Di chuyển từ web3j

Chúng tôi đã tạo ra caver-java sao cho tương đồng với web3j nhất có thể để tạo điều kiện cho tính khả chuyển. Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển một ứng dụng được viết bằng web3j sang caver-java.

/* start a client */
Web3j web3 = Web3j.build(new HttpService(<endpoint>)); // Web3j
Caver caver = Caver.build(new HttpService(<endpoint>)); // caver-java

/* get nonce */
BigInteger nonce = web3j.ethGetTransactionCount(<address>, <blockParam>).send().getTransactionCount(); // Web3j
Quantity nonce = caver.klay().getTransactionCount(<address>, <blockParam>).send().getValue(); // caver-java

/* convert unit */
Convert.toWei("1.0", Convert.Unit.ETHER).toBigInteger(); // Web3j
Convert.toPeb("1.0", Convert.Unit.KLAY).toBigInteger(); // caver-java

/* generate wallet file */
WalletUtils.generateNewWalletFile(<password>, <filepath>); // Web3j
KlayWalletUtils.generateNewWalletFile(<address>, <password>, <filepath>); // caver-java

/* load credentials */
Credentials credentials = WalletUtils.loadCrendetials(<password>, <filepath>"); // Web3j
KlayCredentials credentials = KlayWalletUtils.loadCredentials(<password>, <filepath>); // caver-java

/* Value Transfer */
TransactionReceipt transactionReceipt = Transfer.sendFunds(...),send(); // Web3j
KlayTransactionReceipt.TransactionReceipt transactionReceipt = ValueTransfer.sendFunds().send(); // caver-java

Last updated