caver.abi

Gói caver.abi cho phép bạn giải mã và mã hóa các tham số bằng ABI (Giao diện nhị phân ứng dụng). Gói này dùng để gọi các hàm của một hợp đồng thông minh đã triển khai.

encodeFunctionSignature

caver.abi.encodeFunctionSignature(functionSignature)

Mã hóa chữ ký hàm thành chữ ký ABI - là 4 byte đầu tiên của hàm băm sha3 của tên hàm bao gồm các loại tham số.

Tham số

TêntypeMô tả

functionSignature

chuỗi | đối tượng

Chữ ký hàm hoặc đối tượng giao diện JSON của hàm cần mã hóa. Nếu đây là một chuỗi thì chuỗi này phải ở dạng function(type, type,...), vd: myFunction(uint256,uint32[],bytes10,bytes)

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chữ ký ABI của hàm.

Ví dụ

// Từ một đối tượng giao diện JSON
> caver.abi.encodeFunctionSignature({
  name: 'myMethod',
  type: 'function',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'string',
    name: 'mystring'
  }]
})
'0x24ee0097'

// Từ một chữ ký hàm
> caver.abi.encodeFunctionSignature('myMethod(uint256,string)')
'0x24ee0097'

encodeEventSignature

caver.abi.encodeEventSignature(eventSignature)

Mã hóa chữ ký sự kiện thành chữ ký ABI - là hàm băm sha3 của tên sự kiện bao gồm các loại tham số đầu vào.

Tham số

TêntypeMô tả

eventSignature

chuỗi | đối tượng

Chữ ký sự kiện hoặc đối tượng giao diện JSON của sự kiện cần mã hóa. Nếu đây là một chuỗi thì chuỗi này phải ở dạng event(type,type,...), vd: myEvent(uint256,uint32[],bytes10,bytes)

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chữ ký ABI của sự kiện.

Ví dụ

// Từ một đối tượng giao diện JSON
> caver.abi.encodeEventSignature({
  name: 'myEvent',
  type: 'event',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'bytes32',
    name: 'myBytes'
  }]
})
'0xf2eeb729e636a8cb783be044acf6b7b1e2c5863735b60d6daae84c366ee87d97'

// Từ một chữ ký sự kiện
> caver.abi.encodeEventSignature('myEvent(uint256,bytes32)')
'0xf2eeb729e636a8cb783be044acf6b7b1e2c5863735b60d6daae84c366ee87d97'

encodeParameter

caver.abi.encodeParameter(type, parameter)

Mã hóa một tham số dưới dạng ABI dựa trên loại của tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

type

chuỗi | đối tượng

Xem danh sách các loại tham số tại tài liệu về solidity.

parameter

Hỗn hợp

Tham số thực tế để mã hóa.

LƯU Ý Loại tuple được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.0. Để biết thêm thông tin chi tiết về loại tuple, vui lòng tham khảo Tài liệu về solidity.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Tham số được mã hóa dưới dạng ABI.

Ví dụ

> caver.abi.encodeParameter('uint256', '2345675643')
'0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b'

> caver.abi.encodeParameter('bytes32', caver.utils.rightPad('0xdf3234', 64))
'0xdf32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'

> caver.abi.encodeParameter('bytes', '0xdf3234')
'0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003df32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'

> caver.abi.encodeParameter('bytes32[]', [caver.utils.rightPad('0xdf3234', 64), caver.utils.rightPad('0xfdfd', 64)])
'0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002df32340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fdfd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'

> caver.abi.encodeParameter('tuple(bytes32,bool)', ['0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true])
'0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'

> caver.abi.encodeParameter(
  {
    components: [{ name: 'a', type: 'bytes32' }, { name: 'b', type: 'bool' }],
    name: 'tupleExample',
    type: 'tuple',
  },
  ['0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true]
)
'0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'

encodeParameters

caver.abi.encodeParameters(typesArray, parameters)

Mã hóa các tham số hàm dựa trên đối tượng giao diện JSON của các tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

typesArray

Mảng | đối tượng

Một mảng có các loại hoặc giao diện JSON của hàm. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

Tham số

Mảng

Các tham số để mã hóa.

LƯU Ý Loại tuple được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.0. Để biết thêm thông tin chi tiết về loại tuple, vui lòng tham khảo Tài liệu về solidity.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Các tham số được mã hóa dưới dạng ABI.

Ví dụ

> caver.abi.encodeParameters(['uint256','string'], ['2345675643', 'Hello!%'])
'0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f212500000000000000000000000000000000000000000000000000'

> caver.abi.encodeParameters(['uint8[]','bytes32'], [['34','255'], caver.utils.rightPad('0x324567fff', 64)])
'0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040324567fff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff'

> caver.abi.encodeParameters(
  ['tuple(bytes32,bool)', 'tuple(bool,address)'],
  [
    ['0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true],
    [true, '0x77656c636f6d6520746f20657468657265756d2e']
  ]
)
'0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000077656c636f6d6520746f20657468657265756d2e'

> caver.abi.encodeParameters(
  [
    {
      components: [{ name: 'a', type: 'bytes32' }, { name: 'b', type: 'bool' }],
      name: 'tupleExample',
      type: 'tuple',
    },
    {
      components: [{ name: 'c', type: 'bool' }, { name: 'd', type: 'address' }],
      name: 'tupleExample2',
      type: 'tuple',
    },
  ],
  [
    ['0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true],
    [true, '0x77656c636f6d6520746f20657468657265756d2e']
  ]
)
'0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000077656c636f6d6520746f20657468657265756d2e'

encodeFunctionCall

caver.abi.encodeFunctionCall(jsonInterface, parameters)

Mã hóa lệnh gọi hàm bằng cách sử dụng đối tượng giao diện JSON và các tham số đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

jsonInterface

đối tượng

Đối tượng giao diện JSON của một hàm.

Tham số

Mảng

Các tham số để mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Lệnh gọi hàm được mã hóa ABI là chữ ký hàm + tham số.

Ví dụ

> caver.abi.encodeFunctionCall({
  name: 'myMethod',
  type: 'function',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'string',
    name: 'mystring'
  }]
}, ['2345675643', 'Hello!%'])
'0x24ee0097000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f212500000000000000000000000000000000000000000000000000'

decodeFunctionCall

caver.abi.decodeFunctionCall(abi, functionCall)

Giải mã lệnh gọi hàm từ đối tượng abi của hàm hoặc chuỗi abi của hàm và trả về các tham số.

LƯU Ý caver.abi.decodeFunctionCall được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.3.

Tham số

TênLoạiMô tả

abi

đối tượng

Đối tượng abi của hàm.

functionCall

chuỗi

Chuỗi lệnh gọi hàm được mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Một đối tượng bao gồm các tham số đơn giản. Bạn có thể sử dụng result[0] được cung cấp để có thể truy cập giống như một mảng theo thứ tự của các tham số.

Ví dụ

> caver.abi.decodeFunctionCall({
  name: 'myMethod',
  type: 'function',
  inputs: [{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  },{
    type: 'string',
    name: 'mystring'
  }]
}, '0x24ee0097000000000000000000000000000000000000000000000000000000008bd02b7b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f212500000000000000000000000000000000000000000000000000')
Result {
 '0': '2345675643',
 '1': 'Hello!%',
 __length__: 2,
 myNumber: '2345675643',
 mystring: 'Hello!%'
}

decodeParameter

caver.abi.decodeParameter(type, hexstring)

Giải mã tham số được mã hóa dưới dạng ABI thành loại JavaScript của tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

type

chuỗi|đối tượng

Xem danh sách các loại tham số tại tài liệu về solidity.

hexstring

Mảng

Mã byte ABI để giải mã.

LƯU Ý Loại tuple được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.0. Để biết thêm thông tin chi tiết về loại tuple, vui lòng tham khảo Tài liệu về solidity.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Hỗn hợp

Tham số được giải mã.

Ví dụ

> caver.abi.decodeParameter('uint256', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010')
'16'

> caver.abi.decodeParameter('string', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
'Hello!%!'

> caver.abi.decodeParameter('tuple(bytes32,bool)', '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001')
[ '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true ]

> caver.abi.decodeParameter(
  {
    components: [{ name: 'a', type: 'bytes32' }, { name: 'b', type: 'bool' }],
    name: 'tupleExample',
    type: 'tuple',
  },
  '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
)
[
  '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
  true,
  a: '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
  b: true
]

decodeParameters

caver.abi.decodeParameters(typesArray, hexstring)

Giải mã các tham số được mã hóa dưới dạng ABI thành loại JavaScript của các tham số đó.

Tham số

TênLoạiMô tả

typesArray

Mảng | đối tượng

Một mảng có nhiều loại hoặc một mảng các kết quả đầu ra của giao diện JSON. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

hexstring

chuỗi

Mã byte ABI để giải mã.

LƯU Ý Loại tuple được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.0. Để biết thêm thông tin chi tiết về loại tuple, vui lòng tham khảo Tài liệu về solidity.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Đối tượng kết quả chứa các tham số được giải mã.

Ví dụ

> caver.abi.decodeParameters(['string', 'uint256'], '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ea000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
Result { '0': 'Hello!%!', '1': '234' }

> caver.abi.decodeParameters([{
    type: 'string',
    name: 'mystring'
  },{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber'
  }], '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ea000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848656c6c6f212521000000000000000000000000000000000000000000000000')
Result {
  '0': 'Hello!%!',
  '1': '234',
  mystring: 'Hello!%!',
  myNumber: '234'
}

> caver.abi.decodeParameters(
  ['tuple(bytes32,bool)', 'tuple(bool,address)'],
  '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000077656c636f6d6520746f20657468657265756d2e'
)
Result {
  '0': [ '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18', true ],
  '1': [ true, '0x77656c636f6d6520746F20657468657265756d2E' ],
}

> caver.abi.decodeParameters(
  [
    {
      components: [{ name: 'a', type: 'bytes32' }, { name: 'b', type: 'bool' }],
      name: 'tupleExample',
      type: 'tuple',
    },
    {
      components: [{ name: 'c', type: 'bool' }, { name: 'd', type: 'address' }],
      name: 'tupleExample2',
      type: 'tuple',
    },
  ],
  '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000077656c636f6d6520746f20657468657265756d2e'
)
Result {
  '0': [
    '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
    true,
    a: '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
    b: true
  ],
  '1': [
    true,
    '0x77656c636f6d6520746F20657468657265756d2E',
    c: true,
    d: '0x77656c636f6d6520746F20657468657265756d2E'
  ],
  tupleExample: [
    '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
    true,
    a: '0xabdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18abdef18710a18a18',
    b: true
  ],
  tupleExample2: [
    true,
    '0x77656c636f6d6520746F20657468657265756d2E',
    c: true,
    d: '0x77656c636f6d6520746F20657468657265756d2E'
  ]
}

decodeLog

caver.abi.decodeLog(inputs, hexstring, topics)

Giải mã dữ liệu bản ghi được mã hóa dưới dạng ABI và dữ liệu chủ đề được lập chỉ mục.

Tham số

TênLoạiMô tả

inputs

Mảng

Một mảng đầu vào giao diện JSON. Xem danh sách các loại trong tài liệu về solidity.

hexstring

chuỗi

Mã byte ABI trong trường data của bản ghi.

chủ đề

Mảng

Một mảng các chủ đề tham số chỉ mục của bản ghi. Mảng không có chủ đề[0] nếu là sự kiện không ẩn danh, nếu không, mảng sẽ có chủ đề[0].

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Đối tượng kết quả chứa bản ghi đã giải mã.

Ví dụ

> caver.abi.decodeLog([{
    type: 'string',
    name: 'mystring'
  },{
    type: 'uint256',
    name: 'myNumber',
    indexed: true
  },{
    type: 'uint8',
    name: 'mySmallNumber',
    indexed: true
  }],
  '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000748656c6c6f252100000000000000000000000000000000000000000000000000',
  ['0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f310', '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010'])
Result {
  '0': 'Hello%!',
  '1': '62224',
  '2': '16',
  mystring: 'Hello%!',
  myNumber: '62224',
  mySmallNumber: '16'
}

encodeContractDeploy

caver.abi.encodeContractDeploy(jsonInterface, hexstring [, params])

Mã hóa bytecode hợp đồng thông minh với các đối số của hàm tạo.

Tham số

TênLoạiMô tả

jsonInterface

Mảng

Giao diện JSON của hợp đồng.

hexstring

chuỗi

Một bytecode của hợp đồng thông minh sẽ được triển khai.

params

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các đối số để chuyển đến hàm tạo.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Việc triển khai hợp đồng thông minh được mã hóa dưới dạng ABI với các đối số hàm tạo là byteCode + tham số.

Ví dụ

// Không có đối số cho hàm tạo
> caver.abi.encodeContractDeploy([
    {"constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b50610116806100246000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582064856de85a2706463526593b08dd790054536042ef66d3204018e6790a2208d10029')
'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b50610116806100246000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582064856de85a2706463526593b08dd790054536042ef66d3204018e6790a2208d10029'

// Có một đối số cho hàm tạo(uint256)
> caver.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160208061015d8339810180604052810190808051906020019092919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820ec774499bcdb89d9e570156a76249b33e99c766dfc6944e55aeeca316b41debf0029', 1)
'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160208061015d8339810180604052810190808051906020019092919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820ec774499bcdb89d9e570156a76249b33e99c766dfc6944e55aeeca316b41debf00290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'

// Có hai đối số cho hàm tạo(uint256, uint256)
> caver.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "uint256" }, { "name": "_b", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160408061016883398101806040528101908080519060200190929190805190602001909291905050505050610116806100526000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820f85b40d5ad70d0b3599200515915dca3074bcf609f27660845ecbfe882d3eeee0029', 1, 2)
'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405160408061016883398101806040528101908080519060200190929190805190602001909291905050505050610116806100526000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a72305820f85b40d5ad70d0b3599200515915dca3074bcf609f27660845ecbfe882d3eeee002900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002'

// Có một đối số cho hàm tạo(chuỗi)
> caver.abi.encodeContractDeploy([ 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "count", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": true, "inputs": [], "name": "getBlockNumber", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256" } ], "payable": false, "stateMutability": "view", "type": "function" }, 
    { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_count", "type": "uint256" } ], "name": "setCount", "outputs": [], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "function" }, 
    { "inputs": [ { "name": "_a", "type": "string" } ], "payable": false, "stateMutability": "nonpayable", "type": "constructor" } 
  ],'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405161015d38038061015d8339810180604052810190808051820192919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582082c35290d5a3c5f9ae552e0f638388cdc57d596a0973febe5de8eb9ee6df48a60029', 'stringParams')
'0x60806040526000805534801561001457600080fd5b5060405161015d38038061015d8339810180604052810190808051820192919050505050610116806100476000396000f3006080604052600436106053576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806306661abd14605857806342cbb15c146080578063d14e62b81460a8575b600080fd5b348015606357600080fd5b50606a60d2565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608b57600080fd5b50609260d8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801560b357600080fd5b5060d06004803603810190808035906020019092919050505060e0565b005b60005481565b600043905090565b80600081905550505600a165627a7a7230582082c35290d5a3c5f9ae552e0f638388cdc57d596a0973febe5de8eb9ee6df48a600290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c737472696e67506172616d730000000000000000000000000000000000000000'

Last updated