v1.6.0

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Tính năng mới

 • Giới thiệu KES (Hệ thống điểm cuối Klaytn) (#707, #709)

  • Hỗ trợ bộ nhớ đệm và cơ sở dữ liệu chung

  • Nút trình tìm nạp KES xử lý khối, còn nút Dịch vụ KES cung cấp API với bộ nhớ đệm/cơ sở dữ liệu chung mà không cần xử lý

 • Thêm API debug.startCollectingTrieStats để hiển thị số liệu thống kê của trie trạng thái (#740)

 • Thêm API debug.getModifiedStorageNodesByNumber để trả về các nút trie đã sửa đổi từ lưu trữ hợp đồng (#742)

 • Thêm bản ghi để hiển thị tóm tắt xử lý khối (#747)

 • Thêm các trình theo dõi unigram/bigram/trigram và sửa lỗi trong trình theo dõi 4 byte (#752)

 • Hỗ trợ ABIEncoderV2 đóng gói mảng động và loại lát cắt (#753)

 • Hỗ trợ ABI mở loại tuple và các mảng bytesN (#807, #792, #786)

 • Giới thiệu tùy chọn state.trie-cache-save-period để định kỳ lưu bộ nhớ đệm nhanh vào filesystem (#828)

 • Thêm API debug.StartContractWarmUp(common.Address) để khởi động nút trie lưu trữ hợp đồng (#831)

 • Giới thiệu trình tìm nạp trước trạng thái để triển khai các khối và giao dịch trong tương lai so với trạng thái hiện tại cho bộ nhớ đệm trie trạng thái tải trước (#832, #860)

Cải thiện

 • Chia dữ liệu chuỗi để gửi tin nhắn Kafka bằng trình tìm nạp dữ liệu chuỗi (#708, #712)

 • Thay đổi metrics.Meter thành metrics.Timer (#817)

 • Cập nhật ảnh ID docker mặc định (#824)

 • Tăng hạn mức FD lên giá trị tối đa của quy trình (#827)

Sửa lỗi

 • Sửa đường dẫn để lưu bộ nhớ đệm nút trie (#751)

Khác

 • Vô hiệu hóa seek compaction cho LevelDB (#715)

 • Thực hiện tái cấu trúc mã (#730, #733, #735)

 • Cập nhật golang lên phiên bản 1.15.7 (#875, #871)

Last updated