Gửi tài sản

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách gửi token KLAY và KIP-7 từ tài khoản Klaytn Safe.

Gửi KLAY

Bước 1: Nhấp vào nút “New Transaction” trong menu bên và chọn “Send funds” để bắt đầu chuyển tài sản mới.

Bước 2: Chọn tài sản cần chuyển.

  • KLAY Lưu ý: Thêm địa chỉ người nhậnsố lượng KLAY để gửi chuyển KLAY.

  • Token KIP-7 Lưu ý: Thêm địa chỉ người nhận và số lượng token để chuyển token KIP7.

Bước 3: Xem lại và gửi giao dịch. Bạn sẽ cần ký giao dịch bằng ví người ký của mình và sẽ được thực hiện sau khi đạt đến ngưỡng xác nhận.

Gửi NFT

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách gửi token non-fungible từ tài khoản Klaytn Safe.

Bước 1: Nhấp vào nút “New Transaction” trong menu bên và chọn “Send NFT” để bắt đầu chuyển tài sản mới.

Bước 2: Chọn tài sản cần chuyển.

Bước 3: Xem lại và gửi giao dịch. Bạn sẽ cần ký giao dịch bằng ví người ký của mình và sẽ được thực hiện sau khi đạt đến ngưỡng xác nhận.

Last updated