Tài khoản

klay_tài khoảnCreated

Trả về true nếu tài khoản được liên kết với địa chỉ được tạo. Nếu không sẽ trả về false.

Tham số

TênLoạiMô tả

tài khoản

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

số khối hoặc hàm băm

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

Có địa chỉ đầu vào

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_tài khoảnCreated","params":["0xa4f42d4d2a3a13874406435500950c9bf2d783db","latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":1,
 "result":true
}

klay_tài khoảns

Trả về danh sách địa chỉ thuộc sở hữu của máy khách.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng DỮ LIỆU 20 byte

Các địa chỉ thuộc sở hữu của máy khách.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_tài khoảns","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": ["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f"]
}

klay_encodeAccountKey

Mã hóa khóa tài khoản bằng sơ đồ mã hóa Tiền tố độ dài đệ quy (RLP).

Tham số

TênLoạiMô tả

keytype

SỐ LƯỢNG

Giá trị số nguyên cho biết loại khóa tài khoản. Để biết giá trị của từng loại khóa tài khoản, hãy xem phần [Khóa tài khoản](../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#tài khoản-key).

khóa

DỮ LIỆU JSON

Đối tượng khóa tài khoản

Giá trị trả về

LoạiMô tả

DATA

Khóa tài khoản được mã hóa RLP

Ví dụ

// Request to encode AccountKeyNil
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 0, "key": {}}], "id": 66}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 66,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x80"
}
// Request to encode AccountKeyLegacy
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 1, "key": {}}], "id": 30}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 30,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x01c0"
}
// Request to encode AccountKeyPublic
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 2, "key": {"x": "0xdbac81e8486d68eac4e6ef9db617f7fbd79a04a3b323c982a09cdfc61f0ae0e8", "y": "0x906d7170ba349c86879fb8006134cbf57bda9db9214a90b607b6b4ab57fc026e"}}], "id": 59}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 59,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x02a102dbac81e8486d68eac4e6ef9db617f7fbd79a04a3b323c982a09cdfc61f0ae0e8"
}
// Request to encode AccountKeyFail
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 3, "key": {}}], "id": 79}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 79,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x03c0"
}
// Request to encode AccountKeyWeightedMultiSig
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 4, "key": {"threshold": 3, "keys": [{"weight": 1, "key": {"x": "0xc734b50ddb229be5e929fc4aa8080ae8240a802d23d3290e5e6156ce029b110e", "y": "0x61a443ac3ffff164d1fb3617875f07641014cf17af6b7dc38e429fe838763712"}}, {"weight": 1, "key": {"x": "0x12d45f1cc56fbd6cd8fc877ab63b5092ac77db907a8a42c41dad3e98d7c64dfb", "y": "0x8ef355a8d524eb444eba507f236309ce08370debaa136cb91b2f445774bff842"}}, {"weight": 1, "key": {"x": "0xea9a9f85065a00d7b9ffd3a8532a574035984587fd08107d8f4cbad6b786b0cd", "y": "0xb95ebb02d9397b4a8faceb58d485d612f0379a923ec0ddcf083378460a56acca"}}, {"weight": 1, "key": {"x": "0x8551bc489d62fa2e6f767ba87fe93a62b679fca8ff3114eb5805e6487b51e8f6", "y": "0x4206aa84bc8955fcbfcc396854228aa63ebacd81b7311a31ab9d71d90b7ec3d7"}}]}}], "id": 18}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 18,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x04f89303f890e301a102c734b50ddb229be5e929fc4aa8080ae8240a802d23d3290e5e6156ce029b110ee301a10212d45f1cc56fbd6cd8fc877ab63b5092ac77db907a8a42c41dad3e98d7c64dfbe301a102ea9a9f85065a00d7b9ffd3a8532a574035984587fd08107d8f4cbad6b786b0cde301a1038551bc489d62fa2e6f767ba87fe93a62b679fca8ff3114eb5805e6487b51e8f6"
}
// Request to encode AccountKeyRoleBased
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_encodeAccountKey", "params": [{"keyType": 5, "key": [{"keyType": 2, "key": {"x": "0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d", "y": "0xa5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919"}}, {"keyType": 4, "key": {"threshold": 2, "keys": [{"weight": 1, "key": {"x": "0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d", "y": "0xa5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919"}}, {"weight": 1, "key": {"x": "0x36f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c06", "y": "0x6fdf9fc87a16ac359e66d9761445d5ccbb417fb7757a3f5209d713824596a50d"}}]}}, {"keyType": 2, "key": {"x": "0xc8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f081447", "y": "0x94c27901465af0a703859ab47f8ae17e54aaba453b7cde5a6a9e4a32d45d72b2"}}]}], "id": 49}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 49,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x05f898a302a103e4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512db84e04f84b02f848e301a103e4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512de301a10336f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c06a302a102c8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f081447"
}

klay_decodeAccountKey

Giải mã khóa tài khoản được mã hóa RLP.

Tham số

LoạiMô tả

DATA

Khóa tài khoản được mã hóa RLP

Giá trị trả về

TênLoạiMô tả

keytype

SỐ LƯỢNG

Giá trị số nguyên cho biết loại khóa tài khoản.

khóa

DỮ LIỆU JSON

Đối tượng khóa tài khoản

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "klay_decodeAccountKey", "params": ["0x05f898a302a103e4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512db84e04f84b02f848e301a103e4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512de301a10336f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c06a302a102c8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f081447"], "id": 47}' http://127.0.0.1:8551

// Result
{
  "id": 47,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "key": [
      {
        "key": {
          "x": "0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d",
          "y": "0xa5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919"
        },
        "keyType": 2
      },
      {
        "key": {
          "keys": [
            {
              "key": {
                "x": "0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d",
                "y": "0xa5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919"
              },
              "weight": 1
            },
            {
              "key": {
                "x": "0x36f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c06",
                "y": "0x6fdf9fc87a16ac359e66d9761445d5ccbb417fb7757a3f5209d713824596a50d"
              },
              "weight": 1
            }
          ],
          "threshold": 2
        },
        "keyType": 4
      },
      {
        "key": {
          "x": "0xc8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f081447",
          "y": "0x94c27901465af0a703859ab47f8ae17e54aaba453b7cde5a6a9e4a32d45d72b2"
        },
        "keyType": 2
      }
    ],
    "keyType": 5
  }
}

klay_getAccount

Trả về thông tin tài khoản của một địa chỉ nhất định. Có hai loại tài khoản trong Klaytn: Tài khoản được sở hữu bên ngoài (EOA) và Tài khoản hợp đồng thông minh. Xem phần [Tài khoản Klaytn](../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#klaytn-tài khoảns).

Tham số

TênLoạiMô tả

address

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

số khối hoặc hàm băm

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Tài khoản

Mỗi loại tài khoản sẽ có các thuộc tính khác nhau.

Ví dụ

// Request (Account type: Externally Owned Account)
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getAccount","params":["0x3111a0577f322e8fb54f78d9982a26ae7ca0f722", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "id": 1,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  accType: 1,
  tài khoản: {
   balance: 4985316100000000000,
   humanReadable: false,
   key: {
    key: {
     x: "0x230037a99462acd829f317d0ce5c8e2321ac2951de1c1b1a18f9af5cff66f0d7",
     y: "0x18a7fb1b9012d2ac87bc291cbf1b3b2339356f1ce7669ae68405389be7f8b3b6"
    },
    keyType: 2
   },
   nonce: 11
  }
 }
}
// Request (Account type: Smart Contract Account)
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getAccount","params":["0x3111a0577f322e8fb54f78d9982a26ae7ca0f722", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "id": 1,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "accType": 2,
  "tài khoản": {
   "balance": "0x0",
   "codeFormat": 0,
   "codeHash": "80NXvdOay02rYC/JgQ7RfF7yoxY1N7W8P7BiPvkIeF8=",
   "humanReadable": false,
   "key": {
    "key": {},
    "keyType": 3
   },
   "nonce": 1,
   "storageRoot": "0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421"
  }
 }
}

klay_getAccountKey

Trả về khóa tài khoản của Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) của một địa chỉ nhất định. Nếu tài khoản có AccountKeyLegacy hoặc tài khoản của địa chỉ đã cho là Tài khoản hợp đồng thông minh, nó sẽ trả về một giá trị khóa trống. Xem phần [Khóa tài khoản](../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#tài khoản-key).

Tham số

LoạiMô tả

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

AccountKey

Khóa tài khoản bao gồm (các) khóa công khai và một loại khóa.

Ví dụ

// Request (AccountKey type: AccountKeyPublic)
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getAccountKey","params":["0x3111a0577f322e8fb54f78d9982a26ae7ca0f722", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": {
  key: {
   x: "0x230037a99462acd829f317d0ce5c8e2321ac2951de1c1b1a18f9af5cff66f0d7",
   y: "0x18a7fb1b9012d2ac87bc291cbf1b3b2339356f1ce7669ae68405389be7f8b3b6"
  },
  keyType: 2
 }
}
// Request (AccountKey type: AccountKeyRoleBased)
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getAccountKey","params":["0x68756d616e616161000000000000000000000000", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result (AccountKeyRoleBased has nested key structure)
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": {
  key: [{
   key: {
    x: "0x819659d4f08e08d4bd97c6ce5ed2c2eb914201a5b3731eb9d208128df24b97dd",
    y: "0x1824267ab9e55f5a3fb1030f0299fa73fc0037305d5b1d90100e2131af41c010"
   },
   keyType: 2
  }, {
   key: {
    x: "0x73363604ca8776a2883b02046361b7eb6bd11f4fc10700ee51c525bcded134c1",
    y: "0xfc3e3cb3f4f5b709df5a2075107bc73c8618440c08456bafc44ee6f27f9e6326"
   },
   keyType: 2
  }, {
   key: {
    x: "0x95c920eb2571dff37baecdbbee32897e6e448c6725c5ab73569cc6f659684307",
    y: "0xef7839023c48acf710ad322356c12b7c5b7f475515ba7d5834f41a993f42b8f9"
   },
   keyType: 2
  }],
  keyType: 5
 }
}
// Request (AccountKey type: AccountKeyLegacy)
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getAccountKey","params":["0x44711E89b0c23845b5B2ed9D3716BA42b8a3e075", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": {
  key: {},
  keyType: 1
 }
}

klay_getBalance

Trả về số dư tài khoản của địa chỉ đã cho.

Tham số

TêntypeMô tả

address

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ để kiểm tra số dư.

số khối hoặc hàm băm

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

typeMô tả

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên của số dư hiện tại theo peb.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getBalance","params":["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0","id":1,
 "result": "0x0234c8a3397aab58" // 158972490234375000
}

klay_getCode

Trả về mã ở địa chỉ đã cho.

Tham số

LoạiMô tả

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

DATA

Mã từ địa chỉ đã cho.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getCode","params":["0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b", "0x2"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result":  "0x600160008035811a818181146012578301005b601b6001356025565b8060005260206000f25b600060078202905091905056"
}

klay_getTransactionCount

Trả về số lượng giao dịch được gửi từ một địa chỉ.

Tham số

LoạiMô tả

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ số lượng giao dịch gửi từ địa chỉ này.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getTransactionCount","params":["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f","latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0x1" // 1
}

klay_isContractAccount

Trả về true nếu tài khoản đầu vào có codeHash không trống vào thời điểm có số khối cụ thể. Trả về false nếu tài khoản là EOA hoặc tài khoản hợp đồng thông minh không có codeHash.

Tham số

TêntypeMô tả

tài khoản

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

số khối hoặc hàm băm

SỐ LƯỢNG | THẺ | HÀM BĂM

Số khối nguyên hoặc thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định hoặc hàm băm khối.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true có nghĩa là tham số đầu vào là một địa chỉ hợp đồng thông minh hiện có.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_isContractAccount","params":["0x2f07d5b3fa1051460099dc9ea0c2975b6ea67776", "latest"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":true
}

klay_sign

Phương thức ký nhận tính toán chữ ký dành riêng cho Klaytn với:

sign(keccak256("\x19Klaytn Signed Message:\n" + len(message) + message)))

Việc thêm tiền tố vào thông báo giúp chữ ký đã tính toán có thể được nhận dạng là chữ ký dành riêng cho Klaytn. Điều này ngăn chặn hành vi lạm dụng khi một dApp độc hại có thể ký nhận dữ liệu tùy ý, ví dụ như, giao dịch và sử dụng chữ ký để mạo danh nạn nhân.

LƯU Ý: Địa chỉ để ký phải ở trạng thái mở khóa.

Tham số

TêntypeMô tả

tài khoản

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ

tin nhắn

DỮ LIỆU N byte

Thông báo cần ký

Giá trị trả về

LoạiMô tả

DATA

Chữ ký

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_sign","params":["0x9b2055d370f73ec7d8a03e965129118dc8f5bf83", "0xdeadbeaf"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xa3f20717a250c2b0b729b7e5becbff67fdaef7e0699da4de7ca5895b02a170a12d887fd3b17bfdce3481f10bea41f45ba9f709d39ce8325427b57afcfc994cee1b"
}

Last updated