v1.8.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Phiên bản này có sửa lỗi giúp cải thiện khả năng tương thích với MetaMask. Việc này ảnh hưởng đến định dạng trả về của các API tiêu đề khối. Vì vậy, bạn nên cập nhật EN bằng cách sử dụng các API liên quan đến eth_getHeader vào phiên bản này.

Sửa lỗi

  • API tiêu đề khối chỉ trả về trườngbaseFeePerGas sau hard fork EthTxType (#1247)

Last updated