caver.rpc.governance

caver.rpc.governance cung cấp lệnh gọi JSON-RPC với không gian tên governance.

caver.rpc.governance.vote

caver.rpc.governance.vote(key, value [, callback])

Gửi một phiếu bầu mới. Nếu nút có quyền biểu quyết dựa trên chế độ quản trị thì có thể gửi phiếu bầu. Nếu không, một thông báo lỗi sẽ được trả về và phiếu bầu sẽ bị bỏ qua.

Tham số

TêntypeMô tả

khóa

chuỗi

Tên của tùy chọn cài đặt cấu hình sẽ được thay đổi. Khóa có dạng "domain.field".

giá trị

chuỗi | số | boolean

Các loại giá trị khác nhau cho từng khóa.

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Để biết thêm chi tiết về khóagiá trị cho caver.rpc.governance.vote, vui lòng tham khảo governance_vote.

Giá trị trả về

Promise trả về chuỗi

typeMô tả

chuỗi

Kết quả gửi phiếu bầu.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.vote('governance.governancemode', 'ballot').then(console.log)
Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công.

caver.rpc.governance.showTally

caver.rpc.governance.showTally([callback])

Cung cấp số phiếu bầu quản trị hiện tại. Thông tin này sẽ hiển thị tỷ lệ tán thành tổng hợp theo tỷ lệ phần trăm. Thay đổi được đề xuất sẽ được thông qua khi tỷ lệ trên 50%.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Mảng

LoạiMô tả

Mảng

Một mảng chứa giá trị phiếu bầu và tỷ lệ tán thành theo phần trăm.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.showTally().then(console.log)
[
 {
  Key: 'governance.unitprice',
  Value: 25000000000,
  ApprovalPercentage: 33.33333333333333
 }
]

caver.rpc.governance.getTotalVotingPower

caver.rpc.governance.getTotalVotingPower([callback])

Cung cấp tổng của tất cả quyền biểu quyết mà CN có. Mỗi CN có 1.0 ~ 2.0 quyền biểu quyết. Trong chế độ quản trị "không" và "duy nhất", totalVotingPower không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về số

LoạiMô tả

số

Tổng quyền biểu quyết.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getTotalVotingPower().then(console.log)
3

caver.rpc.governance.getMyVotingPower

caver.rpc.governance.getMyVotingPower([callback])

Cung cấp quyền biểu quyết của nút. Quyền biểu quyết có thể nằm trong khoảng từ 1,0 ~ 2,0. Trong chế độ quản trị "không" và "duy nhất", totalVotingPower không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về số

LoạiMô tả

số

Quyền biểu quyết của nút.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getMyVotingPower().then(console.log)
1

caver.rpc.governance.getMyVotes

caver.rpc.governance.getMyVotes([callback])

Cung cấp thông tin phiếu bầu của tôi trong một giai đoạn. Mỗi phiếu bầu được lưu trữ trong một khối khi nút của người dùng tạo một khối mới. Sau khi giai đoạn hiện tại kết thúc, thông tin này sẽ bị xóa.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Mảng

LoạiMô tả

Mảng

Trạng thái Bỏ phiếu của nút trong một giai đoạn.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getMyVotes().then(console.log)
[
 {
  Key: 'governance.unitprice',
  Value: 25000000000,
  Casted: true,
  BlockNum: 76899
 }
]

caver.rpc.governance.getChainConfig

caver.rpc.governance.getChainConfig([callback])

Cung cấp cấu hình chuỗi gốc. Vì hàm này chỉ lưu trữ cấu hình gốc, nên nếu có thay đổi trong chế độ quản trị được thực hiện thông qua biểu quyết thì kết quả của chainConfig sẽ thay đổi so với trạng thái hiện tại. Để xem thông tin hiện tại, vui lòng sử dụng itemsAt.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Cấu hình chuỗi gốc

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getChainConfig().then(console.log)
{
 chainId: 10000,
 istanbul: { epoch: 30, policy: 2, sub: 22 },
 unitPrice: 25000000000,
 deriveShaImpl: 2,
 governance: {
  governingNode: '0xbeafcca672100a88a953fcf5e882cb763f9e3de9',
  governanceMode: 'single',
  reward: {
   mintingAmount: 6400000000000000000,
   ratio: '50/40/10',
   useGiniCoeff: true,
   deferredTxFee: true,
   stakingUpdateInterval: 60,
   proposerUpdateInterval: 30,
   minimumStake: 5000000
  },
  kip71: {
   lowerboundbasefee: 25000000000,
   upperboundbasefee: 750000000000,
   gastarget: 30000000,
   maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
   basefeedenominator: 20
  }
 }
}

caver.rpc.governance.getNodeAddress

caver.rpc.governance.getNodeAddress([callback])

Cung cấp địa chỉ của nút mà người dùng đang sử dụng. Nó được lấy từ nodekey và được sử dụng để ký các thông báo đồng thuận. Và giá trị "governingnode" phải là một trong những địa chỉ nút của nút xác thực.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về chuỗi

LoạiMô tả

chuỗi

Địa chỉ của nút.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getNodeAddress().then(console.log)
0xbeafcca672100a88a953fcf5e882cb763f9e3de9

caver.rpc.governance.getItemsAt

caver.rpc.governance.getItemsAt([blockNumberOrTag] [, callback])

Trả về các mục quản trị tại một khối cụ thể. Đây là kết quả của việc biểu quyết trước đó của khối và được sử dụng làm cấu hình cho chuỗi ở số khối đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

blockNumberOrTag

số | chuỗi

(tùy chọn) Số khối hoặc chuỗi mới nhất hoặc cũ nhất. Nếu bị bỏ qua, chuỗi mới nhất sẽ được sử dụng.

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Mục quản trị.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getItemsAt().then(console.log)
{
 'governance.governancemode': 'ballot',
 'governance.governingnode': '0xbeafcca672100a88a953fcf5e882cb763f9e3de9',
 'governance.unitprice': 25000000000,
 'istanbul.committeesize': 22,
 'istanbul.epoch': 30,
 'istanbul.policy': 2,
 'kip71.basefeedenominator': 20,
 'kip71.gastarget': 30000000,
 'kip71.lowerboundbasefee': 25000000000,
 'kip71.maxblockgasusedforbasefee': 60000000,
 'kip71.upperboundbasefee': 750000000000,
 'reward.deferredtxfee': true,
 'reward.minimumstake': '5000000',
 'reward.mintingamount': '6400000000000000000',
 'reward.proposerupdateinterval': 30,
 'reward.ratio': '50/40/10',
 'reward.stakingupdateinterval': 60,
 'reward.useginicoeff': true
}

> caver.rpc.governance.getItemsAt('latest').then(console.log)

caver.rpc.governance.getPendingChanges

caver.rpc.governance.getPendingChanges([callback])

Trả về danh sách các mục đã nhận đủ số phiếu nhưng chưa hoàn tất. Vào cuối giai đoạn hiện tại, những thay đổi này sẽ được hoàn tất và kết quả sẽ có hiệu lực từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Các thay đổi hiện đang chờ xử lý bao gồm các khóa và giá trị.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getPendingChanges().then(console.log)
{ 'governance.governancemode': 'single' }

caver.rpc.governance.getIdxCache

caver.rpc.governance.getIdxCache([callback])

Trả về một mảng idxCache hiện tại trong bộ nhớ đệm. idxCache chứa số khối nơi diễn ra thay đổi quản trị. Theo mặc định, bộ đệm có thể có tối đa 1000 số khối trong bộ nhớ.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

Mảng

Số khối nơi diễn ra việc thay đổi quản trị.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getIdxCache().then(console.log)
[ 0, 60, 321180 ]

caver.rpc.governance.getIdxCacheFromDb

caver.rpc.governance.getIdxCacheFromDb([callback])

Trả về một mảng chứa tất cả các số khối mà tại đó mọi thay đổi quản trị đã từng diễn ra. Kết quả của idxCacheFromDb giống hoặc dài hơn kết quả của idxCache.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

typeMô tả

Mảng

Số khối nơi diễn ra việc thay đổi quản trị.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getIdxCacheFromDb().then(console.log)
[ 0, 60, 321180 ]

caver.rpc.governance.getItemCacheFromDb

caver.rpc.governance.getItemCacheFromDb([callback])

Trả về thông tin quản trị được lưu trữ trên khối đã cho. Nếu không có thay đổi nào được lưu trữ trong khối đã cho, hàm sẽ trả về null.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Tham số

TêntypeMô tả

blockNumber

số | chuỗi

Số khối hoặc chuỗi số hex để truy vấn thay đổi quản trị được thực hiện trên khối.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Thông tin quản trị được lưu trữ tại một khối nhất định.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getItemCacheFromDb(540).then(console.log)
{
 'governance.governancemode': 'single',
 'governance.governingnode': '0xbeafcca672100a88a953fcf5e882cb763f9e3de9',
 'governance.unitprice': 25000000000,
 'istanbul.committeesize': 22,
 'istanbul.epoch': 30,
 'istanbul.policy': 2,
 'kip71.basefeedenominator': 30,
 'kip71.gastarget': 30000000,
 'kip71.lowerboundbasefee': 25000000000,
 'kip71.maxblockgasusedforbasefee': 60000000,
 'kip71.upperboundbasefee': 750000000000,
 'reward.deferredtxfee': true,
 'reward.minimumstake': '5000000',
 'reward.mintingamount': '6400000000000000000',
 'reward.proposerupdateinterval': 30,
 'reward.ratio': '50/40/10',
 'reward.stakingupdateinterval': 60,
 'reward.useginicoeff': true
}

> caver.rpc.governance.getItemCacheFromDb(1).then(console.log)
null

caver.rpc.governance.getVotes

caver.rpc.governance.getVotes([callback])

Trả về số phiếu bầu từ tất cả các nút trong một giai đoạn. Những phiếu bầu này được thu thập từ tiêu đề của mỗi khối.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

Mảng

Phiếu bầu hiện tại bao gồm các khóa, giá trị và địa chỉ nút.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getVotes().then(console.log)
[{
  key: 'reward.minimumstake',
  validator: '0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2',
  value: '5000000'
}, {
  key: 'reward.useginicoeff',
  validator: '0xa5bccb4d279419abe2d470f8c04dec0789ac2d54',
  value: false
}]

caver.rpc.governance.getStakingInfo

caver.rpc.governance.getStakingInfo([blockNumberOrTag] [, callback])

Trả về thông tin nắm giữ tại một khối cụ thể.

Tham số

TênLoạiMô tả

blockNumberOrTag

số | chuỗi

(tùy chọn) Số khối hoặc chuỗi mới nhất hoặc cũ nhất. Nếu bị bỏ qua, chuỗi mới nhất sẽ được sử dụng.

callback

hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng

LoạiMô tả

đối tượng

Thông tin nắm giữ. Tham khảo governance_getStakingInfo để biết mô tả về kết quả trả về.

Ví dụ

> caver.rpc.governance.getStakingInfo().then(console.log)
{
 BlockNum: 321600,
 CouncilNodeAddrs: [],
 CouncilStakingAddrs: [],
 CouncilRewardAddrs: [],
 KIRAddr: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 PoCAddr: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 UseGini: false,
 Gini: -1,
 CouncilStakingAmounts: []
}

Last updated