Cấu hình

Trang này giải thích cấu hình của SCN để tạo mạng lưới đồng thuận.

Nếu đã cài đặt phân bổ lưu trữ, bạn có thể thấy nhị phân và tập tin cấu hình trong các thư mục mà bạn trích xuất từ kho lưu trữ. Dưới đây là một ví dụ về thực thi lệnh.

$ homi-darwin-amd64/bin/homi setup ...
$ kscn-darwin-amd64/bin/kscnd start
$ vi kscn-darwin-amd64/conf/kscnd.conf

Trong hướng dẫn này, không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ định đường dẫn đầy đủ đến lệnh.

Tạo một tập tin Genesis (Khởi nguyên)

Trước tiên, bạn nên tạo tập tin khởi nguyên và tập tin khóa nút cho chuỗi dịch vụ của riêng mình. Bạn có thể tạo thêm bằng cách dùng homi như dưới đây.

$ homi setup --gen-type local --cn-num 1 --servicechain -o ./homi-output
Created : homi-output/keys/passwd1
Created : homi-output/scripts/genesis.json
Created : homi-output/keys/nodekey1
Created : homi-output/keys/validator1
Created : homi-output/scripts/static-nodes.json
Created : homi-output/Klaytn.json
Created : homi-output/Klaytn_txpool.json

Dưới đây là các ví dụ về tập tin khởi nguyên và khóa nút.

$ cat homi-output/scripts/genesis.json
{
  "config": {
    "chainId": 1000,
    "istanbul": {
      "epoch": 3600,
      "policy": 0,
      "sub": 22
    },
    "unitPrice": 0,
    "deriveShaImpl": 2,
    "governance": null
  },
  "timestamp": "0x5dca0732",
  "extraData": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f85ad594f8690562c0839c44b17af421f7aaaa9f12dcc62bb8410000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0",
  "governanceData": null,
  "blockScore": "0x1",
  "alloc": {
    "f8690562c0839c44b17af421f7aaaa9f12dcc62b": {
      "balance": "0x2540be400"
    }
  },
  "number": "0x0",
  "gasUsed": "0x0",
  "parentHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
}  
$ cat homi-output/keys/nodekey1                                                                 
0c28c77ce5c2ca9e495b860f190ed7dfe7bd5c1a2e5f816587eb4d3d9566df44

Hãy thay đổi chainID trong tập tin khởi nguyên. Dùng số của chính bạn để đề phòng tấn công phát lại. (Không sử dụng chainID giống nhau với Klaytn Cypress (8217) và Baobab (1001))

Nếu muốn, bạn có thể thay đổi địa chỉ được cấp từ trước bằng cách chỉnh sửa "alloc" trong tập tin khởi nguyên. (Bạn có thể xem thêm chi tiết trong JSON KHỞI NGUYÊN.)

Tạo thư mục dữ liệu SCN

Kích thước của dữ liệu blockchain Klaytn sẽ luôn tăng lên nên cần sử dụng một dung lượng lưu trữ đủ lớn. Bạn có thể tạo thư mục dữ liệu trên đường dẫn bạn muốn. Trong văn bản này, chúng ta tạo ~/kscnd_home như một thư mục dữ liệu.

$ mkdir -p ~/kscnd_home

Khởi chạy khối khởi nguyên

Sau đó, bạn có thể khởi tạo thư mục dữ liệu với tập tin khởi nguyên. Trước khi bắt đầu một nút chuỗi dịch vụ, cần sử dụng kscngenesis.json để khởi chạy khối khởi nguyên của mạng lưới chuỗi dịch vụ.

$ kscn init --datadir ~/kscnd_home homi-output/scripts/genesis.json
 WARN[11/12,10:13:58 +09] [19] Some input value of genesis.json have been set to default or changed
 INFO[11/12,10:13:58 +09] [18] Setting connection type          nodetype=cn conntype=0
  ...
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [5] Using DeriveShaConcat!
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [5] Writing custom genesis block
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [5] Using DeriveShaConcat!
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [47] Persisted trie from memory database    updated nodes=1 updated nodes size=80.00B time=304.931µs gcnodes=0 gcsize=0.00B gctime=0s livenodes=1 livesize=0.00B
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [19] Successfully wrote genesis state     database=lightchaindata hash=0xc269669079fc8c06ac37435a563b8ed8ef273c1c835f3d823d2e586315319aa8
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/header
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/body
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/receipts
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/statetrie/0
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/statetrie/1
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/statetrie/2
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/statetrie/3
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/txlookup
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/misc
 INFO[11/12,10:13:59 +09] [46] Database closed              path=/Users/ethan/kscnd_home/klay/lightchaindata/bridgeservice

Cài đặt khóa nút

Sao chép homi-output/keys/khóa nút1 vào thư mục klay trong thư mục dữ liệu SCN như bên dưới.

$ cp homi-output/keys/nodekey1 ~/kscnd_home/klay/nodekey

Cấu hình của SCN

kscnd.conf là tập tin cấu hình cho SCN.

Giả định rằng SCN sử dụng cổng mặc định và liên kết một vùng có quy mô lớn vào ~/kscnd_home. Trong tập tin kscnd.conf mặc định, tùy chọn SC_SUB_BRIDGE bị vô hiệu hóa và DATA_DIR đang trống.

# Tập tin cấu hình cho kscnd
...
SC_SUB_BRIDGE=0
...
DATA_DIR=
...

Bạn có thể bật SC_SUB_BRIDGE để sử dụng tính năng Neo/ Chuyển giá trị. Bạn cũng nên đặt DATA_DIR như dưới đây.

# Tập tin cấu hình cho kscnd
...
SC_SUB_BRIDGE=1
...
DATA_DIR=~/kscnd_home
...

Nếu muốn, bạn có thể sửa đổi thêm các tùy chọn khác để tùy chỉnh ServiceChain của mình. Nếu không, bạn có thể hoàn tất cấu hình ngay bây giờ và dùng cấu hình mặc định để chạy chuỗi dịch vụ.

Last updated