caver.ipfs

caver.ipfs là gói cung cấp chức năng liên quan đến IPFS (InterPlanetary File System).

LƯU Ý caver.ipfs được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.5.4.

caver.ipfs.setIPFSNode

caver.ipfs.setIPFSNode(host, port, ssl)

Khởi tạo kết nối với Nút IPFS. Khi thông tin Nút IPFS được đặt thông qua hàm này, bạn có thể tải tệp lên IPFS hoặc tải tệp từ IPFS.

Tham số

TêntypeMô tả

host

chuỗi

Url Nút IPFS để kết nối.

port

số

Số cổng để sử dụng.

ssl

boolean

Nếu đúng thì giao thức https được sử dụng. Nếu không thì giao thức http sẽ được sử dụng.

Giá trị trả về

Không có

Ví dụ

> caver.ipfs.setIPFSNode('localhost', 5001, false)

caver.ipfs.add

caver.ipfs.add(data)

Thêm tập tin vào IPFS. CID(Định danh nội dung) của tệp đã tải lên được trả về.

Nếu đường dẫn của tập tin được thông qua, nội dung của tập tin sẽ được tải từ đường dẫn và được tải lên IPFS. Nếu một bộ đệm được thông qua, nó sẽ được tải trực tiếp lên IPFS.

Tham số

TênLoạiMô tả

data

chuỗi | Bộ đệm | ArrayBuffer

Chuỗi đường dẫn của tập tin hoặc bộ đệm để thêm vào IPFS.

LƯU Ý Buffer được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.5.5.

Giá trị trả về

Promise trả về string

LoạiMô tả

chuỗi

CID(Định danh nội dung) của tập tin đã tải lên.

Ví dụ

// Thêm một tập tin với chuỗi đường dẫn.
> caver.ipfs.add('./test.txt')
Qmd9thymMS6mejhEDZfwXPowSDunzgma9ex4ezpCSRZGwC

// Thêm tập tin có Bộ đệm chứa nội dung của tập tin đó.
> caver.ipfs.add(Buffer.from('test data'))
QmWmsL95CYvci8JiortAMhezezr8BhAwAVohVUSJBcZcBL

caver.ipfs.get

caver.ipfs.get(hash)

Trả về tập tin được xử lý bằng đường dẫn IPFS hợp lệ.

Tham số

TênLoạiMô tả

hash

chuỗi

CID(Định danh nội dung) của tệp để tải xuống.

Giá trị trả về

Promise trả về Bộ đệm

LoạiMô tả

Bộ đệm

Nội dung của tệp tin.

Ví dụ

> caver.ipfs.get('Qmd9thymMS6mejhEDZfwXPowSDunzgma9ex4ezpCSRZGwC')
<Buffer 74 65 73 74 20 64 61 74 61 20 66 6f 72 20 49 50 46 53>

caver.ipfs.toHex

caver.ipfs.toHex(hash)

Chuyển đổi CID(Định danh nội dung) thành Multihash.

Tham số

TêntypeMô tả

hash

chuỗi

CID(Định danh nội dung) để chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi Multihash.

Ví dụ

> caver.ipfs.toHex('Qmd9thymMS6mejhEDZfwXPowSDunzgma9ex4ezpCSRZGwC')
0x1220dc1dbe0bcf1e5f6cce80bd3d7e7d873801c5a1732add889c0f25391d53470dc3

caver.ipfs.fromHex

caver.ipfs.fromHex(hash)

Chuyển đổi thành CID(Định danh nội dung) từ Multihash.

Tham số

TênLoạiMô tả

hash

chuỗi

Multihash để chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Ví dụ

> caver.ipfs.fromHex('0x1220dc1dbe0bcf1e5f6cce80bd3d7e7d873801c5a1732add889c0f25391d53470dc3')
Qmd9thymMS6mejhEDZfwXPowSDunzgma9ex4ezpCSRZGwC

Last updated