caver-java ~v1.4.0

caver-java là một thư viện Java và Android nhỏ nhẹ, linh hoạt và tiện lợi, dụng để tương tác với các máy khách (nút) trên mạng lưới Klaytn: Thư viện này là một giao diện cho phép các ứng dụng Java dễ dàng giao tiếp với mạng Klaytn.

Tính năng

  • Hoàn tất việc triển khai API máy khách JSON-RPC của Klaytn qua HTTP và IPC

  • Hỗ trợ đối với giao dịch, tài khoản và các loại khóa tài khoản của Klaytn

  • Tự động tạo lớp vỏ bọc bằng Java cho hợp đồng thông minh để triển khai và thực thi hợp đồng thông minh từ mã Java gốc

  • Tạo ví mới và quản lý các ví Klaytn

  • Các công cụ dòng lệnh

  • Tính tương thích với Android

Last updated