Bắt đầu/dừng SCN

Tùy thuộc vào loại cài đặt của bạn, bạn có thể bắt đầu/dừng dịch vụ Klaytn bằng lệnh systemctl hoặc kscnd như sau.

bắt đầu

## khi cài đặt từ phân bổ rpm 
$ systemctl start kscnd.service

## khi cài đặt bằng lưu trữ linux
$ kscnd start

dừng

## khi cài đặt từ phân bổ rpm 
$ systemctl stop kscnd.service

## khi cài đặt bằng lưu trữ linux
$ kscnd stop

trạng thái

## khi cài đặt từ phân bổ rpm 
$ systemctl trạng thái kscnd.service

## khi cài đặt bằng lưu trữ linux
$ kscnd trạng thái

Last updated