v1.6.2

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Sửa lỗi

  • Sửa logic tìm nạp trước làm rò rỉ bộ nhớ CPU (#964)

  • Sửa logic tìm nạp trước truy cập con trỏ nil (#969)

Last updated