Cơ bản

TxTypeLegacyTransaction

TxTypeLegacyTransaction đại diện cho một loại giao dịch đã tồn tại trước đây trong Klaytn. Loại giao dịch này tồn tại để hỗ trợ khả năng tương thích nên chỉ hoạt động với các EOA liên kết với [AccountKeyLegacy][]. Các EOA liên kết với loại khóa tài khoản khác sẽ sử dụng những loại giao dịch khác như TxTypeValueTransfer, TxTypeSmartContractExecution, v.v. Loại giao dịch này có thể tạo một tài khoản, chuyển token, triển khai một hợp đồng thông minh, thực thi một hợp đồng thông minh hoặc kết hợp các hoạt động vừa nêu. Loại giao dịch này sẽ khởi tạo các thay đổi sau.

 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. Nếu to không tồn tại trên Klaytn, một EOA liên kết với [AccountKeyLegacy][] sẽ được tạo ra.

 4. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

 5. Nếu to chưa có giá trị, nó sẽ được coi là một giao dịch triển khai hợp đồng thông minh. Mã hợp đồng thông minh phải được dùng dưới dạng input.

 6. Nếu to là một hợp đồng thông minh, hàm hợp đồng thông minh được chỉ định trong input sẽ được thực thi.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo chữ ký của loại giao dịch này, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, input, chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SenderTxHashRLP = encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, input, v, r, s])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

TxHashRLP = encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, input, v, r, s])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xe68204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a8431323334018080
SigHash 0x40e73366650cddb7affcf5af39efa864b2c68c42b5329044fc86a12b26c4edc7
Signature f845f84325a0b2a5a15550ec298dc7dddde3774429ed75f864c82caeb5ee24399649ad731be9a029da1014d16f2011b3307f7bbe1035b6e699a4204fc416c763def6cefd976567
TxHashRLP 0xf8668204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a843132333425a0b2a5a15550ec298dc7dddde3774429ed75f864c82caeb5ee24399649ad731be9a029da1014d16f2011b3307f7bbe1035b6e699a4204fc416c763def6cefd976567
TxHash e434257753bf31a130c839fec0bd34fc6ea4aa256b825288ee82db31c2ed7524
SenderTxHashRLP 0xf8668204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a843132333425a0b2a5a15550ec298dc7dddde3774429ed75f864c82caeb5ee24399649ad731be9a029da1014d16f2011b3307f7bbe1035b6e699a4204fc416c763def6cefd976567
SenderTxHash e434257753bf31a130c839fec0bd34fc6ea4aa256b825288ee82db31c2ed7524

  TX(e434257753bf31a130c839fec0bd34fc6ea4aa256b825288ee82db31c2ed7524)
  Contract: false
  From:   a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b
  To:    7b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d0
  Nonce:  1234
  GasPrice: 0x19
  GasLimit 0xf4240
  Value:  0xa
  Data:   0x31323334
  V:    0x25
  R:    0xb2a5a15550ec298dc7dddde3774429ed75f864c82caeb5ee24399649ad731be9
  S:    0x29da1014d16f2011b3307f7bbe1035b6e699a4204fc416c763def6cefd976567
  Hex:   f8668204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a843132333425a0b2a5a15550ec298dc7dddde3774429ed75f864c82caeb5ee24399649ad731be9a029da1014d16f2011b3307f7bbe1035b6e699a4204fc416c763def6cefd976567

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0xeff95d8c57d668aa274a0eaeff942ecc2cfca4c71f71ae9fdaba92735cd79b9e",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x33c97827c33d8c5e07eb263ed6ec5c229e8b4752",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x5208",
 "input": "0x",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x0",
 "senderTxHash": "0xff0e9a45aa8741d528baf84069cd3b52c43a51bf7cf69d896672c3c909507888",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xed8aa552324101a99792860d479cd488b7f67af0b9205968748bddcda52da6de",
   "S": "0x524dbf481ea1d77c20f4d4354cc208c3149ddfa06f7ab53a03ad82d2d7fed3"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0xd03227635c90c7986f0e3a4e551cefbca8c55316",
 "transactionHash": "0xff0e9a45aa8741d528baf84069cd3b52c43a51bf7cf69d896672c3c909507888",
 "transactionIndex": "0x0",
 "type": "TxTypeLegacyTransaction",
 "typeInt": 0,
 "value": "0x174876e800"
}

TxTypeValueTransfer

TxTypeValueTransfer được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY. Vì Klaytn cung cấp nhiều loại giao dịch để mỗi loại giao dịch chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, TxTypeValueTransfer bị giới hạn chỉ gửi KLAY đến một tài khoản sở hữu bên ngoài. Vì thế, TxTypeValueTransfer chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeSmartContractExecution. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo một chữ ký giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP với các tham số cho trước và thông tin của đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf839b5f4088204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b018080
SigHash 0xaa7665566c9508140bb91e36a948fc8f61c4518400a69562432d17e064f3ce43
Signature f845f84325a0f3d0cd43661cabf53425535817c5058c27781f478cb5459874feaa462ed3a29aa06748abe186269ff10b8100a4b7d7fea274b53ea2905acbf498dc8b5ab1bf4fbc
TxHashRLP 0x08f87a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0f3d0cd43661cabf53425535817c5058c27781f478cb5459874feaa462ed3a29aa06748abe186269ff10b8100a4b7d7fea274b53ea2905acbf498dc8b5ab1bf4fbc
TxHash 762f130342569e9669a4d8547f1248bd2554fbbf3062d63a97ce28bfa97aa9d7
SenderTxHashRLP 0x08f87a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0f3d0cd43661cabf53425535817c5058c27781f478cb5459874feaa462ed3a29aa06748abe186269ff10b8100a4b7d7fea274b53ea2905acbf498dc8b5ab1bf4fbc
SenderTxHash 762f130342569e9669a4d8547f1248bd2554fbbf3062d63a97ce28bfa97aa9d7

  TX(762f130342569e9669a4d8547f1248bd2554fbbf3062d63a97ce28bfa97aa9d7)
  Type:     TxTypeValueTransfer
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xf3d0cd43661cabf53425535817c5058c27781f478cb5459874feaa462ed3a29a","S":"0x6748abe186269ff10b8100a4b7d7fea274b53ea2905acbf498dc8b5ab1bf4fbc"}]
  Hex:      08f87a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0f3d0cd43661cabf53425535817c5058c27781f478cb5459874feaa462ed3a29aa06748abe186269ff10b8100a4b7d7fea274b53ea2905acbf498dc8b5ab1bf4fbc

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0xeff95d8c57d668aa274a0eaeff942ecc2cfca4c71f71ae9fdaba92735cd79b9e",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x33c97827c33d8c5e07eb263ed6ec5c229e8b4752",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x5208",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x1",
 "senderTxHash": "0x8c18c9a609d2b22c921ce0b282e64924bf073e84f7c3850d99ec71da4054f79d",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x94e059980bce9f3ba5f09e5021ad4f32d7d9cfda938c2d38c989cd4a406e7ba",
   "S": "0x3ca52ee9d23954a278e6a30f3ec40951b26fb8b3f784c236c5bb1d5c9a8b2c82"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0x8c18c9a609d2b22c921ce0b282e64924bf073e84f7c3850d99ec71da4054f79d",
 "transactionIndex": "0x1",
 "type": "TxTypeValueTransfer",
 "typeInt": 8,
 "value": "0x21e19e0c9bab2400000"
}

TxTypeValueTransferMemo

TxTypeValueTransferMemo được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY với một tin nhắn cụ thể. TxTypeValueTransferMemo chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeSmartContractExecution. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo một chữ ký giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf841b83cf83a108204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f018080
SigHash 0x23dd6ca2c023a152cad636ac8ed0a1a7962d3eb4cb7f3c50e34c0cc42e37d48a
Signature f845f84325a07d2b0c89ee8afa502b3186413983bfe9a31c5776f4f820210cffe44a7d568d1ca02b1cbd587c73b0f54969f6b76ef2fd95cea0c1bb79256a75df9da696278509f3
TxHashRLP 0x10f8808204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84325a07d2b0c89ee8afa502b3186413983bfe9a31c5776f4f820210cffe44a7d568d1ca02b1cbd587c73b0f54969f6b76ef2fd95cea0c1bb79256a75df9da696278509f3
TxHash 6c7ee543c24e5b928b638a9f4502c1eca69103f5467ed4b6a2ed0ea5aede2e6b
SenderTxHashRLP 0x10f8808204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84325a07d2b0c89ee8afa502b3186413983bfe9a31c5776f4f820210cffe44a7d568d1ca02b1cbd587c73b0f54969f6b76ef2fd95cea0c1bb79256a75df9da696278509f3
SenderTxHash 6c7ee543c24e5b928b638a9f4502c1eca69103f5467ed4b6a2ed0ea5aede2e6b

  TX(6c7ee543c24e5b928b638a9f4502c1eca69103f5467ed4b6a2ed0ea5aede2e6b)
  Type:     TxTypeValueTransferMemo
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0x7d2b0c89ee8afa502b3186413983bfe9a31c5776f4f820210cffe44a7d568d1c","S":"0x2b1cbd587c73b0f54969f6b76ef2fd95cea0c1bb79256a75df9da696278509f3"}]
  Data:     36383635366336633666
  Hex:      10f8808204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84325a07d2b0c89ee8afa502b3186413983bfe9a31c5776f4f820210cffe44a7d568d1ca02b1cbd587c73b0f54969f6b76ef2fd95cea0c1bb79256a75df9da696278509f3

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x7ad6ed1f9955be00db8fb5452125f0e9a3c0856abb5b4cc4aed91ffc134321da",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x53fc",
 "input": "0x68656c6c6f",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x4",
 "senderTxHash": "0x7311ef305064f2a6997c16cc8b5fc3fdf301549e7b7d0baa3a995a8e79479e5e",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xd63673e1be7919e7ca42de64931c853fc568557b151e9b335df94b22de3a600f",
   "S": "0x57bc916a50856b4d197f6856f16370f72f3bb0ac411b1da793fdb5bb7066966f"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0x7311ef305064f2a6997c16cc8b5fc3fdf301549e7b7d0baa3a995a8e79479e5e",
 "transactionIndex": "0x4",
 "type": "TxTypeValueTransferMemo",
 "typeInt": 16,
 "value": "0x989680"
}

TxTypeSmartContractDeploy

TxTypeSmartContractDeploy triển khai hợp đồng thông minh đến địa chỉ đã cho. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. Một hợp đồng thông minh được triển khai bằng mã trong input. Địa chỉ đã triển khai sẽ được trả về qua contractAddress trong biên lai.

 4. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo chữ ký của loại giao dịch này, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một chữ ký giao dịch của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf90240b9023af90237288204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180018080
SigHash 0xa921fa892d5dec0837bd32c1fb77fc3b2df57ec0b0c4eea79192c79883ed543c
Signature f845f84325a0fcd107738fb47750ba727610aefd6d5f51ac8163d62ce500e7ab7e15defe7088a0383d68220d0266490ea4173c1d7847f22fcbe22f8c8125e1c0589189845c902a
TxHashRLP 0x28f9027d8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a0fcd107738fb47750ba727610aefd6d5f51ac8163d62ce500e7ab7e15defe7088a0383d68220d0266490ea4173c1d7847f22fcbe22f8c8125e1c0589189845c902a
TxHash e983f38b814891990f3ca57028c2230dc7e907eb313c827e7c99fadcc9b4c58b
SenderTxHashRLP 0x28f9027d8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a0fcd107738fb47750ba727610aefd6d5f51ac8163d62ce500e7ab7e15defe7088a0383d68220d0266490ea4173c1d7847f22fcbe22f8c8125e1c0589189845c902a
SenderTxHash e983f38b814891990f3ca57028c2230dc7e907eb313c827e7c99fadcc9b4c58b

  TX(e983f38b814891990f3ca57028c2230dc7e907eb313c827e7c99fadcc9b4c58b)
  Type:     TxTypeSmartContractDeploy
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xfcd107738fb47750ba727610aefd6d5f51ac8163d62ce500e7ab7e15defe7088","S":"0x383d68220d0266490ea4173c1d7847f22fcbe22f8c8125e1c0589189845c902a"}]
  Data:     363038303630343035323334383031353631303031303537363030303830666435623530363130316465383036313030323036303030333936303030663330303630383036303430353236303034333631303631303036313537363366666666666666663763303130303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303630303033353034313636333161333964386566383131343631303038303537383036333633353335383662313436313030613735373830363337306130383233313134363130306361353738303633666436623765663831343631303066383537356233333630303039303831353236303031363032303532363034303831323038303534333439303831303139303931353538313534303139303535303035623334383031353631303038633537363030303830666435623530363130303935363130313064353635623630343038303531393138323532353139303831393030333630323030313930663335623631303063383733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313133353635623030356233343830313536313030643635373630303038306664356235303631303039353733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313437353635623334383031353631303130343537363030303830666435623530363130306338363130313539353635623630303035343831353635623733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663136363030303930383135323630303136303230353236303430383132303830353433343930383130313930393135353831353430313930353535363562363030313630323035323630303039303831353236303430393032303534383135363562333336303030393038313532363030313630323035323630343038313230383035343930383239303535393038313131313536313031616635373630343035313333393038323135363130386663303239303833393036303030383138313831383538383838663139333530353035303530313536313031396335373631303161663536356233333630303039303831353236303031363032303532363034303930323038313930353535623530353630306131363536323761376137323330353832303632376361343662623039343738613031353736323830366363303063343331323330353031313138633763323663333061633538633465303965353163346630303239
  HumanReadable: true
  CodeFormat:  CodeFormatEVM
  Hex:      28f9027d8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a0fcd107738fb47750ba727610aefd6d5f51ac8163d62ce500e7ab7e15defe7088a0383d68220d0266490ea4173c1d7847f22fcbe22f8c8125e1c0589189845c902a

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "codeFormat": "0x0",
 "contractAddress": "0x636f6e74726163742e6b6c6179746e0000000000",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0xee6e343d",
 "humanReadable": true,
 "input": "0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xa",
 "senderTxHash": "0x78a5633ee5b453ed2f00937e65945a3b76e96623634e1555e2f15d44930168af",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x369d892dc24786111fd8f0308e8a6518708727257e95b3281865508faa0a768b",
   "S": "0x12fc22c390a89484d1cb70e1f19c4fa8a203b1406044ee9c263264876f0dd724"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e74726163742e6b6c6179746e0000000000",
 "transactionHash": "0x78a5633ee5b453ed2f00937e65945a3b76e96623634e1555e2f15d44930168af",
 "transactionIndex": "0x3",
 "type": "TxTypeSmartContractDeploy",
 "typeInt": 40,
 "value": "0x0"
}

TxTypeSmartContractExecution

TxTypeSmartContractExecution thực thi hợp đồng thông minh với dữ liệu đã cho trong input. TxTypeSmartContractExecution chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh. Để chuyển KLAY đến một tài khoản sở hữu bên ngoài, hãy dùng TxTypeValueTransfer. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh, mã sẽ được thực thi dựa trên input. Nếu không, giao dịch sẽ bị từ chối.

 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. Nếu value được cung cấp, value KLAY được chuyển từ người gửi đến to của hợp đồng thông minh. Hợp đồng phải có hàm dự phòng khoản phải trả để nhận KLAY.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo chữ ký của loại giao dịch này, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf860b85bf859308204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2018080
SigHash 0x197ea7d262f74489934d6cbcf8baa3bec169c16ad672fef4a9f8148864c9cdce
Signature f845f84326a0e4276df1a779274fbb04bc18a0184809eec1ce9770527cebb3d64f926dc1810ba04103b828a0671a48d64fe1a3879eae229699f05a684d9c5fd939015dcdd9709b
TxHashRLP 0x30f89f8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84326a0e4276df1a779274fbb04bc18a0184809eec1ce9770527cebb3d64f926dc1810ba04103b828a0671a48d64fe1a3879eae229699f05a684d9c5fd939015dcdd9709b
TxHash 23bb192bd58d56527843eb63225c5213f3aded95e4c9776f1ff0bdd8ee0b6826
SenderTxHashRLP 0x30f89f8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84326a0e4276df1a779274fbb04bc18a0184809eec1ce9770527cebb3d64f926dc1810ba04103b828a0671a48d64fe1a3879eae229699f05a684d9c5fd939015dcdd9709b
SenderTxHash 23bb192bd58d56527843eb63225c5213f3aded95e4c9776f1ff0bdd8ee0b6826

  TX(23bb192bd58d56527843eb63225c5213f3aded95e4c9776f1ff0bdd8ee0b6826)
  Type:     TxTypeSmartContractExecution
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0xe4276df1a779274fbb04bc18a0184809eec1ce9770527cebb3d64f926dc1810b","S":"0x4103b828a0671a48d64fe1a3879eae229699f05a684d9c5fd939015dcdd9709b"}]
  Data:     363335333538366230303030303030303030303030303030303030303030303062633539353166303535613835663431613362363266643666363861623764653736643239396232
  Hex:      30f89f8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84326a0e4276df1a779274fbb04bc18a0184809eec1ce9770527cebb3d64f926dc1810ba04103b828a0671a48d64fe1a3879eae229699f05a684d9c5fd939015dcdd9709b

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0xfedc",
 "input": "0x6353586b0000000000000000000000000fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xd",
 "senderTxHash": "0xe216873dedd72d8d67a9f5e51eb5a7ed2b5f34bca334adff7a3601d6d3e2e132",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x68fe3dfd1ff3ea14427f157b5837cb6eb0b00fd0497e1c80897de1935200f0",
   "S": "0x6b84fbedcb4ff785120890596fad3f797c178cda8908f3b02ee0a4442fbf4189"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e74726163742e6b6c6179746e0000000000",
 "transactionHash": "0xe216873dedd72d8d67a9f5e51eb5a7ed2b5f34bca334adff7a3601d6d3e2e132",
 "transactionIndex": "0x6",
 "type": "TxTypeSmartContractExecution",
 "typeInt": 48,
 "value": "0xa"
}

TxTypeAccountUpdate

TxTypeAccountUpdate cập nhật khóa của tài khoản đã cho. Các thay đổi sau sẽ được áp dụng nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. Khóa tài khoản được cập nhật bằng key.

 4. Khi loại giao dịch này đã được triển khai, các giao dịch gửi từ tài khoản này từ đó sẽ được xác thực bằng key mới.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo chữ ký của loại giao dịch này, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf849b844f842208204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d018080
SigHash 0xa0d3f1d2b4f061c3a5d9c22c7bb621aa821162b42b4db6cf1888defc2473e0ab
Signature f845f84325a0f7d479628f05f51320f0842193e3f7ae55a5b49d3645bf55c35bee1e8fd2593aa04de8eab5338fdc86e96f8c49ed516550f793fc2c4007614ce3d2a6b33cf9e451
TxHashRLP 0x20f8888204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84325a0f7d479628f05f51320f0842193e3f7ae55a5b49d3645bf55c35bee1e8fd2593aa04de8eab5338fdc86e96f8c49ed516550f793fc2c4007614ce3d2a6b33cf9e451
TxHash 8c70627d6b637c7d033ead083fc5e43e5cad10c704a86dd9bda7ac104a0e5ad0
SenderTxHashRLP 0x20f8888204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84325a0f7d479628f05f51320f0842193e3f7ae55a5b49d3645bf55c35bee1e8fd2593aa04de8eab5338fdc86e96f8c49ed516550f793fc2c4007614ce3d2a6b33cf9e451
SenderTxHash 8c70627d6b637c7d033ead083fc5e43e5cad10c704a86dd9bda7ac104a0e5ad0

  TX(8c70627d6b637c7d033ead083fc5e43e5cad10c704a86dd9bda7ac104a0e5ad0)
  Type:     TxTypeAccountUpdate
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Key:      AccountKeyPublic: S256Pubkey:{"x":"0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d","y":"0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3"}
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xf7d479628f05f51320f0842193e3f7ae55a5b49d3645bf55c35bee1e8fd2593a","S":"0x4de8eab5338fdc86e96f8c49ed516550f793fc2c4007614ce3d2a6b33cf9e451"}]
  Hex:      20f8888204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84325a0f7d479628f05f51320f0842193e3f7ae55a5b49d3645bf55c35bee1e8fd2593aa04de8eab5338fdc86e96f8c49ed516550f793fc2c4007614ce3d2a6b33cf9e451

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x636f6c696e2e6b6c6179746e0000000000000000",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0xa028",
 "key": "0x02a1034ef27ba4b7d1ae09b166744c5b7ee4a7a0cc5c76b2e5d74523a0a4fb56db3191",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x0",
 "senderTxHash": "0x3f154903f92a179007b45b807af2d971ada9a23657e80bf5c18a75ac6516fd0b",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x757827ec43eafdc150ecb35423699ceaea41b13dd07f8620e2231a7b0e278149",
   "S": "0x59d43ed3e0ed0f9d69d0c08ccca29913a8b138c000029f878f61337220a1ca1b"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0x3f154903f92a179007b45b807af2d971ada9a23657e80bf5c18a75ac6516fd0b",
 "transactionIndex": "0x0",
 "type": "TxTypeAccountUpdate",
 "typeInt": 32
}

TxTypeCancel

TxTypeCancel hủy bỏ việc thực thi giao dịch có cùng số dùng một lần trong bể giao dịch. Loại giao dịch này có ích khi một giao dịch đã gửi có vẻ như không được xử lý trong một khoảng thời gian nhất định. Có một số trường hợp mà một giao dịch có vẻ như không được xử lý: 1. Giao dịch bị thất lạc ở đâu đó và không đi đến bất kỳ một nút đồng thuận nào. 2. Giao dịch chưa được xử lý tại bất kỳ một nút đồng thuận nào. 3. Giao dịch đã được xử lý nhưng khối chứa giao dịch này đã không được nhận.

Từ phía máy khách, rất khó để biết được lí do chính xác là gì, bởi vì để tìm ra lý do đó, ta cần phải xem nội dung bên trong của tất cả các nút đồng thuận. Tuy nhiên, việc kết nối với bất kỳ nút đồng thuận nào từ phía công chúng đều bị cấm. Trong trường hợp này, trong các nền tảng chuỗi khối thông thường, người dùng thường gửi một giao dịch khác với một giá gas cao hơn để thay thế giao dịch cũ. Tuy nhiên, bởi vì trong Klaytn, giá gas là cố định, việc thay thế giao dịch vũ bằng giá gas cao hơn là không khả thi.

Nếu giao dịch vẫn không được xử lý, các giao dịch khác với số dùng một lần cao hơn cũng sẽ không thể được xử lý, vì số dùng một lần xác định thứ tự thực thi của các giao dịch.

Để giải quyết vấn đề này, Klaytn cung cấp một loại giao dịch TxTypeCancel. Nếu người dùng gặp phải trường hợp như vậy, họ có thể gửi giao dịch TxTypeCancel.

Từng trường hợp nêu trên có thể được xử lý như sau: 1. Nếu giao dịch cũ bị thất lạc, giao dịch TxTypeCancel này sẽ được thực thi và đưa vào một khối. 2. Nếu giao dịch cũ vẫn chưa được xử lý, giao dịch TxType Cancel này sẽ thay thế giao dịch cũ. Sau đó, nó được thực thi và đưa vào một khối. 3. nếu giao dịch cũ đã được triển khai, số dùng một lần đã tăng lên, giao dịch TxTypeCancel này sẽ bị loại bỏ vì có số dùng một lần thấp hơn.

Lưu ý rằng giao dịch TxTypeCancel là giao dịch duy nhất có khả năng thay thế một giao dịch với cùng một số dùng một lần. Các loại giao dịch khác không thể thay thế các giao dịch với cùng một số dùng một lần.

Các thay đổi sau có thể xuất hiện do loại giao dịch này. 1. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch. 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

Thuộc tính

Kết quả:

 1. Nếu một giao dịch có cùng số dùng một lần, nó sẽ được thay thế bởi giao dịch hủy này.

 2. Nếu số dùng một lần không giống nhau, giao dịch này sẽ chỉ được đưa vào như một giao dịch bình thường.

 3. Giao dịch hủy không được thay thế bằng những loại giao dịch khác.

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo một chữ ký giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xe39fde388204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b018080
SigHash 0xaaac6d71ad921e8a12e92c47d0b0654a20d8d9a4ff70d83f78661ccdf062ce9a
Signature f845f84325a0fb2c3d53d2f6b7bb1deb5a09f80366a5a45429cc1e3956687b075a9dcad20434a05c6187822ee23b1001e9613d29a5d6002f990498d2902904f7f259ab3358216e
TxHashRLP 0x38f8648204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0fb2c3d53d2f6b7bb1deb5a09f80366a5a45429cc1e3956687b075a9dcad20434a05c6187822ee23b1001e9613d29a5d6002f990498d2902904f7f259ab3358216e
TxHash 10d135d590cb587cc45c1f94f4a0e3b8c24d24a6e4243f09ca395fb4e2450413
SenderTxHashRLP 0x38f8648204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0fb2c3d53d2f6b7bb1deb5a09f80366a5a45429cc1e3956687b075a9dcad20434a05c6187822ee23b1001e9613d29a5d6002f990498d2902904f7f259ab3358216e
SenderTxHash 10d135d590cb587cc45c1f94f4a0e3b8c24d24a6e4243f09ca395fb4e2450413

  TX(10d135d590cb587cc45c1f94f4a0e3b8c24d24a6e4243f09ca395fb4e2450413)
  Type:     TxTypeCancel
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xfb2c3d53d2f6b7bb1deb5a09f80366a5a45429cc1e3956687b075a9dcad20434","S":"0x5c6187822ee23b1001e9613d29a5d6002f990498d2902904f7f259ab3358216e"}]
  Hex:      38f8648204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a0fb2c3d53d2f6b7bb1deb5a09f80366a5a45429cc1e3956687b075a9dcad20434a05c6187822ee23b1001e9613d29a5d6002f990498d2902904f7f259ab3358216e

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x5208",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x10",
 "senderTxHash": "0x0370adf89b2463d3d1fd894d6328929c931ef0cc3a8f1481affedd2e9c88d9d6",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xad73f30acfb80090cba8d3f4be4696e65f8eb7c36b85aac06a9bea350d10578f",
   "S": "0x7ec2d6f052d8f916d12db2e0310381201888cb12d3a3696da80cab5195833706"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0x0370adf89b2463d3d1fd894d6328929c931ef0cc3a8f1481affedd2e9c88d9d6",
 "transactionIndex": "0x9",
 "type": "TxTypeCancel",
 "typeInt": 56
}

TxTypeChainDataAnchoring

TxTypeChainDataAnchoringTransaction là một giao dịch neo dữ liệu chuỗi dịch vụ vào chuỗi chính của Klaytn. Các chuỗi dịch vụ gửi định kỳ loại giao dịch này đến chuỗi chính Klaytn để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về việc neo dữ liệu, hãy xem Neo. Lưu ý rằng giao dịch này không được phép gửi qua RPC. Hiện tại, giao dịch này được thực thi qua các kênh P2P riêng tư vì lý do bảo mật. Giao dịch này không làm thay đổi trạng thái của chuỗi khối Klaytn, ngoại trừ việc số dùng một lần của người gửi tăng lên một đơn vị.

Thuộc tính

Mã hóa RLP cho chữ ký

Để tạo chữ ký của loại giao dịch này, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, anchoredData]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, anchoredData, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, anchoredData, txSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf8cfb8caf8c8488204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb8a8f8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405018080
SigHash 0x07e07c69a12e384c16d94157c99d0a6fbae1d99f5d54501bfdc5937bbee7c792
Signature f845f84325a0e58b9abf9f33a066b998fccaca711553fb4df425c9234bbb3577f9d9775bb124a02c409a6c5d92277c0a812dd0cc553d7fe1d652a807274c3786df3292cd473e09
TxHashRLP 0x48f9010e8204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb8a8f8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405f845f84325a0e58b9abf9f33a066b998fccaca711553fb4df425c9234bbb3577f9d9775bb124a02c409a6c5d92277c0a812dd0cc553d7fe1d652a807274c3786df3292cd473e09
TxHash 4aad85735e777795d24aa3eab51be959d8ebdf9683083d85b66f70b7170f2ea3
SenderTxHashRLP 0x48f9010e8204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb8a8f8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405f845f84325a0e58b9abf9f33a066b998fccaca711553fb4df425c9234bbb3577f9d9775bb124a02c409a6c5d92277c0a812dd0cc553d7fe1d652a807274c3786df3292cd473e09
SenderTxHash 4aad85735e777795d24aa3eab51be959d8ebdf9683083d85b66f70b7170f2ea3

  TX(4aad85735e777795d24aa3eab51be959d8ebdf9683083d85b66f70b7170f2ea3)
  Type:     TxTypeChainDataAnchoring
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xe58b9abf9f33a066b998fccaca711553fb4df425c9234bbb3577f9d9775bb124","S":"0x2c409a6c5d92277c0a812dd0cc553d7fe1d652a807274c3786df3292cd473e09"}]
  Hex:      48f9010e8204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb8a8f8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405f845f84325a0e58b9abf9f33a066b998fccaca711553fb4df425c9234bbb3577f9d9775bb124a02c409a6c5d92277c0a812dd0cc553d7fe1d652a807274c3786df3292cd473e09
  AnchoredData: f8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x93a8",
 "input": "0xf8a6a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x13",
 "senderTxHash": "0x28b56268d18b116b08b1673caad80212f271d6e36ceef225b44c6d2a1f0413db",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x7049656869a9442d26ed0c2cbf15812dc486580d03f1cc6373104410225e1e7b",
   "S": "0x3c58fd9ae9390e6484e965572821846445983d9b5eb7866aa4113c56a5bf253e"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0x28b56268d18b116b08b1673caad80212f271d6e36ceef225b44c6d2a1f0413db",
 "transactionIndex": "0xc",
 "type": "TxTypeChainDataAnchoring",
 "typeInt": 72
}

[AccountKeyLegacy]: ../tài khoảns.md#tài khoảnkeylegacy [AccountKey]: ../tài khoảns.md#tài khoản-key

Last updated