Di chuyển hợp đồng Ethereum

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng hợp đồng Ethereum trên Klaytn mà không cần sửa đổi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý hai vấn đề sau.

Hỗ trợ Solidity

  • Mạng lưới Baobab hiện tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) phiên bản London.

  • Mạng lưới Cypress hiện tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) phiên bản London.

Nâng cấp giao thức v1.7.0 - thay đổi không tương thích bao gồm các mục liên quan đến hard fork Istanbul và các mục riêng của Klaytn. Nó đã được kích hoạt từ số khối #75,373,312 đối với mạng lưới Baobab và #86,816,005 đối với mạng lưới Cypress.

Nâng cấp giao thức v1.7.3 - thay đổi không tương thích bao gồm Base Fee từ lần hard fork London. Nó đã được kích hoạt từ số khối #80,295,291 đối với mạng lưới Baobab và #86,816,005 đối với mạng lưới Cypress.

Nâng cấp giao thức v1.8.0 - thay đổi không tương thích bao gồm Base Fee từ lần hard fork London. Nó đã được kích hoạt từ số khối #86,513,895 đối với mạng lưới Baobab và #86,816,005 đối với mạng lưới Cypress.

Không đảm bảo tính tương thích ngược với các phiên bản EVM khác trên Klaytn. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị biên dịch mã Solidity với tùy chọn mục tiêu chính xác theo trạng thái nâng cấp giao thức.

  • Baobab: --evm-version london

  • Cypress: --evm-version london

  • Khác (chuỗi riêng/dịch vụ): được xác định theo trạng thái nâng cấp giao thức

Vui lòng tham khảo cách thiết lập phiên bản EVM của solc.

Dưới đây là một lệnh ví dụ:

$ solc --evm-version london contract.sol

Cặp khóa tách rời

Klaytn [tách riêng cặp khóa khỏi địa chỉ](../klaytn/design/tài khoảns.md#decoupling-key-pairs-from-addresses). Nếu người dùng [cập nhật tài khoản](../klaytn/design/transactions/basic.md#txtypetài khoảnupdate), khóa riêng tư cho tài khoản cụ thể sẽ được thay thế bằng một khóa khác. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ không ảnh hưởng đến logic kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, nếu logic kinh doanh của bạn bao gồm ecrecover, bạn nên cân nhắc sử dụng validateSender. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tại đây.

Last updated