caver.transaction

caver.transaction là một gói cung cấp các chức năng liên quan đến Giao dịch.

Lớp

Mỗi lớp giao dịch được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây:

caver.transaction.decode

caver.transaction.decode(rlpEncoded)

Giải mã chuỗi giao dịch được mã hóa RLP, giao dịch thô và trả về một đối tượng Giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

rlpEncoded

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để giải mã.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Một đối tượng Giao dịch. Để biết thông tin chi tiết về mỗi giao dịch, vui lòng tham khảo mục Giao dịch.

Ví dụ

> caver.transaction.decode('0x08f87...')
ValueTransfer {
  _type: 'TxTypeValueTransfer',
  _from: '0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b',
  _gas: '0xf4240',
  _nonce: '0x4d2',
  _gasPrice: '0x19',
  _signatures: [ 
    SignatureData { _v: '0x25', _r: '0xf3d0c...', _s: '0x6748a...' }
  ],
  _to: '0x7b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d0',
  _value: '0xa'
}

caver.transaction.getTransactionByHash

caver.transaction.getTransactionByHash('0x{transaction hash}')

Truy vấn một giao dịch từ Klaytn và chuyển đổi thành một đối tượng giao dịch của thư viện caver.

LƯU Ý caver.transaction.getTransactionByHash được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.3.

Tham số

TênLoạiMô tả

transactionHash

chuỗi

Chuỗi hàm băm giao dịch để truy vấn từ Klaytn.

Giá trị trả về

Promise trả về object: Một đối tượng Giao dịch. Xảy ra lỗi nếu không nhận được đối tượng giao dịch từ Klaytn.

LoạiMô tả

đối tượng

Một đối tượng Giao dịch. Để biết thông tin chi tiết về mỗi giao dịch, vui lòng tham khảo mục Giao dịch.

Ví dụ

> caver.transaction.getTransactionByHash('0x30575f5a76a4477502aa1e5e707e47f05b92c3450132529cf55764cc94f780b0').then(console.log)
LegacyTransaction {
 _type: 'TxTypeLegacyTransaction',
 _from: '0x9ce618d097ea54c00d1562cb060576ff64139f10',
 _gas: '0x81b320',
 _nonce: '0x1de',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _signatures: SignatureData {
  _v: '0x07f5',
  _r: '0x359a09ebd2842cfc9cad6fd93c299da8629292bb3a69410c73837f7ca15cfd51',
  _s: '0x6f348cc656b90e79cfc1e748c3371fbd0128b83b787a110622f3aa5143a017f8'
 },
 _to: '0x',
 _input: '0x60806...',
 _value: '0x0'
}

caver.transaction.recoverPublicKeys

caver.transaction.recoverPublicKeys('0x{RLP-encoded transaction}')

Khôi phục các chuỗi khóa công khai từ trường signatures của giao dịch đã cho.

LƯU Ý caver.transaction.recoverPublicKeys được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.3.

Tham số

TênLoạiMô tả

rawTx

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để khôi phục khóa công khai từ signatures.

Giá trị trả về

typeMô tả

Mảng

Mảng chứa khóa công khai được khôi phục từ signatures.

Ví dụ

> caver.transaction.recoverPublicKeys('0x08f9010e808505d21dba008402faf0809459177716c34ac6e49e295a0e78e33522f14d61ee0194f21460730845e3652aa3cc9bc13b345e4f53984af8d5f845820feaa02b5934c6d26bb3e65edf099d79c57c743d2f70744ca09d3ba9a1099edff9f173a00797886edff4b449c1a599943e3a6003ae9e46b3f3f34862ced327e43fba3a6af845820fe9a063177648732ef855f800eb9f80f68501abb507f84c0d660286a6e0801334a1d2a0620a996623c114f2df35b11ec8ac4f3758d3ad89cf81ba13614e51908cfe9218f845820fe9a086c8ecbfd892be41d48443a2243274beb6daed3f72895045965a3baede4c350ea069ea748aff6e4c106d3a8ba597d8f134745b76f12dacb581318f9da07351511a')
[
 '0x8bb6aaeb2d96d024754d3b50babf116cece68977acbe8ba6a66f14d5217c60d96af020a0568661e7c72e753e80efe084a3aed9f9ac87bf44d09ce67aad3d4e01',
 '0xc7751c794337a93e4db041fb5401c2c816cf0a099d8fd4b1f3f555aab5dfead2417521bb0c03d8637f350df15ef6a6cb3cdb806bd9d10bc71982dd03ff5d9ddd',
 '0x3919091ba17c106dd034af508cfe00b963d173dffab2c7702890e25a96d107ca1bb4f148ee1984751e57d2435468558193ce84ab9a7731b842e9672e40dc0f22'
]

caver.transaction.recoverFeePayerPublicKeys

caver.transaction.recoverFeePayerPublicKeys('0x{RLP-encoded transaction}')

Khôi phục các chuỗi khóa công khai từ trường feePayerSignatures của giao dịch đã cho.

LƯU Ý caver.transaction.recoverFeePayerPublicKeys được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.3.

Tham số

TênLoạiMô tả

rawTx

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để khôi phục khóa công khai từ feePayerSignatures. Để khôi phục khóa công khai của người trả phí, giao dịch phải là giao dịch có phí ủy thác với trường feePayerSignatures bên trong.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Mảng chứa khóa công khai được khôi phục từ feePayerSignatures.

Ví dụ

> caver.transaction.recoverFeePayerPublicKeys('0x09f901fa808505d21dba008402faf0809459177716c34ac6e49e295a0e78e33522f14d61ee019407a9a76ef778676c3bd2b334edcf581db31a85e5f8d5f845820feaa0cb2bbf04a12ec3a06163c30ce8782739ec4745a53e265aa9443f1c0d678bb871a07dd348c7d8fce6be36b661f116973d1c36cc92a389ad4a1a4053bd486060a083f845820fe9a06d5dfca992d6833c0da272578bc6ea941be45f44fb2fa114310ebe18d673ed52a04dc5cd7985c9ce7d44d46d65e65c995a4a8c97159a1eed8b2efb0510b981ab7cf845820feaa0945151edf556fbcebf832092d4534b9a3b1f3d46f85bce09e7d7211070cb57bea01617c8f918f96970baddd12f240a9824eca6b29d91eb7333adacb987f2dcd8dd94b5db72925b1b6b79299a1a49ae226cd7861083acf8d5f845820feaa086fd17d788e89a6e0639395b3c0a04f916103debd6cbe639d6f4ff5034dde3e8a00795551c551d9096234c290689767f34f2d409c95166ab18d216dbc93845ba16f845820feaa00653b6d1cdb90462094b089ce8e2fed0e3b8ec2c44125965e1a5af286644c758a0259b10e3bf594d48535fd0d95e15d095897c8d075c01dd56e7417d5943b0d53af845820fe9a0ce8d051427adab10d1dc93de49123aeab18ba8aadedce0d57ef5b7fa451b1f4fa04fe2a845d92ff48abca3e1d59637fab5f4a4e3172d91772d9bfce60760edc506')
[
 '0x2b557d80ddac3a0bbcc8a7861773ca7434c969e2721a574bb94a1e3aa5ceed3819f08a82b31682c038f9f691fb38ee4aaf7e016e2c973a1bd1e48a51f60a54ea',
 '0x1a1cfe1e2ec4b15520c57c20c2460981a2f16003c8db11a0afc282abf929fa1c1868f60f91b330c423aa660913d86acc2a0b1b15e7ba1fe571e5928a19825a7e',
 '0xdea23a89dbbde1a0c26466c49c1edd32785432389641797038c2b53815cb5c73d6cf5355986fd9a22a68bb57b831857fd1636362b383bd632966392714b60d72'
]

transaction.sign

transaction.sign(keyring [, index] [, hasher])

Ký giao dịch bằng (các) khóa riêng tư của người gửi giao dịch trong keyring và thêm chữ ký vào đối tượng giao dịch với trường signatures.

Đối với giao dịch [Cập nhật tài khoản](basic.md#tài khoảnupdate), sử dụng [roleAccountUpdateKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles), nếu không, sử dụng [roleTransactionKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles) trong RoleBasedKeyring. Nếu người dùng chưa xác định index, transaction.sign sẽ ký giao dịch bằng cách sử dụng tất cả các khóa riêng tư được sử dụng cho vai trò đó. Nếu đã xác định index, transaction.sign sẽ ký giao dịch chỉ bằng một khóa riêng tư tại chỉ mục đã cho.

Tham số

TêntypeMô tả

keyring

đối tượng \

chuỗi

chỉ số

number

(tùy chọn) Chỉ mục khóa riêng tư bạn muốn sử dụng. Chỉ mục phải nhỏ hơn độ dài của mảng các khóa riêng tư được định rõ cho mỗi vai trò. Nếu không định rõ chỉ mục, phương pháp này sẽ sử dụng tất cả các khóa riêng tư.

hasher

Hàm

(tùy chọn) Hàm băm để tính giá trị băm của giao dịch.

Giá trị trả về

Promise trả về object: Giao dịch đã ký.

LoạiMô tả

đối tượng

Một đối tượng Giao dịch đã ký. Chữ ký được thêm vào trường transaction.signatures.

Ví dụ

// Ví dụ này sử dụng giao dịch ValueTransfer.
> const transaction = caver.transaction.valueTransfer.create({
  from: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  value: 1,
  gas: 30000,
})

> const customHasher = () => { ... }

// Ký một giao dịch bằng roleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleTransactionKey
> transaction.sign(roleBasedKeyring).then(console.log)
ValueTransfer {
  _type: 'TxTypeValueTransfer',
  _from: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xd78a2...', _s: '0x379e9...' },
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x70a58...', _s: '0x2ab28...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng roleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleTransactionKey và chỉ mục
> transaction.sign(roleBasedKeyring, 1).then(console.log)
ValueTransfer {
  _type: 'TxTypeValueTransfer',
  _from: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x70a58...', _s: '0x2ab28...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng roleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleTransactionKey và hàm băm
> transaction.sign(roleBasedKeyring, customHasher).then(console.log)
ValueTransfer {
  _type: 'TxTypeValueTransfer',
  _from: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0x7a8b6...', _s: '0x17139...' },
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x7f978...', _s: '0x1a532...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng roleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleTransactionKey, chỉ mục và hàm băm
> transaction.sign(roleBasedKeyring, 1, customHasher).then(console.log)
ValueTransfer {
  _type: 'TxTypeValueTransfer',
  _from: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x7f978...', _s: '0x1a532...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

transaction.signAsFeePayer

transaction.signAsFeePayer(keyring [, index] [, hasher])

Ký giao dịch với vai trò là fee payer giao dịch và thêm feePayerSignatures vào đối tượng giao dịch với (các) khóa riêng tư trong keyring.

Để ký giao dịch với vai trò là người trả phí, hãy sử dụng [roleFeePayerKey](../../../../../klaytn/design/tài khoảns.md#roles) trong keyring. Nếu người dùng chưa xác định index, transaction.signAsFeePayer sẽ ký giao dịch bằng cách sử dụng tất cả các khóa riêng tư được sử dụng cho vai trò đó. Nếu đã xác định index, transaction.signAsFeePayer sẽ ký giao dịch chỉ bằng một khóa riêng tư tại chỉ mục đã cho.

Nếu không xác định transaction.feePayer, địa chỉ của keyring đã cho được đặt thành transaction.feePayer.

Nếu keyring được sử dụng để ký giao dịch được thêm vào caver.wallet, bạn có thể dùng caver.wallet.signAsFeePayer.

LƯU Ý Hàm này chỉ hoạt động cho các giao dịch "có phí ủy thác" hoặc giao dịch "có phí ủy thác theo tỷ lệ".

Tham số

TêntypeMô tả

keyring

đối tượng \

chuỗi

chỉ số

number

(tùy chọn) Chỉ mục khóa riêng tư bạn muốn sử dụng. Chỉ mục phải nhỏ hơn độ dài của mảng các khóa riêng tư được định rõ cho mỗi vai trò. Nếu không định rõ chỉ mục, phương pháp này sẽ sử dụng tất cả các khóa riêng tư.

hasher

Hàm

(tùy chọn) Hàm băm để tính giá trị băm của giao dịch.

Giá trị trả về

Promise trả về object: Giao dịch đã ký.

typeMô tả

đối tượng

Một đối tượng Giao dịch đã ký. Chữ ký được thêm vào trường transaction.feePayerSignatures.

Ví dụ

// Ví dụ này sử dụng giao dịch FeeDelegatedValueTransfer.
> const transaction = caver.transaction.feeDelegatedValueTransfer.create({
  from: '0x6fddbcb99d31b8755c2b840a367f53eea4b4f45c',
  to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  value: 1,
  gas: 30000,
})

> const customHasher = () => { ... }

// Ký một giao dịch bằng địa chỉ RoleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleFeePayerKey
> transaction.signAsFeePayer(roleBasedKeyring).then(console.log)
FeeDelegatedValueTransfer {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransfer',
  _from: '0x6fddbcb99d31b8755c2b840a367f53eea4b4f45c',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
  _feePayer: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _feePayerSignatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0x7010e...', _s: '0x65d6b...' },
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x96ef2...', _s: '0x77f34...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng địa chỉ RoleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleFeePayerKey và chỉ mục
> transaction.signAsFeePayer(roleBasedKeyring, 1).then(console.log)
FeeDelegatedValueTransfer {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransfer',
  _from: '0x6fddbcb99d31b8755c2b840a367f53eea4b4f45c',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
  _feePayer: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _feePayerSignatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x96ef2...', _s: '0x77f34...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng địa chỉ RoleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleFeePayerKey và hàm băm
> transaction.signAsFeePayer(roleBasedKeyring, customHasher).then(console.log)
FeeDelegatedValueTransfer {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransfer',
  _from: '0x6fddbcb99d31b8755c2b840a367f53eea4b4f45c',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
  _feePayer: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _feePayerSignatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xe48bf...', _s: '0x1cf36...' },
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x82976...', _s: '0x3c5e0...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

// Ký một giao dịch bằng địa chỉ RoleBasedKeyring sử dụng hai khóa riêng tư cho roleFeePayerKey, chỉ mục và hàm băm
> transaction.signAsFeePayer(roleBasedKeyring, 1, customHasher).then(console.log)
FeeDelegatedValueTransfer {
  _type: 'TxTypeFeeDelegatedValueTransfer',
  _from: '0x6fddbcb99d31b8755c2b840a367f53eea4b4f45c',
  _gas: '0x7530',
  _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
  _feePayer: '0xe7e9184c125020af5d34eab7848bab799a1dcba9',
  _feePayerSignatures: [
    SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0x82976...', _s: '0x3c5e0...' }
  ],
  _to: '0x3424b91026bdc5ec55df4548e6ebf0f28b60abd7',
  _value: '0x1',
  _chainId: '0x2710',
  _gasPrice: '0x5d21dba00',
  _nonce: '0x0'
}

transaction.appendSignatures

transaction.appendSignatures(signatures)

Thêm chữ ký vào giao dịch với trường signatures.

Tham số

TêntypeMô tả

chữ ký

đối tượng \

Mảng

Ví dụ

> transaction.appendSignatures([ '0x4e44', '0x7010e...', '0x65d6b...' ])

transaction.appendFeePayerSignatures

transaction.appendFeePayerSignatures(signatures)

Thêm chữ ký người trả phí vào giao dịch với trường feePayerSignatures.

LƯU Ý Hàm này chỉ hoạt động cho các giao dịch "có phí ủy thác" hoặc giao dịch "có phí ủy thác theo tỷ lệ".

Tham số

TênLoạiMô tả

feePayerSignatures

đối tượng \

Mảng

Ví dụ

> transaction.appendFeePayerSignatures([ '0x4e44', '0x7010e...', '0x65d6b...' ])

transaction.combineSignedRawTransactions

transaction.combineSignedRawTransactions(rlpEncodedTxs)

Thu thập chữ ký trong mỗi chuỗi giao dịch được mã hóa RLP trong mảng cho trước, kết hợp chúng với đối tượng giao dịch và trả về một chuỗi giao dịch được mã hóa RLP bao gồm tất cả các chữ ký. Lưu ý rằng không nhất thiết phải ký trước đối tượng giao dịch. Nếu giao dịch là giao dịch "có phí ủy thác" hoặc "có phí ủy thác theo tỷ lệ", feePayerSignatures cũng được hợp nhất và bao gồm trong chuỗi giao dịch được mã hóa RLP đầu ra.

Tham số

TênLoạiMô tả

rlpEncodedTxs

Mảng

Mảng chứa các chuỗi giao dịch đã ký được mã hóa RLP.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Một chuỗi giao dịch được mã hóa RLP bao gồm tất cả signatures (và feePayerSignatures nếu giao dịch là giao dịch "có phí ủy thác" hoặc "có phí ủy thác theo tỷ lệ").

Ví dụ

> transaction.combineSignedRawTransactions(['0x09f88...'])
'0x09f885018505d21dba00830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a9404bb86a1b16113ebe8f57071f839b002cbcbf7d0f847f845820feaa068e56f3da7fbe7a86543eb4b244ddbcb13b2d1cb9adb3ee8a4c8b046821bc492a068c29c057055f68a7860b54184bba7967bcf42b6aae12beaf9f30933e6e730c280c4c3018080'

transaction.getRLPEncoding

transaction.getRLPEncoding()

Trả về chuỗi giao dịch được mã hóa RLP.

Để biết thông tin về cách tạo chuỗi mã hóa RLP cho mỗi loại giao dịch, hãy xem Thiết kế Klaytn - Giao dịch.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP.

Ví dụ

> transaction.getRLPEncoding()
'0x09f885018505d21dba00830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a9404bb86a1b16113ebe8f57071f839b002cbcbf7d0f847f845820feaa068e56f3da7fbe7a86543eb4b244ddbcb13b2d1cb9adb3ee8a4c8b046821bc492a068c29c057055f68a7860b54184bba7967bcf42b6aae12beaf9f30933e6e730c280c4c3018080'

transaction.getRawTransaction

transaction.getRawTransaction()

Trả về một chuỗi rawTransaction (chuỗi giao dịch mã hóa RLP). Hàm này giống như hàm transaction.getRLPEncoding.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP.

Ví dụ

> transaction.getRawTransaction()
'0x09f885018505d21dba00830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a9404bb86a1b16113ebe8f57071f839b002cbcbf7d0f847f845820feaa068e56f3da7fbe7a86543eb4b244ddbcb13b2d1cb9adb3ee8a4c8b046821bc492a068c29c057055f68a7860b54184bba7967bcf42b6aae12beaf9f30933e6e730c280c4c3018080'

transaction.getTransactionHash

transaction.getTransactionHash()

Trả về một transactionHash.

Để biết thông tin về cách tạo hàm băm giao dịch cho mỗi loại giao dịch, hãy xem Thiết kế Klaytn - Giao dịch.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Một hàm băm giao dịch.

Ví dụ

> transaction.getTransactionHash()
'0x8ac53afbba014201b02398545653683fe0536c49707fe302c59423012c0e8697'

transaction.getSenderTxHash

transaction.getSenderTxHash()

Trả về senderTxHash của giao dịch.

senderTxHash là hàm băm của giao dịch trừ địa chỉ và chữ ký của người trả phí, do đó transactionHashsenderTxHash sẽ giống nhau đối với các giao dịch cơ bản.

Để biết thông tin về cách tạo senderTxHash cho mỗi loại giao dịch, hãy xem Thiết kế Klaytn - Giao dịch.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

SenderTxHash.

Ví dụ

> transaction.getSenderTxHash()
'0xb61cc1ddadb6f2ec34c9f9e6a7b6cf0a606422654d649d998587c77daa3c31fe'

transaction.getRLPEncodingForSignature

transaction.getRLPEncodingForSignature()

Trả về một chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để tạo chữ ký của người gửi giao dịch. Lưu ý rằng chuỗi giao dịch được mã hóa RLP trả về không được thêm vào chữ ký và thay vào đó được sử dụng để tạo chữ ký này.

Để biết thông tin về cách tạo chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để tạo chữ ký của người gửi giao dịch cho mỗi loại giao dịch, hãy xem Thiết kế Klaytn - Giao dịch.

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP không có chữ ký đi kèm.

Ví dụ

> transaction.getRLPEncodingForSignature()
'0xf83fb838f709018505d21dba00830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a9404bb86a1b16113ebe8f57071f839b002cbcbf7d08207e38080'

transaction.getRLPEncodingForFeePayerSignature

transaction.getRLPEncodingForFeePayerSignature()

Trả về một chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để tạo chữ ký của người trả phí. Lưu ý rằng chuỗi giao dịch được mã hóa RLP trả về không được thêm vào chữ ký và thay vào đó được sử dụng để tạo chữ ký này.

Để biết thông tin về cách tạo chuỗi giao dịch được mã hóa RLP để tạo chữ ký của người trả phí cho mỗi loại giao dịch, hãy xem Thiết kế Klaytn - Giao dịch.

LƯU Ý Hàm này chỉ hoạt động cho các giao dịch "có phí ủy thác" hoặc giao dịch "có phí ủy thác theo tỷ lệ".

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chuỗi giao dịch được mã hóa RLP không có chữ ký đi kèm.

Ví dụ

> transaction.getRLPEncodingForFeePayerSignature()
'0xf840b838f709018505d21dba00830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a9404bb86a1b16113ebe8f57071f839b002cbcbf7d0808207e38080'

transaction.fillTransaction

transaction.fillTransaction()

Điền các biến tùy chọn vào giao dịch.

Nếu gasPrice, nonce hoặc chainId của giao dịch không được xác định, phương pháp này sẽ yêu cầu các giá trị mặc định cho các biến tùy chọn này và thiết lập chúng bằng cách gửi lệnh gọi RPC JSON đến nút Klaytn đã kết nối.

Sử dụng lệnh gọi caver.rpc.klay.getGasPrice để lấy gasPrice, caver.rpc.klay.getTransactionCount để lấy noncecaver.rpc.klay.getChainId để lấy chainId.

Giá trị trả về

Promise trả về void

Ví dụ

> transaction.fillTransaction()

transaction.recoverPublicKeys

transaction.recoverPublicKeys()

Khôi phục các chuỗi khóa công khai từ trường signatures.

LƯU Ý transaction.recoverPublicKeys được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.3.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Mảng chứa khóa công khai được khôi phục từ signatures.

Ví dụ

> transaction.recoverPublicKeys()
[
 '0x8bb6aaeb2d96d024754d3b50babf116cece68977acbe8ba6a66f14d5217c60d96af020a0568661e7c72e753e80efe084a3aed9f9ac87bf44d09ce67aad3d4e01',
 '0xc7751c794337a93e4db041fb5401c2c816cf0a099d8fd4b1f3f555aab5dfead2417521bb0c03d8637f350df15ef6a6cb3cdb806bd9d10bc71982dd03ff5d9ddd',
 '0x3919091ba17c106dd034af508cfe00b963d173dffab2c7702890e25a96d107ca1bb4f148ee1984751e57d2435468558193ce84ab9a7731b842e9672e40dc0f22'
]

transaction.recoverFeePayerPublicKeys

transaction.recoverFeePayerPublicKeys()

Khôi phục các chuỗi khóa công khai từ trường feePayerSignatures.

LƯU Ý transaction.recoverFeePayerPublicKeys được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.6.3.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Mảng chứa khóa công khai được khôi phục từ feePayerSignatures.

Ví dụ

> transaction.recoverFeePayerPublicKeys()
[
 '0x2b557d80ddac3a0bbcc8a7861773ca7434c969e2721a574bb94a1e3aa5ceed3819f08a82b31682c038f9f691fb38ee4aaf7e016e2c973a1bd1e48a51f60a54ea',
 '0x1a1cfe1e2ec4b15520c57c20c2460981a2f16003c8db11a0afc282abf929fa1c1868f60f91b330c423aa660913d86acc2a0b1b15e7ba1fe571e5928a19825a7e',
 '0xdea23a89dbbde1a0c26466c49c1edd32785432389641797038c2b53815cb5c73d6cf5355986fd9a22a68bb57b831857fd1636362b383bd632966392714b60d72'
]

transaction.suggestGasPrice

transaction.suggestGasPrice()

Trả về giá gas đề xuất. Hàm này được sử dụng để thiết lập trường giá gas trong fillTransaction.

Trước khi Magma hard fork diễn ra, suggestGasPrice trả về đơn giá của mạng. Sau đợt Magma hard fork, suggestGasPrice trả về baseFee * 2 được khuyến nghị sử dụng như là giá gas.

LƯU Ý transaction.suggestGasPrice được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.9.0.

Giá trị trả về

Promise trả về string: Giá gas đề xuất trong chuỗi thập lục phân.

LoạiMô tả

chuỗi

Giá gas đề xuất.

Ví dụ

> tx.suggestGasPrice().then(console.log)
0xba43b7400

Last updated