v1.4.2

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.4.2

Tính năng mới

  • Tính năng tự động khởi động lại

    • khởi động lại nút nếu khối không cập nhật trong thời gian chờ.

Last updated