v1.5.2

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.5.2

Tính năng mới

 • Đã triển khai trình tìm nạp dữ liệu chuỗi để đẩy dữ liệu chuỗi khối vào RDB trong thời gian thực

  • Đã triển khai trình tìm nạp dữ liệu chuỗi để tải lịch sử chuyển token (#586)

  • Đã triển khai trình tìm nạp dữ liệu chuỗi để tải dữ liệu giao dịch nội bộ/đặt lại (#587)

  • Đã triển khai trình tìm nạp dữ liệu chuỗi để tải dữ liệu hợp đồng (#588)

 • Đã triển khai hỗ trợ cho Anchor API của KAS trong nút chuỗi dịch vụ (#591)

  • Các khối trong một chuỗi dịch vụ có thể dễ dàng neo vào Baobab/Cypress qua Anchor API của KAS sử dụng tuỳ chọn lệnh (#653)

  • Tuỳ chọn lệnh txpool.allow-local-anchortx cho phép neo quá trình gửi giao dịch qua JSON-RPC (#614)

  • Hỗ trợ cho kiểu dữ liệu neo mới (định dạng JSON) (#614)

Khác

 • Đã thêm việc triển khai cơ sở dữ liệu mới (DynamoDB) (#633, #624, #615, #598)

 • Đã thêm cờ overwrite-genesis để khởi tạo khối khởi nguyên với trạng thái đã có (#649)

 • Đã triển khai giao diện bộ nhớ đệm stateDB để hỗ trợ nhiều kiểu triển khai bộ nhớ đệm (#646)

Last updated