KlaytnGreeter

KlaytnGreeter là hợp đồng đơn giản thực hiện trả về thông báo chào mừng. Thông báo chào mừng được thiết lập khi hợp đồng được triển khai.

Soạn KlaytnGreeter

pragma solidity 0.5.6;
contract Mortal {
  /* Define variable owner of the type address */
  address payable owner;
  /* This function is executed at initialization and sets the owner of the contract */
  constructor () public { owner = msg.sender; }
  /* Function to recover the funds on the contract */
  function kill() public { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); }
}

contract KlaytnGreeter is Mortal {
  /* Define variable greeting of the type string */
  string greeting;
  /* This runs once when the contract is created */
  constructor (string memory _greeting) public {
    greeting = _greeting;
  }
  /* Main function */
  function greet() public view returns (string memory) {
    return greeting;
  }
}

Triển khai hợp đồng KlaytnGreeter bằng Remix Online IDE

 • Vui lòng truy cập Klaytn Plugin for Remix và tạo hợp đồng KlaytnGreeter. Mã nguồn hoàn chỉnh được cung cấp trên đây.

 • Chuẩn bị tài khoản của bạn để triển khai hợp đồng.

 • Triển khai hợp đồng bằng tham số ban đầu, một thông báo chào mừng.

 • Sau khi triển khai, bạn có thể gọi greet từ IDE.

Tài liệu tham khảo

Để biết thông tin chi tiết về việc triển khai hợp đồng và hướng dẫn sử dụng Remix Online IDE, vui lòng tham khảo các tài liệu sau đây.

Last updated