caver.rpc.net

caver.rpc.net cung cấp lệnh gọi JSON-RPC với không gian tên net.

caver.rpc.net.getNetworkId

caver.rpc.net.getNetworkId([callback])

Trả về mã định danh mạng (ID mạng) của Nút Klaytn.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về số

typeMô tả

số

Id mạng.

Ví dụ

> caver.rpc.net.getNetworkId().then(console.log)
1001

caver.rpc.net.isListening

caver.rpc.net.isListening([callback])

Trả về true nếu Nút Klaytn đang lắng nghe các kết nối mạng.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về boolean

LoạiMô tả

boolean

true khi máy khách đang nghe, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

> caver.rpc.net.isListening().then(console.log)
true

caver.rpc.net.getPeerCount

caver.rpc.net.getPeerCount([callback])

Trả về số lượng máy ngang hàng hiện đang kết nối với Nút Klaytn.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về chuỗi

LoạiMô tả

chuỗi

Số lượng máy ngang hàng được kết nối dạng hex.

Ví dụ

> caver.rpc.net.getPeerCount().then(console.log)
0x3

caver.rpc.net.getPeerCountByType

caver.rpc.net.getPeerCountByType([callback])

Trả về số nút được kết nối theo loại và tổng số nút được kết nối với các cặp khóa/giá trị.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Số lượng máy ngang hàng được kết nối theo loại cũng như tổng số máy ngang hàng được kết nối.

Ví dụ

> caver.rpc.net.getPeerCountByType().then(console.log)
{ en: 1, pn: 2, total: 3 }

Last updated