v1.7.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Klaytn v1.7.1 giảm thiểu lỗi bộ nhớ nghiêm trọng, có thể sửa đổi trường tài khoảnKey của giao dịch trong quá trình xử lý.

LƯU Ý: Tất cả người vận hành nút (người vận hành CN/PN/EN) nên cập nhật nhị phân nút lên phiên bản này.

Sửa lỗi

  • Sửa lỗi bộ nhớ tx khi áp dụng giao dịch.(#1060)

Last updated