v1.8.2

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Sửa lỗi

  • Sửa để trả về trạng thái biên lai tương tự với Ethereum cho API eth_getTransactionReceipt (#1257)

  • Gỡ EthereumTxTypeEnvelope khỏi các giá trị trả về của API giao dịch thô (#1264)

  • Sửa để trả về giá trị null cho khối không tồn tại trong các API không gian tên eth (#1261 #1267)

Sửa lỗi

  • Sửa để trả về trạng thái biên lai tương tự với Ethereum cho API eth_getTransactionReceipt (#1257)

  • Gỡ EthereumTxTypeEnvelope khỏi các giá trị trả về của API giao dịch thô (#1264)

  • Sửa để trả về giá trị null cho khối không tồn tại trong các API không gian tên eth (#1261 #1267)

Last updated