Genesis JSON

Trang này mô tả chi tiết tập tin genesis.json.

Cấu trúc tập tin Genesis JSON

Cấu trúc tập tin genesis.json được mô tả trong bảng dưới đây.

Tên trườngMô tả

config

Cấu hình blokchain. Xem phần Config.

số dùng một lần

(không dùng) Trường này được lấy từ Ethereum nhưng không được sử dụng trong Klaytn.

dấu thời gian

Thời gian Unix khi tạo ra khối.

extraData

Trường kết hợp dữ liệu cho vanity người ký và dữ liệu bổ sung istanbul được mã hóa RLP có chứa danh sách nút xác thực, con dấu của người đề xuất và con dấu cam kết.

gasLimit

Lượng gas tối đa dùng trong một khối.

độ khó

(không dùng) Trường này được lấy từ Ethereum nhưng không được sử dụng trong Klaytn.

mixhash

(không dùng) Trường này được lấy từ Ethereum nhưng không được sử dụng trong Klaytn.

coinbase

Địa chỉ để thợ đào nhận phần thưởng. Trường này chỉ sử dụng cho công cụ đồng thuận Clique.

alloc

Các tài khoản được xác định trước.

số

Trường số khối.

gasUsed

Lượng gas đã sử dụng cho một khối.

parentHash

Giá trị hàm băm của khối trước đó.

Config

Trường config lưu trữ thông tin liên quan đến chuỗi.

Tên trườngMô tả

chainId

Trường này xác định chuỗi hiện tại và được dùng để ngăn chặn việc tấn công phát lại.

istanbulCompatibleBlock

Số khối có áp dụng thay đổi istanbul.

istanbul, clique

Loại công cụ đồng thuận.

unitPrice

Đơn giá.

deriveShaImpl

Xác định phương pháp mới để tạo hàm băm giao dịch và hàm băm biên lai.

governance

Thông tin quản trị về mạng lưới. Xem phần Governance

extraData

Trường extraData là sự kết hợp giữa vanity người đề xuất và dữ liệu bổ sung istanbul mã hóa RLP:

 • Vanity người đề xuất là dữ liệu 32 byte chứa dữ liệu vanity người đề xuất tùy ý.

 • Phần còn lại của dữ liệu là dữ liệu bổ sung istanbul mã hóa RLP có chứa:

  • Nút xác thực: danh sách các nút xác thực theo thứ tự tăng dần.

  • Con dấu: chữ ký của người đề xuất tiêu đề. Về genesis.json, đó là một mảng byte được khởi tạo với 65 0x0.

  • CommittedSeal: danh sách các con dấu chữ ký cam kết chứng tỏ sự đồng thuận. Đối với genesis.json, đó là một mảng trống.

Ví dụ

TrườngtypeGiá trị

Vanity

Chuỗi số thập lục phân 32-byte

0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Nút xác thực

[]address

[0x48009b4e20ec72aadf306577cbe2eaf54b0ebb16,0x089fcc42fd83baeee4831319375413b8bae3aceb]

Con dấu

mảng byte gồm 65 phần tử

[0x0,...,0x0]

CommittedSeal

[][]byte

[]

extraData với dữ liệu trên được tạo bởi

concat('0x',Vanity,RLPEncode({Validators,Seal,CommittedSeal}))

khi concat là hàm ghép chuỗi và RLPEncode là một hàm để chuyển đổi một cấu trúc đã cho thành chuỗi mã hóa RLP.

Với hàm này, kết quả đầu ra extraData cho ví dụ này là 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f86fea9448009b4e20ec72aadf306577cbe2eaf54b0ebb1694089fcc42fd83baeee4831319375413b8bae3acebb8410000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0.

Công cụ đồng thuận

Các công cụ đồng thuận dành cho mạng lưới Klaytn là Clique và Istanbul. Mỗi công cụ được giải thích như sau.

Clique

Trường clique lưu trữ cấu hình cho niêm phong dựa trên Bằng chứng ủy quyền (POA).

Các trườngMô tả

thời kỳ

Khoảng thời gian tối thiểu giữa các khối liên tiếp (đơn vị: giây).

epoch

Số khối để đặt lại phiếu và được đánh dấu là điểm xác minh.

Istanbul

Trường istanbul lưu trữ cấu hình cho niêm phong dựa trên Istanbul.

Các trườngMô tả

epoch

Số khối để đặt lại phiếu là một điểm xác minh.

chính sách

Chính sách lựa chọn người đề xuất khối. [0: Round Robin, 1: Sticky, 2: Weighted Random]

sub

Quy mô của Ủy ban.

Quản trị

Trường governance lưu trữ thông tin quản trị cho một mạng lưới.

Các trườngMô tả

governanceMode

Một trong ba chế độ quản trị. [none, single, ballot]

governingNode

Địa chỉ của nút quản trị được chỉ định. Chỉ hoạt động nếu chế độ quản trị là single.

phần thưởng

Trường này lưu trữ cấu hình phần thưởng. Xem phần Phần thưởng.

Phần thưởng

Trường reward lưu trữ thông tin về nền kinh tế token của mạng lưới.

Các trườngMô tả

mintingAmount

Số lượng peb được tạo khi tạo ra một khối. Giá trị phải ở trong dấu ngoặc kép.

ratio

Tỷ lệ phân phối cho CN/KIR/PoC được phân tách bằng /. Tổng của tất cả các giá trị phải bằng 100.

useGiniCoeff

Sử dụng hệ số GINI hoặc không.

deferredTxFee

Cách phân phối phí TX cho một khối.

stakingUpdateInterval

Khoảng thời gian tính bằng chiều cao khối để cập nhật thông tin nắm giữ.

proposerUpdateInterval

Khoảng thời gian tính bằng chiều cao khối để cập nhật thông tin người đề xuất.

minimumStake

Lượng peb tối thiểu để tham gia Người vận hành Core Cell.

Ví dụ

{
  "config": {
    "chainId": 2019,
    "istanbulCompatibleBlock": 0,
    "istanbul": {
      "epoch": 604800,
      "policy": 2,
      "sub": 13
    },
    "unitPrice": 25000000000,
    "deriveShaImpl": 2,
    "governance": {
      "governingNode": "0x46b0bd6380005952759f605d02a6365552c776f3",
      "governanceMode": "single",
      "reward": {
        "mintingAmount": 6400000000000000000,
        "ratio": "50/40/10",
        "useGiniCoeff": true,
        "deferredTxFee": true,
        "stakingUpdateInterval": 86400,
        "proposerUpdateInterval": 3600,
        "minimumStake": 5000000
      }
    }
  },
  "nonce": "0x0",
  "timestamp": "0x5c9af60e",
  "extraData": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f89af85494aeae0ab623d4118ac62a2decc386949b5ce67ce29446b0bd6380005952759f605d02a6365552c776f394699b607851c878e29499672f42a769b71f74be8e94e67598eb5831164574c876994d53f63eab4f36d7b8410000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0",
  "gasLimit": "0xe8d4a50fff",
  "difficulty": "0x1",
  "mixHash": "0x63746963616c2062797a616e74696e65206661756c7420746f6c6572616e6365",
  "coinbase": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
  "alloc": {
    "0000000000000000000000000000000000000400": {
      "code": "0x6080604052600436106101505763ffffffff60e00a165627a7a7230582093756fe617053766b158f7c64998c746eb38f0d5431cc50231cc9fb2cd1fd9950029",
      "balance": "0x0"
    },
    "46b0bd6380005952759f605d02a6365552c776f3": {
      "balance": "0x446c3b15f9926687d2c40534fdb564000000000000"
    },
    "699b607851c878e29499672f42a769b71f74be8e": {
      "balance": "0x446c3b15f9926687d2c40534fdb564000000000000"
    },
    "aeae0ab623d4118ac62a2decc386949b5ce67ce2": {
      "balance": "0x446c3b15f9926687d2c40534fdb564000000000000"
    },
    "e67598eb5831164574c876994d53f63eab4f36d7": {
      "balance": "0x446c3b15f9926687d2c40534fdb564000000000000"
    }
  },
  "number": "0x0",
  "gasUsed": "0x0",
  "parentHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
}

Last updated