API JSON-RPC

Nút điểm cuối thể hiện các API JSON-RPC. Bạn có thể kích hoạt/vô hiệu hóa các API như sau. Để biết thông số API chi tiết, vui lòng tham khảo API JSON-RPC.

LƯU Ý: Việc cung cấp API qua giao diện HTTP (rpc) hoặc WebSocket (ws) sẽ cấp cho mọi người quyền truy cập vào các API có thể truy cập giao diện này (DApps, trình duyệt tab, v. v). Hãy thận trọng với những API bạn kích hoạt. Theo mặc định, Klaytn kích hoạt tất cả các API trên giao diện IPC (ipc) nhưng đối với rpcws các mô-đun bắt buộc phải được bật.

Kích hoạt API

Từ dòng lệnh

Để cung cấp API qua các điểm cuối Klaytn RPC, vui lòng chỉ định chúng bằng đối số dòng lệnh --${interface}api trong đó ${interface} có thể là rpc cho điểm cuối HTTP hoặc ws cho điểm cuối WebSocket.

ipc cung cấp tất cả các API trên ổ cắm unix (Unix) hoặc điểm cuối ống dẫn có tên (Windows) mà không có bất kỳ cờ nào.

Bạn có thể khởi chạy nút Klaytn với các API cụ thể mà bạn muốn thêm như ví dụ bên dưới. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi API sau khi khởi chạy nút.

Ví dụ) khởi chạy một nút Klaytn có bật các mô-đun klaynet:

$ ken --rpcapi klay,net --rpc --{other options}

Giao diện HTTP RPC phải được bật bằng cách sử dụng cờ báo --rpc.

Sử dụng cấu hình

Vui lòng cập nhật thuộc tính RPC_ENABLE, RPC_API, WS_ENABLEWS_API trong Tập tin cấu hình.

Truy vấn API đã kích hoạt

Để xác định API mà giao diện cung cấp, có thể gọi phương pháp modules JSON-RPC. Ví dụ: trên giao diện rpc:

IPC

$ echo '{"jsonrpc":"2.0","method":"rpc_modules","params":[],"id":1}' | nc -U klay.ipc

HTTP

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"rpc_modules","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mô-đun đã kích hoạt bao gồm cả số phiên bản:

{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":{
   "admin":"1.0",
   "debug":"1.0",
   "klay":"1.0",
   "miner":"1.0",
   "net":"1.0",
   "personal":"1.0",
   "rpc":"1.0",
   "txpool":"1.0",
   "web3":"1.0"
  }
}

Disabling unsafe debug APIs

Some debug namespace APIs are unsafe/unappropriate to be opened to public. We recommend you to provide the debug namespace APIs to authorized users only. However, if you want to maintain a public EN and provide debug namespace APIs to the public, we strongly recommend you to set the rpc.unsafe-debug.disable flag which will disable APIs that are unsafe/unappropriate to be opened to the public and enable only a subset of the debug namespace APIs.

The enabled APIs are as follows:

 • VM Tracing APIs, however with limited functionality (only pre-defined tracers are allowed)

 • debug_dumpBlock, debug_dumpStateTrie, debug_getBlockRlp, debug_getModifiedAccountsByHash, debug_getModifiedAccountsByNumber, debug_getBadBlocks, debug_getModifiedStorageNodesByNumber

 • debug_metrics

To set the rpc.unsafe-debug.disable flag, append the following line in the kend.conf file.

ADDITIONAL="$ADDITIONAL --rpc.unsafe-debug.disable"

Last updated