sendTransaction (Legacy)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi một giao dịch đến mạng.

Lưu ý: Chỉ tài khoản có khóa AccountKeyLegacy mới có thể gửi giao dịch này.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại LEGACY có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này.

đến

Chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ đích của thông điệp, đối với giao dịch tạo hợp đồng, giá trị là không xác định.

giá trị

Số | Chuỗi | BN | Số lớn

(tùy chọn) Giá trị được chuyển cho giao dịch theo peb cùng với số tiền được chuyển nếu đó là giao dịch tạo hợp đồng.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

data

Chuỗi

(tùy chọn) Đây là một chuỗi ABI byte chứa dữ liệu của lệnh gọi hàm trên hợp đồng hoặc là mã khởi tạo trong trường hợp giao dịch tạo hợp đồng.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const tài khoản = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

var code = "0x603d80600c6000396000f3007c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350463c6888fa18114602d57005b6007600435028060005260206000f3";

// sử dụng hàm callback
caver.klay.sendTransaction({
  from: tài khoản.address,
  data: code // deploying a contracrt
}, function(error, hash){
  ...
});

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
  from: tài khoản.address,
  to: '0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe',
  value: '1000000000000000'
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  from: tài khoản.address,
  to: '0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe',
  value: '1000000000000000'
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Last updated