v1.7.3

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Phiên bản này bao gồm những thay đổi về việc cập nhật giao thức và kích hoạt cập nhật cho mạng lưới Baobab ở khối #8029591, dự kiến vào ngày 11/01/2022. Tất cả nút trong mạng thử nghiệm Baobab cần được cập nhật lên phiên bản này trước số khối đã nêu.

Cập nhật giao thức cho mạng lưới Baobab

 • Giới thiệu mã vận hành BaseFee EVM để tương thích với Ethereum London EVM (#1065, #1066, #1096)

 • Cài đặt số khối hard-fork London EVM cho mạng lưới Baobab (#1080)

Tính năng mới

 • Giới thiệu trình chống spam PN (#1092)

 • Thêm cờ txpool từ chối tx từ xa từ các máy ngang hàng (#1075)

 • Cập nhật homi để cài đặt số khối hard-fork (#1070, #1082)

Cải thiện

 • Kích hoạt phân tích cú pháp của định dạng đầu ra solc v0.8 (#1030)

Sửa lỗi

 • Cập nhật phiên bản thư viện lời gọi hệ thống golang để hỗ trợ Go 1.17 cho darwin/amd64 (#1048)

 • Sửa lỗi để không loại bỏ giao dịch nội bộ khi nút khởi động lại (#1084)

 • Sửa lỗi cập nhật chậm với dữ liệu quản trị trên khối epoch (#1089)

Khác

 • Đặt lại để hỗ trợ khối đang chờ xử lý (#1064)

Last updated