v0.8.2

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.8.2

Thay đổi

 • Kích hoạt tính năng khám phá ngang hàng trong cấu hình của kend

 • Cải thiện thông số prometheus

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.8.1 (không xuất bản)

Sửa lỗi

 • Thay đổi giá trị trả về hoặc đầu ra của hai hàm RPC API

  • klay_getAccountKey

   • Đổi thành trả về nil thay vì AccountKeyLegacy khi tài khoản mục tiêu không tồn tại

  • klay_getBlockXXX

   • Thay đổi đầu ra để có cùng các trường dữ liệu khối với các trường của klay_getBlock

 • Điều chỉnh một số cấp độ bản ghi để giảm tin nhắn bản ghi

 • Sửa lỗi data race được phát hiện bởi công cụ phát hiện lỗi race của Go

 • Sửa một số lỗi về mã

Cải thiện

 • Nâng cao việc triển khai khám phá nút

 • Cải thiện tin nhắn lỗi nội bộ

 • Cập nhật mã thử nghiệm

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.8.0 (không xuất bản)

Tính năng mới

 • (Beta) Hỗ trợ chuyển KLAY và token giữa chuỗi chính và chuỗi dịch vụ

 • Giới thiệu ComputationCost và ComputationCostLimit để giới hạn thời gian thực thi giao dịch

 • Triển khai xuất dữ liệu chuỗi và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu trên EN (có thể được kích hoạt bằng --dbsyncer)

 • Thêm các hàm RPC API mới

  • klay_gasPriceAt

  • klay_getCouncilSize

  • klay_getCommittee

  • klay_getCommitteeSize

  • bridge_getServiceChainAccountAddr

  • bridge_getServiceChainAccountNonce

  • bridge_convertRequestTxHashToHandleTxHash

 • Nhóm quản trị có thể thay đổi TxGasHumanReadable

 • Thêm tuỳ chọn txpool mới —txpool.keeplocals

Sửa lỗi

 • Đổi tên một số hàm RPC API

  • bridge_convertChildChainBlockHashToParentChainTxHash -> bridge_convertServiceChainBlockHashToMainChainTxHash

  • bridge_unRegisterBridge -> bridge_deregisterBridge

  • bridge_subscribeEventBridge -> bridge_subscribeBridge

  • bridge_unsubscribeEventBridge -> bridge_unsubscribeBridge

  • bridge_listDeployedBridge -> bridge_listBridge

  • klay_getValidators -> klay_getCouncil

 • Gỡ các hàm RPC API không cần thiết

  • bridge_deployBridgeOnLocalChain

  • bridge_deployBridgeOnParentChain

 • Xóa lệnh 'ví' khỏi nút có thể thực thi

 • Thay đổi trường bổ sung của tiêu đề khối, chỉ giữ địa chỉ của uỷ ban

 • Sửa cài đặt cấu hình quản trị

 • Thay đổi cờ --baobab để sử dụng bootnode mới của Baobab

 • Cập nhật cấu hình của kscnd

 • Dọn dẹp tin nhắn bản ghi

 • Sửa một số lỗi

Cải thiện

 • Cập nhật khám phá nút để xem xét các loại nút

 • Tối ưu hoá một số bộ nhớ đệm nội bộ và lớp lưu trữ

 • Xử lý tin nhắn đồng thuận với một kênh riêng biệt

 • Cải thiện logic gửi lại/xác thực giao dịch và quản lý txpool

 • Cải thiện lựa chọn uỷ ban/người đề xuất và triển khai quản trị

 • Gỡ các hoạt động đào vô nghĩa từ PN và EN

 • Cải thiện thông số prometheus

 • Thêm các điểm chuẩn vi mô cho mã vận hành VM và hợp đồng đã lập trước

 • Thêm nhiều unit test và cập nhật mã thử

Last updated