Cảnh báo

Lưu ý khi sử dụng API không gian tên eth trong Klaytn.

Klaytn hỗ trợ các API không gian tên eth, do đó giờ đây các nhà phát triển sử dụng SDK hoặc công cụ dựa trên Ethereum có thể dễ dàng di chuyển các dự án hiện tại của họ sang Klaytn. (Ví dụ: Bạn có thể thay thế URL điểm cuối trong các công cụ Ethereum để trỏ đến nút Klaytn.)

Tuy nhiên, do Klaytn và Ethereum có những khác biệt cơ bản trong thiết kế, một số API không thể được hỗ trợ đầy đủ. (Ví dụ: một số trường luôn có giá trị bằng 0)

Tài liệu này mô tả những hạn chế của các API đó.

Tiêu đề của khối

API liên quan: eth_getHeaderByNumber, eth_getHeaderByHash.

Khối

API liên quan: eth_getBlockByHash, eth_getBlockByNumber, eth_getUncleByBlockHashAndIndex, eth_getUncleByBlockNumberAndIndex.

Vì Khối chứa các trường Tiêu đề và tiêu đề đã được trình bày ở trên, phần này mô tả các trường còn lại của khối ngoại trừ tiêu đề.

Giao dịch

API liên quan: eth_getTransactionByHash, eth_getTransactionByBlockHashAndIndex, eth_getTransactionByBlockNumberAndIndex, eth_pendingTransactions.

Có rất nhiều loại giao dịch trong Klaytn và các trường cấu trúc dữ liệu thay đổi tùy theo loại.

Do đó, bạn phải kiểm tra xem cách các loại giao dịch Klaytn khác nhau được chuyển thành giao dịch Ethereum, bởi vì trong quá trình chuyển đổi, một số trường bị bỏ qua hoặc thêm vào giá trị bằng 0 hoặc giá trị giả. Điều này có nghĩa là Một số thông tin quan trọng (đối với Klaytn) sẽ bị mất trong quá trình chuyển đổi.

Xin lưu ý rằng trong tài liệu này, chúng tôi định nghĩa Giao dịch cũ của Ethereum (EthereumLegacyTransaction) là định dạng giao dịch Ethereum trước đây EIP-2718.

Khi bạn cố gắng truy vấn các giao dịch Klaytn qua api JSON-RPC của không gian tên eth, các giao dịch Klaytn sẽ được trả về dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum.

Tài liệu này mô tả chi tiết quá trình chuyển đổi (Giao dịch Klaytn -> Giao dịch cũ Ethereum).

Trường chung

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch trên Klaytn đều có các trường chung. Phần này mô tả cách các trường chung đó được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum.

Các trường chung cho FeeDelegation

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch FeeDelegation trên Klaytn đều có các trường chung. Phần này mô tả cách các trường chung cho feeDelegation (ngoại trừ các trường chung được đề cập ở trên) được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum.

Các trường chung cho PartialFeeDelegation

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch PartialFeeDelegation trên Klaytn đều có các trường chung. Phần này mô tả cách các trường chung cho partialFeeDelegation (ngoại trừ các trường chung được đề cập ở trên) được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ trên Ethereum.

Các trường khác nhau đối với từng loại giao dịch

LegacyTransaction

Giao dịch cũTransaction Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x0f5fa35be72c9c49a60c936ccdf0e85210c12ea227e679f32a6dc6c84c3cb859",
  "blockNumber": "0x47ef00c",
  "from": "0xbd4fa032e6afe41cacde8e3292fb129b857bfca8",
  "gas": "0x204c8e",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058",
  "input": "0xe2bbb1580...",
  "nonce": "0x22aa",
  /** "senderTxHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058", omitted */
  /** "signatures": [ 
   { 
    "V": "0x4055", 
    "R": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", 
    "S": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69" 
   } 
  ], omitted */
  "r": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", /** added */
  "s": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69", /** added */
  "to": "0x0cddc42b218a109ca4cf93cbef1f8740d72af7b2",
  "transactionIndex": "0xe",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 0, omitted */
  "value": "0x0"
 }
}

ValueTransfer

Giao dịch ValueTransfer Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x0f5fa35be72c9c49a60c936ccdf0e85210c12ea227e679f32a6dc6c84c3cb859",
  "blockNumber": "0x47ef00c",
  "from": "0xbd4fa032e6afe41cacde8e3292fb129b857bfca8",
  "gas": "0x204c8e",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058",
  "input": "0x", /** added */
  "nonce": "0x22aa",
  /** "senderTxHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058", omitted */
  /** "signatures": [ 
   { 
    "V": "0x4055", 
    "R": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", 
    "S": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69" 
   } 
  ], omitted */
  "r": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", /** added */
  "s": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69", /** added */
  "to": "0x0cddc42b218a109ca4cf93cbef1f8740d72af7b2",
  "transactionIndex": "0xe",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 8, omitted */
  "value": "0x49249695"
 }
}

ValueTransferMemo

Giao dịch ValueTransferMemo của Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x0f5fa35be72c9c49a60c936ccdf0e85210c12ea227e679f32a6dc6c84c3cb859",
  "blockNumber": "0x47ef00c",
  "from": "0xbd4fa032e6afe41cacde8e3292fb129b857bfca8",
  "gas": "0x204c8e",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058",
  "input": "0x32104204104", 
  "nonce": "0x22aa",
  /** "senderTxHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058", omitted */
  /** "signatures": [ 
   { 
    "V": "0x4055", 
    "R": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", 
    "S": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69" 
   } 
  ], omitted */
  "r": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", /** added */
  "s": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69", /** added */
  "to": "0x0cddc42b218a109ca4cf93cbef1f8740d72af7b2",
  "transactionIndex": "0xe",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 16, omitted */
  "value": "0x49249695"
 }
}

SmartContractDeploy

Giao dịch SmartContractDeploy của Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x93ec6f013194d4a16453fd17fb98630b89d763532208a7712d12e8fcf3900f3a",
  "blockNumber": "0x4857712",
  /** "codeFormat": "0x0", omitted */
  "from": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d",
  "gas": "0x5b8d80",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0xbf230e13023aad3c3c758b07ee3d2f7eaac45b301972f1bfa49a5bf49a1ccd7c",
  /** "humanReadable": false, omitted */
  "input": "0x6080...",
  "nonce": "0x2",
  /** "senderTxHash": "0x104e27f4cd69215f0080eca9f51bf06232c107b3209e16a7c004c7b5e619c846", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "r": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9", /** added */
  "s": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec", /** added */
  "to": "null",
  "transactionIndex": "0x6",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 40, omitted */
  "value": "0x0"
 }
}

SmartContractExecution

Giao dịch SmartContractExecution trên Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x93ec6f013194d4a16453fd17fb98630b89d763532208a7712d12e8fcf3900f3a",
  "blockNumber": "0x4857712",
  "from": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d",
  "gas": "0x5b8d80",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0xbf230e13023aad3c3c758b07ee3d2f7eaac45b301972f1bfa49a5bf49a1ccd7c",
  "input": "0x6080...",
  "nonce": "0x2",
  /** "senderTxHash": "0x104e27f4cd69215f0080eca9f51bf06232c107b3209e16a7c004c7b5e619c846", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "r": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9", /** added */
  "s": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec", /** added */
  "to": "0x6e71df210046227af62323ae35c0ea5e606a349c",
  "transactionIndex": "0x6",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 48, omitted */
  "value": "0x6449e84e47a8a80000"
 }
}

AccountUpdate

Giao dịch AccountUpdate trên Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x93ec6f013194d4a16453fd17fb98630b89d763532208a7712d12e8fcf3900f3a",
  "blockNumber": "0x4857712",
  "from": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d",
  "gas": "0x5b8d80",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0xbf230e13023aad3c3c758b07ee3d2f7eaac45b301972f1bfa49a5bf49a1ccd7c",
  /** "key": "0x02a103bf900d727fcbb4baa9f9ffc840ba947af7c7dae52ad6ef453ab5d50942e18b2f", omitted */
  "input": "0x6080...",
  "nonce": "0x2",
  /** "senderTxHash": "0x104e27f4cd69215f0080eca9f51bf06232c107b3209e16a7c004c7b5e619c846", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "r": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9", /** added */
  "s": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec", /** added */
  "to": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d", /** added */
  "transactionIndex": "0x6",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 32, omitted */
  "value": "0x6449e84e47a8a80000"
 }
}

Cancel

Giao dịch Cancel trên Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x93ec6f013194d4a16453fd17fb98630b89d763532208a7712d12e8fcf3900f3a",
  "blockNumber": "0x4857712",
  "from": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d",
  "gas": "0x5b8d80",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0xbf230e13023aad3c3c758b07ee3d2f7eaac45b301972f1bfa49a5bf49a1ccd7c",
  "input": "0x", /** added */
  "nonce": "0x2",
  /** "senderTxHash": "0x104e27f4cd69215f0080eca9f51bf06232c107b3209e16a7c004c7b5e619c846", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "r": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9", /** added */
  "s": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec", /** added */
  "to": "0x760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d", /** added */
  "transactionIndex": "0x6",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 56, omitted */
  "value": "0x0" /** added */
 }
}

ChainDataAnchoring

Giao dịch ChainDataAnchoring trên Klaytn được trình bày dưới dạng Giao dịch cũ Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xfec3dab64552e3148d8dbf8fba0bdcc4f170b458683065cf47e67c35e45ac395",
  "blockNumber": "0x3052bb2",
  "from": "0x89ecb00d2a52f2d4ead1578d60928a19ad3224bd",
  "gas": "0x186a0",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x9d64d2fb416cb4e4c2c9a4575b627d291c5139d477356af767f35dc5a887c138",
  "input": "0xf8129412941294129.",
  /** "inputJSON": {
   "blockHash": "0x2b69e9532eddd9a25dc48c53253d8bc93a29770362a8f778fe799e3493cad626",
   "transactionsRoot": "0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421",
   "parentHash": "0x094084ac3580231708c2a2dcbcf39f712a61dcc070b76a7eaaaf8b6f07a9549c",
   "receiptsRoot": "0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421",
   "stateRoot": "0x768b8ae0874e4ac5e3ef9bccbeb417b4207d562b85dfb30ecf9cc8344209a5e6",
   "blockNumber": 43372800,
   "blockCount": 86400,
   "txCount": 53777
  }, omitted */
  "nonce": "0x278",
  /** "senderTxHash": "0x104e27f4cd69215f0080eca9f51bf06232c107b3209e16a7c004c7b5e619c846", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "r": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9", /** added */
  "s": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec", /** added */
  "to": "0x89ecb00d2a52f2d4ead1578d60928a19ad3224bd", /** added */
  "transactionIndex": "0x6",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  "v": "0x4055" /** added */
  /** "typeInt": 72, omitted */
  "value": "0x0" /** added */
 }
}

Biên lai giao dịch

API liên quan: eth_getTransactionReceipt.

Theo mặc định, các trường trong Biên lai giao dịch trên Klaytn khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch. Do có rất nhiều loại giao dịch trong Klaytn, các trường biên lai giao dịch thay đổi tùy theo loại giao dịch.

Khi bạn cố gắng truy vấn các biên lai giao dịch trên Klaytn qua api JSON-RPC của không gian tên eth, các TransactionReceipt trên Klaytn sẽ được trả về dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum.

Tài liệu này mô tả chi tiết quá trình chuyển đổi (Biên lai giao dịch trên Klaytn -> Biên lai giao dịch trên Ethereum).

Trường chung

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch trên Klaytn đều có các trường chung. (Xin lưu ý rằng các trường Biên lai giao dịch trên Klaytn thay đổi tùy theo loại giao dịch.)

Phần này mô tả cách các trường chung đó được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum.

Các trường chung cho FeeDelegation

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch FeeDelegation trên Klaytn đều có các trường chung. (Xin lưu ý rằng các trường Biên lai giao dịch trên Klaytn thay đổi tùy theo loại giao dịch.)

Phần này mô tả cách các trường chung cho feeDelegation (ngoại trừ các trường chung được đề cập ở trên) được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum.

Các trường chung cho PartialFeeDelegation

Mặc dù có nhiều loại, những loại giao dịch PartialFeeDelegation trên Klaytn đều có các trường chung. (Xin lưu ý rằng các trường Biên lai giao dịch trên Klaytn thay đổi tùy theo loại giao dịch.)

Phần này mô tả cách các trường chung cho partialFeeDelegation (ngoại trừ các trường chung được đề cập ở trên) được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum.

Các trường khác nhau đối với từng loại giao dịch

Biên lai LegacyTransaction

Biên lai LegacyTransaction trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x0f5fa35be72c9c49a60c936ccdf0e85210c12ea227e679f32a6dc6c84c3cb859",
  "blockNumber": "0x47ef00c",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0xbd4fa032e6afe41cacde8e3292fb129b857bfca8",
  /** "gas": "0x204c8e", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x1c278",
  /** "input": "0xe2b...", omitted */
  "nhật ký": [
   {
    "address": "0x0cddc42b218a109ca4cf93cbef1f8740d72af7b2",
    "topics": [
     "0x90890809c654f11d6e72a28fa60149770a0d11ec6c92319d6ceb2bb0a4ea1a15",
     "0x000000000000000000000000bd4fa032e6afe41cacde8e3292fb129b857bfca8",
     "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003"
    ],
    "data": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "blockNumber": "0x47ef00c",
    "transactionHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058",
    "transactionIndex": "0xe",
    "blockHash": "0x0f5fa35be72c9c49a60c936ccdf0e85210c12ea227e679f32a6dc6c84c3cb859",
    "logIndex": "0xa",
    "removed": false
   }
  ],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x22aa", omitted */
  /** "senderTxHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058", omitted */
  /** "signatures": [ 
   { 
    "V": "0x4055", 
    "R": "0xcf815d41522d4c95d1b86b956c1101b8fef9d446358e7675e8db467ada6b7549", 
    "S": "0x39b7e32b8d689737f57ef005f13f9c65abaf89d8444b7f286a43d7df6c684d69" 
   } 
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x0cddc42b218a109ca4cf93cbef1f8740d72af7b2",
  "transactionHash": "0x6ad3b34e12242a2ef8daadea7ebf538f735d9cad400e1a8745263c877cfb9058",
  "transactionIndex": "0xe",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 0, omitted */
  /** "value": "0x0" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch ValueTransfer

Biên lai giao dịch ValueTransfer Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xa500c5bc0e0410a60961fca0a4beceb19f1af9a42c5cbcfad7818865eb0ee114",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5994af2bfe0bdaf7f66ec3d7924e5647094718bf",
  "transactionHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 8, omitted */
  /** "value": "0xa5c40c07eb33e87000" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch ValueTransferMemo

Giao dịch ValueTransferMemo trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xa500c5bc0e0410a60961fca0a4beceb19f1af9a42c5cbcfad7818865eb0ee114",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  /** "input": "0x32142912492149122", omitted */
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5994af2bfe0bdaf7f66ec3d7924e5647094718bf",
  "transactionHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 16, omitted */
  /** "value": "0xa5c40c07eb33e87000" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch SmartContractDeploy

Biên lai giao dịch SmartContractDeploy trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xda357820b1d70922422219dd6d2d3507f4af32588b90a0a7f825ce36887f2de6",
  "blockNumber": "0x487d166",
  /** "codeFormat": "0x0", omitted */
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  /** "humanReadable": false, omitted */
  /** "input": "0x6080...", omitted */
  "nhật ký": [
   {
    "address": "0xf1ac00f758a5baf71507e1d62e2c9dab6aaaf49f",
    "topics": [
     "0x8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e0",
     "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
     "0x000000000000000000000000760fcf5159263b7cf39b0751e7d2bb008d09147d"
    ],
    "data": "0x",
    "blockNumber": "0x4857712",
    "transactionHash": "0xbf230e13023aad3c3c758b07ee3d2f7eaac45b301972f1bfa49a5bf49a1ccd7c",
    "transactionIndex": "0x6",
    "blockHash": "0x93ec6f013194d4a16453fd17fb98630b89d763532208a7712d12e8fcf3900f3a",
    "logIndex": "0x42",
    "removed": false
   }
  ],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": null,
  "transactionHash": "0x7ef015c30dbe02cf68870a8b740635266e28abe25d68c4f467affe88956729c4",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 40, omitted */
  /** "value": "0x0" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch SmartContractExecution

Biên lai giao dịch SmartContractExecution trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xa500c5bc0e0410a60961fca0a4beceb19f1af9a42c5cbcfad7818865eb0ee114",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  /** "input": "0x32142912492149122", omitted */
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5994af2bfe0bdaf7f66ec3d7924e5647094718bf",
  "transactionHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 48, omitted */
  /** "value": "0xa5c40c07eb33e87000" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch AccountUpdate

Biên lai giao dịch AccountUpdate trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xa500c5bc0e0410a60961fca0a4beceb19f1af9a42c5cbcfad7818865eb0ee114",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  /** "key": "0x02a102a288c3fb864a012dbe6ca84fcd2afcd9b390cf473b4d35a0126c3164ac3e7f73", omitted */
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237", /** added */
  "transactionHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 32, omitted */
  /** "value": "0xa5c40c07eb33e87000" omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch Cancel

Biên lai giao dịch Cancel trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xda357820b1d70922422219dd6d2d3507f4af32588b90a0a7f825ce36887f2de6",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237", /** added */
  "transactionHash": "0x7ef015c30dbe02cf68870a8b740635266e28abe25d68c4f467affe88956729c4",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 56, omitted */
 }
}

Biên lai giao dịch ChainDataAnchoring

Biên lai giao dịch ChainDataAnchoring trên Klaytn được trình bày dưới dạng Biên lai giao dịch trên Ethereum như dưới đây.

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xda357820b1d70922422219dd6d2d3507f4af32588b90a0a7f825ce36887f2de6",
  "blockNumber": "0x487d166",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0xa0dbd0", /** added */
  "effectiveGasPrice": "0x143ec7aafa", /** added */
  "from": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237",
  /** "gas": "0x5208", omitted */
  /** "gasPrice": "0x5d21dba00", omitted */
  "gasUsed": "0x5208",
  /** "input": "0xf8...", omitted */
  /** "inputJSON": {
   "blockHash": "0x2b69e9532eddd9a25dc48c53253d8bc93a29770362a8f778fe799e3493cad626",
   "transactionsRoot": "0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421",
   "parentHash": "0x094084ac3580231708c2a2dcbcf39f712a61dcc070b76a7eaaaf8b6f07a9549c",
   "receiptsRoot": "0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421",
   "stateRoot": "0x768b8ae0874e4ac5e3ef9bccbeb417b4207d562b85dfb30ecf9cc8344209a5e6",
   "blockNumber": 43372800,
   "blockCount": 86400,
   "txCount": 53777
  }, omitted */
  "nhật ký": [],
  "nhật kýBloom": "0x00...",
  /** "nonce": "0x120", omitted */
  /** "senderTxHash": "0xd1f9019b8ddd8929d0b090d130b2d73df8f2318686782b232d43d9ffb69b26bf", omitted */
  /** "signatures": [
   {
    "V": "0x4056",
    "R": "0xa95c8fcf98c0b43eec70aa7749dd1f8f4f9b54e7aa882c28bb25d72d7ef627b9",
    "S": "0x46e2c676b314fc55f05caf87ad695443b347beb6fac8f6d355201ac2a49c45ec"
   }
  ], omitted */
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0x5386d9f21be7034ba3aeadc7bedb5ea4dd538237", /** added */
  "transactionHash": "0x7ef015c30dbe02cf68870a8b740635266e28abe25d68c4f467affe88956729c4",
  "transactionIndex": "0x5",
  "type": "0x0", /** data type converted (string -> hexutil.Uint64(0)) */
  /** "typeInt": 72, omitted */
 }
}

Last updated