v1.4.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.4.1

Thay đổi

  • Thay đổi thời gian chờ mặc định cho roundchange từ 3 giây thành 10 giây

Last updated