5. Tổng quan về mã Frontend

 1. src/index.js - Điểm mở đầu ứng dụng của chúng tôi

 2. static/index.html - index.html

 3. src/routes.js: Chứa định nghĩa định tuyến

 4. src/App.js - Thành phần gốc trong ứng dụng của chúng tôi

 5. src/klaytn/caver.js - Tạo kết nối với nút Klaytn

1) src/index.js:

import ReactDOM from 'react-dom'

import App from './App'
import renderRoutes from './routes'

import './index.scss'

// Render App(thành phần gốc).
ReactDOM.render(
 renderRoutes(App),
 document.getElementById('root')
)

// thay hot module.
if (module.hot) {
 module.hot.accept('./App.js', () => {
  const NextApp = require('./App').default
  ReactDOM.render(renderRoutes(NextApp), document.getElementById('root'))
  console.log('Đã thay hot module..')
 })
}

'index.js' là tập tin javascript chính cho ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi. Đây là điểm khởi đầu cho ứng dụng của chúng tôi.

Nó sử dụng thư viện 'react-dom' để render một thành phần React vào DOM trong container('#root') được cấp và trả về tham chiếu đến thành phần đó. Tóm lại, qua 'react-dom' DOM ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi sẽ được gán thành <div id="root"></div> trong file public/index.html.

2) static/index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="theme-color" content="#000000">
  <title>klay blockchain-based app</title>
 </head>
 <body>
  <noscript>
   Bạn cần bật JavaScript để chạy ứng dụng này.
  </noscript>
  <div id="root"></div> <!-- DOM sẽ được gán vào đây. -->
  <!--
   Đây là tập tin HTML mẫu.
   Nếu mở trực tiếp từ trình duyệt, bạn sẽ thấy một trang trống.

   Bạn có thể thêm webfonts, tag meta hoặc dữ liệu phân tích vào tập tin này.
   Bước built sẽ đặt các script bundle vào tag <body>.

   Để bắt đầu phát triển, chạy `npm start` hoặc `yarn start`.
   Để tạo bundle cho môi trường production, sử dụng `npm run build` hoặc `yarn build`.
  -->
 </body>
</html>

index.html là tập tin HTML để render ra ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web React chính thức https://reactjs.org/docs/react-dom.html#render

3) src/routes.js:

import React from 'react'
import { Router, Route, IndexRoute, browserHistory } from 'react-router'

import Count from 'components/Count'

const renderRoutes = rootComponent => (
 <Router history={browserHistory}>
  <Route component={rootComponent}>
   <Route path="/" component={Count} />
  </Route>
 </Router>
)

export default renderRoutes

'routes.js' chứa định nghĩa định tuyến cho ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi. Vì là thành phần gốc, thành phần 'App.js' render ra các thành phần con được định nghĩa trong tập tin 'route.js'. Bằng mã lệnh trên, thành phần 'Count' sẽ được render thành con của rootComponent khi đường dẫn URL của trình duyệt là "/".

Để biết thêm thông tin, truy cập thư viện github React router https://github.com/ReactTraining/react-router/blob/v3.2.1/docs/API.md

4) src/App.js:

import React, { Component } from 'react'

import { cav } from 'klaytn/caver'
import BlockNumber from 'components/BlockNumber'
import Auth from 'components/Auth'

import './App.scss'

class App extends Component {
 componentWillMount() {
  /**
   * sessionStorage là tính năng của trình duyệt internet dùng để lưu trữ dữ liệu
   * đến khi đóng tab trình duyệt.
   */
  const walletFromSession = sessionStorage.getItem('walletInstance')

  // Nếu tồn tại giá trị 'walletInstance', thêm giá trị này vào ví của caver
  if (walletFromSession) {
   try {
    cav.klay.tài khoảns.wallet.add(JSON.parse(walletFromSession))
   } catch (e) {
    // Nếu giá trị trong sessionStorage không phải là phiên bản ví hợp lệ,
    // gỡ nó khỏi sessionStorage.
    sessionStorage.removeItem('walletInstance')
   }
  }
 }

 render() {
  return (
   <div className="App">
    <BlockNumber />
    <Auth />
    {this.props.children}
   </div>
  )
 }
}

export default App

'App.js' là thành phần gốc của ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi.

render() {
 return (
  <div className="App">
   <BlockNumber />
   <Auth />
   {this.props.children}
  </div>
 )
}

Nó render BlockNumber, Auth và thành phần {this.props.children}. {this.props.children} sẽ được gán theo tập tin routes.js. Nếu đường dẫn url của trình duyệt là /, nó sẽ render thành phần <Count />.

componentWillMount() {
 /**
   * sessionStorage là tính năng của trình duyệt internet dùng để lưu trữ dữ liệu
   * đến khi đóng tab trình duyệt.
  */
 const walletFromSession = sessionStorage.getItem('walletInstance')

 // Nếu tồn tại giá trị 'walletInstance', thêm giá trị này vào ví của caver
 if (walletFromSession) {
  try {
   cav.klay.tài khoảns.wallet.add(JSON.parse(walletFromSession))
  } catch (e) {
    // Nếu giá trị trong sessionStorage không phải là phiên bản ví hợp lệ,
    // gỡ nó khỏi sessionStorage.
   sessionStorage.removeItem('walletInstance')
  }
 }
}

componentWillMount kiểm tra xem có phiên walletInstance trong sessionStorage của trình duyệt không. phiên walletInstance có thể không tồn tại nếu bạn chưa đăng nhập vào ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi lần nào. Nếu không, phiên walletInstance sẽ có trong chuỗi JSON string, nếu có, nó sẽ thêm một phiên bản ví vào ví của caver. Bạn có thể thêm một phiên bản ví vào caver bằng cav.klay.tài khoảns.wallet.add(JSON.parse(walletFromSession)). Để biết thêm thông tin về caver.klay.tài khoảns.wallet.add, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.wallet.add](../../../sdk/caver-js/v1.4.1/api-references/caver.klay.tài khoảns.md#wallet-add)

cf) Cần có JSON.parse vì phiên walletInstance được lưu trữ là chuỗi JSON.

5) src/klaytn/caver.js:

/**
 * thư viện caver-js tạo kết nối với nút klaytn.
 * Bạn có thể kết nối với node klaytn cụ thể bằng cách thay đổi giá trị của 'rpcURL'.
 * Nếu bạn đang chạy node đầy đủ klaytn, đặt rpcURL thành URL nút của mình.
 * ex) rpcURL: 'http://localhost:8551'
 */
import Caver from 'caver-js'

export const config = {
 rpcURL: 'https://public-en-baobab.klaytn.net/'
}

export const cav = new Caver(config.rpcURL)

export default cav

Thư viện caver-js tạo kết nối với nút Klaytn. Sau khi tạo kết nối, bạn có thể lấy được số khối hiện tại nhờ nút và gọi các phương pháp hợp đồng.

Bạn có thể kết nối với nút dành riêng cho Klaytn bằng cách chỉ định nó trong 'rpcURL'.

 • Nếu bạn đang chạy node đầy đủ Klaytn, bạn có thể đặt rpcURL thành URL nút của mình.

  ví dụ, rpcURL: 'http://localhost:8551'

Last updated