Hướng dẫn cài đặt

Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của ken trên trang Tải xuống.

Phân bổ lưu trữ Linux

Tập tin lưu trữ bao gồm tập tin nhị phân thực thi và cấu hình có cấu trúc như sau.

Lưu ý: KHÔNG thay đổi cấu trúc hoặc tên tập tin. Nếu bạn thay đổi điều đó, nút có thể sẽ không hoạt động đúng.

- bin
  |- ken
  |- kend
- conf
  |- kend.conf
Tên tập tinMô tả tập tin

bin/ken

Tập tin thực thi EN

bin/kend

Tập tin lệnh bắt đầu/kết thúc EN

conf/kend.conf

Tập tin cấu hình EN

Cài đặt

Quá trình cài đặt chính là giải nén gói đã tải về tại nơi bạn muốn cài đặt gói.

$ tar zxf ken-vX.X.X-linux-amd64.tar.gz

Hoặc,

$ tar zxf ken-baobab-vX.X.X-linux-amd64.tar.gz

Lưu ý: nên thêm đường dẫn thư mục chưa giải nén ken-linux-amd64/bin vào biến môi trường $PATH để chạy kenkend trên toàn hệ thống. Ví dụ,

$ export PATH=$PATH:~/downloaded/path/ken-linux-amd64/bin

Các phần khác giả định rằng đường dẫn đã được thêm vào biến.

Phân bổ RPM (RHEL/CentOS/Fedora)

Cài đặt RPM đã tải về

Bạn có thể cài đặt RPM đã tải về với lệnh yum sau đây.

$ yum install kend-vX.X.X.el7.x86_64.rpm

Hoặc,

$ yum install kend-baobab-vX.X.X.el7.x86_64.rpm

Cài đặt từ Klaytn Yum Repo

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt kend từ Klaytn Yum repo, chạy:

$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/klaytn.repo https://packages.klaytn.net/config/rhel/7/prod.repo && sudo yum install kend

Vị trí đã cài đặt

Tập tin đã cài đặt nằm ở vị trí như sau.

Tên tập tinVị trí

ken

/usr/bin/ken

kend.conf

/etc/kend/conf/kend.conf

Last updated