Khởi động CN

Bắt đầu/Dừng CN

Bạn có thể bắt đầu/dừng dịch vụ Klaytn bằng lệnh systemctl sau đây.

Lưu ý: Việc này yêu cầu quyền root.

bắt đầu

$ systemctl start kcnd.service

dừng

$ systemctl stop kcnd.service

trạng thái

$ systemctl trạng thái kcnd.service

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp lỗi sau,

Không thể bắt đầu kcnd.service: Không tìm thấy đơn vị.

tải lại cấu hình trình quản lý hệ thống bằng lệnh sau.

$ systemctl daemon-reload

Last updated