Quản lý tài khoản

CẢNH BÁO: Hãy ghi nhớ mật khẩu của bạn. Nếu quên mật khẩu của tài khoản, bạn sẽ không thể truy cập tài khoản đó nữa. Ở đây không có tùy chọn quên mật khẩu**. Hãy đừng bao giờ quên mật khẩu. **

Klaytn cung cấp hai công cụ tạo dòng lệnh hữu ích, kenbảng điều khiển JavaScript, giúp các nhà phát triển quản lý tài khoản. Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG hỗ trợ việc xuất mã khóa riêng tư theo định dạng không được mã hóa.

ken

Mã nhị phân nút điểm cuối Klaytn ken cho phép quản lý tài khoản thông qua lệnh tài khoản. Lệnh tài khoản cho phép bạn tạo ra các tài khoản mới, liệt kê tất cả các tài khoản hiện có, nhập mã khóa riêng tư vào một tài khoản mới, chuyển sang định dạng mã khóa mới nhất và thay đổi mật khẩu của bạn.

Cách sử dụng

$ ken tài khoản <command> [options...] [arguments...]

Lệnh

$ ken tài khoản -help...
COMMANDS:
   list  Print summary of existing tài khoảns
   new   Create a new tài khoản
   update Update an existing tài khoản
   import Import a private key into a new tài khoản
...

Bạn có thể nhận thông tin về các lệnh con bằng ken tài khoản <command> --help.

$ ken tài khoản list --help
list [command options] [arguments...]

Print a short summary of all tài khoảns

KLAY OPTIONS:
 --dbtype value            Blockchain storage database type ("leveldb", "badger") (default: "leveldb")
 --datadir "/Users/ethan/Library/KEN" Data directory for the databases and keystore
 --keystore              Directory for the keystore (default = inside the datadir)

DATABASE OPTIONS:
 --db.no-partitioning Disable partitioned databases for persistent storage

Thư mục dữ liệu

Các tập tin lưu trữ khóa được lưu trữ trong <DATADIR>/keystore. Bạn có thể chỉ định thư mục dữ liệu như sau. Chúng tôi đề nghị bạn nên thực thi lệnh ken tài khoản với tùy chọn --datadir. Chỉ thư mục dữ liệu đến DATA_DIR đặt trong kend.conf để chia sẻ các tài khoản của bạn một cách suôn sẻ với Nút điểm cuối.

$ ken tài khoản new --datadir <DATADIR>
$ ken tài khoản new --datadir "~/kend_home"

Nếu bạn không chỉ định thư mục dữ liệu, vị trí mặc định sẽ như sau.

 • Mac: ~/Library/KEN

 • Linux: ~/.ken

Bảng điều khiển JavaScript

Để kết nối với biểu giá điều khiển JavaScript, EN phải ở trạng thái đang chạy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khởi chạy EN. Khởi chạy EN và kết nối với bảng điều khiển như dưới đây.

Cách sử dụng

$ kend start
Starting kend: OK

$ ken attach ~/kend_home/klay.ipc
Chào mừng bạn đến với bảng điều khiển Klaytn JavaScript!

instance: Klaytn/vX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X
 datadir: ~/kend_home
 modules: admin:1.0 debug:1.0 governance:1.0 istanbul:1.0 klay:1.0 miner:1.0 net:1.0 personal:1.0 rpc:1.0 txpool:1.0

>

Lệnh

personal hoặc klay để xem danh sách các hàm có sẵn. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các hàm sau.

> personal.newAccount()
> personal.importRawKey()
> personal.unlockAccount()
> klay.tài khoảns
> klay.getBalance()

Thư mục dữ liệu

Khi bạn tạo một tài khoản, tập tin lưu trữ khóa sẽ được lưu trữ trong <DATADIR>keystore. <DATADIR>DATA_DIR được đặt trong kend.conf. Nếu bạn làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh với ví dụ đã cho, thư mục đó sẽ phải là ~/kend_home.

Last updated