Quản trị phi tập trung

Cấu trúc quản trị độc đáo của chúng tôi đảm bảo cơ chế phi tập trung hoạt động ổn định

Ứng phó với sự tăng trưởng của các tổ chức phi truyền thống

Với tiến bộ công nghệ, chúng ta sẽ sống trong một thế giới mang hơi hướng metaverse nhiều hơn. Ở đó, ảnh hưởng của các tổ chức phi truyền thống như các nhà xây dựng góp phần vào việc vận hành metaverse và DAO với tư cách là hình thức tổ chức chính trong metaverse sẽ tiếp tục phát triển.

Đa dạng hóa các bên tham gia quản trị

Ngoài các doanh nghiệp truyền thống, nhờ việc đưa hai thực thể phi tập trung vào Hội đồng quản trị của Klaytn (GC), chúng tôi đang mở ra tiềm năng xây dựng lại toàn bộ cấu trúc quản trị của Klaytn theo cách chưa từng có tiền lệ với hàng trăm người tham gia quản trị.

Quyền biểu quyết ngày càng mạnh mẽ với sự hỗ trợ của cộng đồng

Mô hình quản trị dựa trên hoạt động stake sẽ được áp dụng để cho phép những người tham gia quản trị nhận được thêm sự hỗ trợ từ Cộng đồng Klaytn nhằm định hình Klaytn phù hợp với mong muốn của họ. Hệ số Gini sẽ ngừng hoạt động trong nay mai. Các thực thể có thể đưa ra quyết định phù hợp trong một thế giới được vũ trụ ảo hóa sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn tròng Klaytn GC. đồng quản trị của Klaytn. Chúng tôi tin rằng DAO và các nhà xây dựng sẽ dẫn dắt lĩnh vực này trong tương lai.

Mục tiêu tối thượng của cơ chế phi tập trung

Khi cấp độ của quá trình chuyển sang metaverse vượt quá ngưỡng đến hạn, hệ thống quản trị Klaytn sẽ được phân quyền hoàn toàn với DAO và các nhà xây dựng. Cuối cùng, Klaytn sẽ phát triển thành một DAO của các DAO và một nền tảng để các DAO truyền đạt tiếng nói của Cộng đồng Klaytn thông qua các cơ chế trên chuỗi.thông qua các cơ chế trên chuỗi.

Last updated