber

số | chuỗi

(tùy chọn) Số khối, chuỗi pending để lấy số dùng một lần đang chờ xử lý hoặc chuỗi earliest hoặc latest giống như trong tham số khối mặc định. Nếu bỏ qua, chuỗi latest sẽ được sử dụng.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Số

Số lượng giao dịch đã gửi từ địa chỉ nhất định.

Ví dụ

> caver.klay.getTransactionCount("0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe")
 .then(console.log);
1

isContractAccount

caver.klay.isContractAccount(address [, defaultBlock] [, callback])

Trả về true nếu tài khoản đầu vào có codeHash không trống vào thời điểm có số khối cụ thể. Trả về false nếu tài khoản là EOA hoặc tài khoản hợp đồng thông minh không có codeHash.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà bạn muốn kiểm tra thuộc tính isContractAccount.

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này thì tham số này sẽ không sử dụng khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - true nghĩa là tham số đầu vào là địa chỉ hợp đồng thông minh hiện có.

Ví dụ

> caver.klay.isContractAccount('0x7e6ea9e6f24567cd9edb92e6e2d9b94bdae8a47f').then(console.log);
true

> caver.klay.isContractAccount('0x407d73d8a49eeb85d32cf465507dd71d507100c1').then(console.log);
false

caver.klay.sign(message, address [, callback])

Tạo dữ liệu đã ký cụ thể cho mạng lưới Klaytn. Tham khảo [API Nền tảng Klaytn - klay_sign](../../../../../json-rpc/api-references/klay/tài khoản.md#klay_sign) để biết cách tạo chữ ký.

LƯU Ý: API này hỗ trợ chức năng ký thông báo bằng cách sử dụng tài khoản đã tồn tại trên nút của bạn. Tài khoản trong nút phải ở trạng thái mở khóa để ký thông báo. Sử dụng hàm caver.klay.signTransaction để ký giao dịch.

Tham số

TêntypeMô tả

thông báo

Chuỗi

Thông báo cần ký.

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản dùng để ký thông báo.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Chữ ký thông báo được ký bằng khóa riêng tư của tài khoản.

Ví dụ

> caver.klay.sign('Message to sign', '0x1427ac5d0f1c3174ee6ea05d29a9b05fd31d7579').then(console.log)
0xde8bd2f5a45de6b1baea57ed0219735ab60f0ef55c5e31a4b774824abea31bfc34c8bdbca43ed4155e8e6a8e0d11d7aba191ba025e0487ada2bcc422252b81591b

Last updated