Ghi chú về chuyển giá trị

sendTransaction (VALUE_TRANSFER_MEMO)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch Chuyển giá trị kèm ghi chú đến mạng.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại VALUE_TRANSFER_MEMO có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch. "VALUE_TRANSFER_MEMO"

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này.

đến

Chuỗi

Địa chỉ đích của giao dịch.

giá trị

Số | Chuỗi | BN | Số lớn

Giá trị được chuyển cho giao dịch theo peb.

data

Chuỗi

Thông điệp cần gửi cùng.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const tài khoản = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'VALUE_TRANSFER_MEMO',
  from: tài khoản.address,
  to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
  gas: '300000',
  value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
  data: '0x68656c6c6f',
});
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'VALUE_TRANSFER_MEMO',
  from: tài khoản.address,
  to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
  gas: '300000',
  value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
  data: '0x68656c6c6f',
});
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

sendTransaction (FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch Chuyển giao dịch có ủy thác phí kèm ghi chú đến mạng.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch. "FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO"

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này.

đến

Chuỗi

Địa chỉ đích của giao dịch.

giá trị

Số | Chuỗi | BN | Số lớn

Giá trị được chuyển cho giao dịch theo peb.

data

Chuỗi

Thông điệp cần gửi cùng.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO với cấu trúc như trên hoặc giao dịch RLP-encoded transaction thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO có thể được sử dụng làm tham số trong [caver.klay.tài khoảns.signTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#signtransaction) đối với người gửi hoặc trong [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) đối với người trả phí.

Để người trả phí ký một giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký và gửi đến mạng, hãy xác định một đối tượng có cấu trúc như sau và gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction.

TênLoạiMô tả

feePayer

Chuỗi

Địa chỉ người trả phí của giao dịch.

senderRawTransaction

Chuỗi

Giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const sender = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')
const feePayer = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

// sử dụng promise
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
 type: 'FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO',
 from: sender.address,
 to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
 gas: '300000',
 value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
 data: '0x68656c6c6f',
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
 senderRawTransaction: senderRawTransaction,
 feePayer: feePayer.address,
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
 type: 'FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO',
 from: sender.address,
 to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
 gas: '300000',
 value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
 data: '0x68656c6c6f',
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
 senderRawTransaction: senderRawTransaction,
 feePayer: feePayer.address,
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

sendTransaction (FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch Chuyển giá trị có ủy thác phí theo tỷ lệ kèm ghi chú đến mạng.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch. "FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO"

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này.

đến

Chuỗi

Địa chỉ đích của giao dịch.

giá trị

Số | Chuỗi | BN | Số lớn

Giá trị được chuyển cho giao dịch theo peb.

data

Chuỗi

Thông điệp cần gửi cùng.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

feeRatio

Số

Tỷ lệ phí của người trả phí. Nếu tỷ lệ là 30 thì người trả phí phải trả 30% phí. 70% còn lại sẽ được trả bởi người gửi. Phạm vi của tỷ lệ phí là 1 ~ 99, nếu nằm ngoài phạm vi, giao dịch sẽ không được chấp nhận.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO với cấu trúc như trên hoặc giao dịch RLP-encoded transaction thuộc loại FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO có thể được sử dụng làm tham số trong [caver.klay.tài khoảns.signTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#signtransaction) đối với người gửi hoặc trong [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) đối với người trả phí.

Để người trả phí ký một giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký và gửi đến mạng, hãy xác định một đối tượng có cấu trúc như sau và gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction.

TênLoạiMô tả

feePayer

Chuỗi

Địa chỉ người trả phí của giao dịch.

senderRawTransaction

Chuỗi

Giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const sender = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')
const feePayer = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

// sử dụng promise
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
 type: 'FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO',
 from: sender.address,
 to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
 gas: '300000',
 feeRatio: 20,
 data: '0x68656c6c6f',
 value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
 senderRawTransaction: senderRawTransaction,
 feePayer: feePayer.address,
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
 type: 'FEE_DELEGATED_VALUE_TRANSFER_MEMO_WITH_RATIO',
 from: sender.address,
 to: '0x75c3098Be5E4B63FBAc05838DaAEE378dD48098d',
 gas: '300000',
 feeRatio: 20,
 data: '0x68656c6c6f',
 value: caver.utils.toPeb('1', 'KLAY'),
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
 senderRawTransaction: senderRawTransaction,
 feePayer: feePayer.address,
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Last updated